Brīvības iela 24.04.2019.

Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība 17.09.2015.

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

15.09.2015 10:52

 

Ogres novada pašvaldības domes sēde
notiek 2015.gada 17.septembrī pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1.   Par konkursa “Ogres novada sakoptākā sēta 2015” uzvarētāju apbalvošanu  Ziņo A.Dementjevs
1.2.   Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu no SIA “KEGO” Ziņo S.Brūvere
1.3.   Par Suntažu administratīvās komisijas locekles Imantas Kalniņas atbrīvošanu no amata. Ziņo A.Dementjevs
1.4.   Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības , kadastra apzīmējums 7488 003 0324, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu Ziņo A.Dementjevs
1.5.   Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ,,Pie Liepkalniem’’, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu Ziņo A.Dementjevs
1.6.   Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ,,Zīlavas’’, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu Ziņo A.Dementjevs
1.7.   Par zemes vienības “Urga” 50, Ogrē, Ogres novads iznomāšanu fiziskai personai Ziņo G.Graudiņš
1.8.   Par zemes platības precizēšanu Ogres novada pašvaldībai piekrītošajām zemes vienībām Ogresgala un Ciemupes ciemos Ogresgala pagastā Ogres novadā
Ziņo J.Kļesoveca
1.9.   Par zemes vienības “Pagasta pie Silavām” Ogresgala pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Ziņo J.Latišs
1.10. Par zemes platības precizēšanu pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošām zemes vienībām Ogres novada Madlienas pagastā Ziņo O.Atslēdziņš
1.11. Par zemes vienības “Putniņi”, Meņģeles pagasts, Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Ziņo A.Dementjevs
1.12. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību “Smiltiņas”, Meņģeles pag., Ogres nov., un tā piekritību Ogres novada pašvaldībai Ziņo A.Dementjevs
1.13. Par zemes vienību “Viesturi”, Lauberes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai Ziņo A.Misters
1.14. Par zemes vienību “Viesturi”, Lauberes pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Ziņo A.Misters
1.15. Par zemes platības precizēšanu Ogres novada pašvaldībai piederošajām zemes vienībām Taurupes pagastā Ogres novadā Ziņo J.Stafeckis
1.16. Par zemes platības precizēšanu pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošām zemes vienībām Ogres novada Ķeipenes pagastā Ziņo V.Sirsonis
1.17. Par zemes vienības “Stiebri”, Ķeipenes pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Ziņo V.Sirsonis
1.18. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7456 006 0459, Ķeipenes pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Ziņo V.Sirsonis
1.19. Par zemes vienības “Pūces”, Ķeipenes pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Ziņo V.Sirsonis
1.20. Par zemes vienības “Emmas”, Ķeipenes pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Ziņo V.Sirsonis
1.21.  Par nekustamā īpašuma „Avoti” Ķeipenē, Ķeipenes pagastā, Ogres novadā, atsavināšanu Ziņo V.Sirsonis
1.22.  Par nekustamā īpašuma „ Naglas” ,Ķeipenes pag., Ogres nov., atsavināšanu                  Ziņo V.Sirsonis
1.23.  Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu paju sabiedrībai Vatrāne uz zemes vienību „Pie Rumbaskalna”, Ķeipenes pag., Ogres nov. Ziņo V.Sirsonis
1.24.  Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu fiziskai personai uz zemes vienību „Veclejnieki”, Ķeipenes pag., Ogres nov. Ziņo V.Sirsonis
1.25. Par zemes platības precizēšanu pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošām zemes vienībām Ogres novada Krapes pagastā Ziņo A.Dementjevs
1.26. Par zemes vienības “Dālderi 2-5 ”, Krapes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai Ziņo A.Dementjevs
1.27. Par zemes vienību “Liepu krogs”, Krapes pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Ziņo A.Dementjevs
1.28. Par zemes vienību “Lakstīgalas”, Krapes pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Ziņo A.Dementjevs
1.29. Par zemes vienības “Dālderi 2-7”,Krapes pagastā, Ogres novadā, piekritību un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda Ziņo A.Dementjevs
1.30. Par zemes vienības “Dālderi 2-21”,Krapes pagastā, Ogres novadā, piekritību un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda
Ziņo A.Dementjevs
1.31.  Par zemes vienības “Dālderi 1-4”, Krapes pagastā, Ogres novadā, piekritību un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda
Ziņo A.Dementjevs
1.32. Par zemes vienības “Dālderi 26”, Krapes pagastā, Ogres novadā, piekritību un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda
Ziņo A.Dementjevs
1.33.   Par zemes vienības “Dālderi 1-10”, Krapes pagastā, Ogres novadā, piekritību un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda
Ziņo A.Dementjevs
1.34.  Par zemes vienības “Modernieki 5” Krapes pagastā, Ogres novadā, piekritību un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda
Ziņo A.Dementjevs
1.35. Par zemes vienības 7452 004 0194, Krapes pagastā, Ogres novadā, piekritību un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda
 Ziņo A.Dementjevs
1.36.  Par zemes vienības 7452 004 0171, Krapes pagastā, Ogres novadā, piekritību un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda
Ziņo A.Dementjevs
1.37. Par zemes vienības 7452 004 0145, Krapes pagastā, Ogres novadā, piekritību un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda
Ziņo A.Dementjevs
1.38. Par zemes vienības “Mieriņu ferma” Krapes pagastā, Ogres novadā, piekritību un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda
Ziņo A.Dementjevs
1.39.  Par zemes vienības “Smilgas 2”, Krapes pagastā, Ogres novadā, piekritību un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda
Ziņo A.Dementjevs
1.40. Par Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Artūra Manguļa dalību kursos “Pašvaldības darba vadība un administrēšana” Ziņo A.Ormane
 
