Brīvības iela 24.04.2019.

Ogres novada pašvaldības domes komiteju sēdes darba kārtība 8.10.2015.

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

07.10.2015 13:26

 

Ogres novada pašvaldības domes
Tautsaimniecības komitejas sēde
notiek 2015.gada 8.oktobrī pulksten 09.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē

 

 
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1.  Par komiteju un domes sēžu sasaukšanu 2015.gada novembrī. Ziņo A.Mangulis pulksten 9.10
 
2.  Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
2.1. Par Ogres novada pašvaldības apbalvojuma “Ogres Goda pilsonis” piešķiršanu Valentīnai Dubovskai. Ziņo A.Mangulis pulksten 9.15
2.2.  Par Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra” vidējā termiņa darbības stratēģijas 2015.-2017.gadam apstiprināšanu. Ziņo I.Kraukle pulksten 9.20
2.3.  Par zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemes vienību Slimnīcas iela 5, Ogre, Ogres nov., un Slimnīcas iela 3, Ogre, Ogres nov., sadalīšanu. Ziņo J.Kļesoveca pulksten 9.30
2.4. Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības „Ranka” 78, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo A.Lastiņa pulksten 9.35
2.5. Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības „Ranka” 141, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo A.Lastiņa pulksten 9.35
2.6. Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības „Ranka” 58, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo A.Lastiņa pulksten 9.35
2.7. Par zemes vienības „Ranka” 17, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo A.Lastiņa pulksten 9.35
2.8.  Par zemes vienību “Garāža Nr.51; 60; 61”, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo J.Latišs pulksten 9.40
2.9. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu fiziskai personai, Mazozolu pag., Ogres nov., un zemes vienības ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. Ziņo Dz.Žvīgurs pulksten 9.45
2.10.Par zemes platības precizēšanu pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām Mazozolu pag., Ogres nov. Ziņo Dz.Žvīgurs pulksten 9.45
2.11. Par zemes vienības “Kraujas”, Mazozolu pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo Dz.Žvīgurs pulksten 9.45
2.12. Par zemes vienības “Bujāni”, Mazozolu pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo Dz.Žvīgurs pulksten 9.45
2.13. Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības Ķeipenē, Ķeipenes pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo V.Sirsonis pulksten 9.50
2.14. Par zemes vienību  Ķeipenes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo V.Sirsonis pulksten 9.50
2.15. Par nosacītas cenas samazināšanu atkārtoti pārdodot nekustamo īpašumu – dzīvojamo māju „Kamenes”, Ķeipenes pag., Ogres nov. Ziņo V.Sirsonis pulksten 9.50
2.16. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Lejēni”, Madlienas pag., Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.55
2.17. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.55
2.18. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Plātere”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.55
2.19. Par nekustamā īpašuma „Dzilnas -2” Krapē,  Krapes pagastā, Ogres novadā,   nodošanu atsavināšanai. Ziņo I.Sandore pulksten 10.00
2.20. Par zemes vienību “Krapes pienotava”, Krapes pag., Ogres nov. piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo I.Sandore pulksten 10.00
2.21.  Par zemes vienību “Bajāri -1”, Krapes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo I.Sandore pulksten 10.00
2.22.  Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Selgas”, Suntažu pag., Ogres nov. Ziņo A.Ronis pulksten 10.05
2.23.  Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu  uz zemes vienību „Rudzupuķes”, Suntažu pag., Ogres nov. Ziņo A.Ronis pulksten 10.05
2.24.  Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Lakstīgalas”, Suntažu pag., Ogres nov. Ziņo A.Ronis pulksten 10.05
2.25.  Par zemes vienības „Groziņi”, Suntažu pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai un ierakstīšanu uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā. Ziņo A.Ronis pulksten 10.05
2.26. Par zemes vienības ,,Tīreļi”, Suntažu pag., Ogres nov.,  piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo A.Ronis pulksten 10.05
2.27.  Par pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienībām „Ferma Jurbalši”, Suntažu pag., Ogres nov., un piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo A.Ronis pulksten 10.05
2.28.  Par pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienībām „Alejas”, Suntažu pag., Ogres nov., un piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo A.Ronis pulksten 10.05
2.29.   Par lūgumu nodot lietošanā valsts galvenā autoceļa A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Pāternieki) ceļa zemes nodalījuma joslas daļu Ogre – Ciemupe km 39.05 – 41.00. Ziņo K.Klucis pulksten 10.10
 
