Brīvības iela 24.04.2019.

Ogres novada pašvaldības domes komiteju sēdes darba kārtība 10.09.2015.

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

08.09.2015 11:17

 

Ogres novada pašvaldības domes
Tautsaimniecības komitejas sēde
notiek 2015.gada 10.septembrī pulksten 09.00
 
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1.   Par konkursa “Ogres novada sakoptākā sēta 2015” uzvarētāju apbalvošanu Ziņo A.Dementjevs pulksten 9.30
1.2.   Par grozījumiem 03.10.2013. noslēgtajā zemes nomas līgumā ar fizisku personu Ziņo J.Paleps pulksten 9.35
1.3.   Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu no SIA “KEGO” Ziņo D.Bārbale pulksten 9.40
1.4.   Par Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieces Inetas Tamanes amatu savienošanu Ziņo A.Pūga pulkten 9.45
1.5.   Par Suntažu administratīvās komisijas locekles atbrīvošanu no amata Ziņo J.Paleps pulksten 9.50
1.6.   Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu Ziņo J.Paleps pulksten 9.55
1.7.   Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ,,Pie Liepkalniem’’, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu Ziņo J.Paleps pulksten 9.55
1.8.   Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ,,Zīlavas’’, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu Ziņo J.Paleps pulksten 9.55
1.9.   Par zemes vienības “Urga” 50, Ogrē, Ogres novads iznomāšanu fiziskai personai
Ziņo G.Graudiņš pulksten 10.00
1.10. Par zemes platības precizēšanu Ogres novada pašvaldībai piekrītošajām zemes vienībām Ogresgala un Ciemupes ciemos Ogresgala pagastā Ogres novadā
Ziņo J.Kļesoveca pulksten 10.05
1.11.  Par zemes vienības “Pagasta pie Silavām” Ogresgala pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Ziņo J.Latišs pulksten 10.10
1.12.  Par zemes platības precizēšanu pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošām zemes vienībām Ogres novada Madlienas pagastā Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 10.15
1.13.  Par zemes vienības “Putniņi”, Meņģeles pagasts, Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Ziņo I.Jermacāne pulksten 10.20
1.14.  Par zemes lietošanas izbeigšanu uz zemes vienību “Smiltiņas”, Meņģeles pag., Ogres nov. un tā piekritību Ogres novada pašvaldībai Ziņo I.Jermacāne pulksten 10.20
1.15.  Par zemes vienību “Viesturi”, Lauberes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai Ziņo A.Misters pulksten 10.25
1.16. Par zemes vienību “Viesturi”, Lauberes pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Ziņo A.Misters pulksten 10.25
1.17. Par zemes platības precizēšanu Ogres novada pašvaldībai piederošajām zemes vienībām Taurupes pagastā Ogres novadā Ziņo J.Stafeckis pulksten 10.30
1.18. Par zemes platības precizēšanu pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošām zemes vienībām Ogres novada Ķeipenes pagastā Ziņo V.Sirsonis pulksten 10.35
1.19. Par zemes vienības “Stiebri”, Ķeipenes pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Ziņo V.Sirsonis pulksten 10.40
1.20. Par zemes vienības Ķeipenes pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Ziņo V.Sirsonis pulksten 10.40
1.21. Par zemes vienības “Pūces”, Ķeipenes pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Ziņo V.Sirsonis pulksten 10.40
1.22. Par zemes vienības “Emmas”, Ķeipenes pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Ziņo V.Sirsonis pulksten 10.40
1.23. Par nekustamā īpašuma „ Avoti” Ķeipenē, Ķeipenes pagastā, Ogres novadā, atsavināšanu Ziņo V.Sirsonis pulksten 10.40
1.24. Par nekustamā īpašuma „ Naglas” ,Ķeipenes pag., Ogres nov., atsavināšanu Ziņo V.Sirsonis pulksten 10.40
1.25. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu paju sabiedrībai Vatrāne uz zemes vienību„Pie Rumbaskalna”, Ķeipenes pag., Ogres nov. Ziņo V.Sirsonis pulksten 10.40
1.26. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu fiziskai personai uz zemes vienību„Veclejnieki”, Ķeipenes pag., Ogres nov. Ziņo V.Sirsonis pulksten 10.40
1.27. Par zemes platības precizēšanu pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošām zemes vienībām Ogres novada Krapes pagastā Ziņo I.Sandore pulksten 10.45
1.28. Par zemes vienības “Dālderi 2-5 ”, Krapes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai Ziņo I.Sandore pulksten 10.45
1.29. Par zemes vienību “Liepu krogs”, Krapes pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Ziņo I.Sandore pulksten 10.45
1.30. Par zemes vienību “Lakstīgalas”, Krapes pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Ziņo I.Sandore pulksten10.45
1.31. Par zemes vienības “Dālderi 2-7”,Krapes pagastā, Ogres novadā, piekritību un ierakstīšanu zemes grāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda Ziņo I.Sandore pulksten 10.50
1.32. Par zemes vienības “Dālderi 2-21”,Krapes pagastā, Ogres novadā, piekritību un ierakstīšanu zemes grāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda Ziņo I.Sandore pulksten 10.50
1.33. Par zemes vienības “Dālderi 1-4”, Krapes pagastā, Ogres novadā, piekritību un ierakstīšanu zemes grāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda Ziņo I.Sandore pulksten 10.50
1.34. Par zemes vienības “Dālderi 26”, Krapes pagastā, Ogres novadā, piekritību un ierakstīšanu zemes grāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda Ziņo I.Sandore pulksten 10.50
1.35. Par zemes vienības “Dālderi 1-10”, Krapes pagastā, Ogres novadā, piekritību un ierakstīšanu zemes grāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda Ziņo I.Sandore pulksten 10.50
1.36. Par zemes vienības “Modernieki 5” Krapes pagastā, Ogres novadā, piekritību un ierakstīšanu zemes grāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda Ziņo I.Sandore pulksten 10.50
1.37. Par zemes vienības  Krapes pagastā, Ogres novadā, piekritību un ierakstīšanu zemes grāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda Ziņo I.Sandore pulksten 10.50
1.38.  Par zemes vienības  Krapes pagastā, Ogres novadā, piekritību un ierakstīšanu zemes grāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda Ziņo I.Sandore pulksten 10.50
1.39.  Par zemes vienības  Krapes pagastā, Ogres novadā, piekritību un ierakstīšanu zemes grāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda Ziņo I.Sandore pulksten 10.50
1.40.  Par zemes vienības “Mieriņu ferma” Krapes pagastā, Ogres novadā, piekritību un ierakstīšanu zemes grāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda Ziņo I.Sandore pulksten 10.50
 