2.      Komunālo un transporta jautājumu komitejas jautājumi.
2.1.   Par saistošo noteikumu Nr.12/2015 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 16.12.2010. saistošajos noteikumos Nr. 48/2010 “Ogres novada pašvaldības aģentūras “Rosme” maksas pakalpojumu cenrādis”” pieņemšanu Ziņo R.Grāvīte
2.2.   Par līguma noslēgšanu par komunikāciju izbūvi Ogres novada pašvaldībai piederošās Poruka ielas teritorijā Ziņo G.Graudiņš
 
3.      Finanšu komitejas jautājumi.
3.1.   Par saistošo noteikumu Nr.13/2015 „Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres novada kultūras centrs” maksas pakalpojumu cenrādis” pieņemšanu
Ziņo A.Purviņa
3.2. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ogres mākslas skolas amatu un amatalgu likmju sarakstā Ziņo A.Pūga / A.Rubene
3.3.   Par Ogres novada pašvaldības vispārējās, interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu vadītāju un pirmskolas izglītības iestāžu vadītāju un viņu vietnieku amatalgām                  Ziņo D.Ozoliņa
 
4.      Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas jautājumi.
 
SĒDES SLĒGTĀ DAĻA
 
 
Papildus iekļaujamais jautājums:
1)      Par atļauju turpmāk saglabāt īpašumā zemes gabalu ,,Talsinieki”, Suntažu pag., Ogres nov., sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ,,Maiva” Ziņo A.Dementjevs
2)      Par atļauju turpmāk saglabāt īpašumā zemes gabalu ,,Rasiņas”, Krapes  pag., Ogres nov., sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ,,Maiva” Ziņo A.Dementjevs
3)      Par Ogres novada pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu Mālkalnes prospektā 30, Ogrē nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai Latvijas Sieviešu invalīdu asociācija "Aspazija"
Ziņo A.Gapejevs
 
Domes priekšsēdētājs            A.Mangulis
                       

                       

 

 

 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kartība 20.05.2021

Tuvākie notikumi

Maijs
2
3
4
5
7
8
9
14
16
19
21
22
23
26
27
28
29
30
31
Jūnijs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Jūlijs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Notikumu kalendārs
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?