Papildus iekļaujamie jautājumi:
1)   Par izmaiņām nodibinājuma „Ogres Biznesa un Inovāciju Centrs” valdes sastāvā. Ziņo A.Lastiņa pulksten 10.15
 
 
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
 
 
Komitejas priekšsēdētājs                         A.Ceplītis
 

Ogres novada pašvaldības domes
Komunālo un transporta jautājumu komitejas sēde
notiek 2015.gada 8.oktobrī pulksten 10.20
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1.      Komunālo un transporta jautājumu komitejas jautājumi.
1.1.   Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2015.gada 31.augusta ārkārtas sēdes lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA ‘”Labas nams” izveidošanu. Ziņo A.Briedis pulksten 10.20
 
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
 
 
Komitejas priekšsēdētājs                         J.Laizāns

 
Ogres novada pašvaldības domes
Finanšu komitejas sēde
notiek 2015.gada 8.oktobrī pulksten 10.30
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
3.      Finanšu komitejas jautājumi.
3.1    Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.___/2015 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2015.gada 19.februāra saistošajos noteikumos Nr.2/2015 “Par Ogres novada pašvaldības 2015.gada konsolidēto budžetu” pieņemšanu. Ziņo S.Velberga pulksten 10.30
3.1.1. Ogres novada 2015.gada pamatbudžeta korekcijas
3.1.2. Ogres novada 2015.gada iestāžu koriģētās tāmes
3.1.3. p/a „Ogres namsaimnieks” 2015.gada budžeta korekcijas
3.1.4.      p/a „Ogres novada kultūras centrs” 2015.gada budžeta korekcijas
3.1.5.      p/a “Rosme” 2015.gada budžeta korekcijas
3.1.6.      Krapes pagasta pārvaldes 2015.gada budžeta korekcijas
3.1.7.      Ķeipenes pagasta pārvaldes 2015.gada budžeta korekcijas
3.1.8.      Lauberes pagasta pārvaldes 2015.gada budžeta korekcijas
3.1.9.      Madlienas pagasta pārvaldes 2015.gada budžeta korekcijas
3.1.10. Suntažu pagasta pārvaldes 2015.gada budžeta korekcijas
3.1.11. Taurupes pagasta pārvaldes 2015.gada budžeta korekcijas
3.1.12. Ogres novada pašvaldības 2015.gada specbudžeta korekcijas
3.2.      Par brīvpusdienu piešķiršanu.Ziņo A.Ormane pulksten 10.40
 
 
 
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
 
 
Komitejas priekšsēdētājs                   A.Mangulis
 

 
Ogres novada pašvaldības domes
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
notiek 2015.gada 8.oktobrī pulksten 10.45
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
4.      Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas jautājumi.
4.1.   Par grozījumiem Ogres Valsts ģimnāzijas nolikumā. Ziņo I.Zeņkeviča pulksten 10.45
4.2.   Par grozījumiem Ogres sākumskolas nolikumā. Ziņo M.Banka pulksten 10.50
4.3.   Par grozījumiem Jaunogres vidusskolas nolikumā. Ziņo L.Sokolova pulksten 10.55
 
SĒDES SLĒGTĀ DAĻA
 
 
Papildus iekļaujamie jautājumi:
2)      Par grozījumiem Ogres novada domes 23.05.2013. lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības iesaistīšanos Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā, komisijas izveidi un nolikuma apstiprināšanu” un Ogres novada Veselīgas pašvaldības starpsektoru vadības konsultatīvās komisijas nolikumā Ziņo A.Lastiņa pulksten 11.05
3)      Par dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu fiziskai personai Ziņo R.Javoišs pulksten 11.10
 
 
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
 
Komitejas priekšsēdētājs                   M.Siliņš
 
 

 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kartība 20.05.2021

Tuvākie notikumi

Maijs
2
3
4
5
7
8
9
14
16
19
21
22
23
26
27
28
29
30
31
Jūnijs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Jūlijs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Notikumu kalendārs
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?