1.41. Par zemes vienības “Smilgas 2”, Krapes pagastā, Ogres novadā, piekritību un ierakstīšanu zemes grāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda Ziņo I.Sandore pulksten 10.50
 
Papildus iekļaujamais jautājums:
  1. Par Ogres novada domes priekšsēdētāja Artūra Manguļa dalību kursos “Pašvaldības darba vadība un administrēšana” Ziņo A.Ormane
 
 
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
 
 
Komitejas priekšsēdētājs                 A.Ceplītis
 

Ogres novada pašvaldības domes
Komunālo un transporta jautājumu komitejas sēde
notiek 2015.gada 10.septembrī pulksten 10.55
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
2.      Komunālo un transporta jautājumu komitejas jautājumi.
2.1.   Par saistošo noteikumu Nr. /2015 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 16.12.2010. saistošajos noteikumos Nr. 48/2010 “Ogres novada pašvaldības aģentūras “Rosme” maksas pakalpojumu cenrādis”” pieņemšanu Ziņo R.Grāvīte pulksten10.55
2.2.   Par līguma noslēgšanu par komunikāciju izbūvi Ogres novada pašvaldībai piederošās Poruka ielas teritorijā Ziņo G.Graudiņš pulksten 10.55
 
 
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
 
 
Komitejas priekšsēdētājs            J.Laizāns

 
Ogres novada pašvaldības domes
Finanšu komitejas sēde
notiek 2015.gada 10.septembrī pulksten 11.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
3.      Finanšu komitejas jautājumi.
3.1.   Par saistošo noteikumu Nr.   /2015 „Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres novada kultūras centrs” maksas pakalpojumu cenrādis” pieņemšanu Ziņo S.Velberga pulksten 11.00
3.2.   Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ogres mākslas skolas amatu un amatalgu likmju sarakstā Ziņo A.Pūga / A.Rubene pulksten 11.05
3.3.   Par Ogres novada pašvaldības vispārējās, interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu vadītāju un pirmskolas izglītības iestāžu vadītāju un viņu vietnieku amatalgām Ziņo D.Ozoliņa pulksten 11.10
 
 
 
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
 
 
Komitejas priekšsēdētājs            A.Mangulis
 

 
Ogres novada pašvaldības domes
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
notiek 2015.gada 10.septembrī pulksten 11.15
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
4.      Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas jautājumi.
 
SĒDES SLĒGTĀ DAĻA

 
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
 
Komitejas priekšsēdētājs              M.Siliņš
 
 

 

 

 

 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kartība 20.05.2021

Tuvākie notikumi

Maijs
2
3
4
5
7
8
9
14
16
19
21
22
23
26
27
28
29
30
31
Jūnijs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Jūlijs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Notikumu kalendārs
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?