Brīvības iela 24.04.2019.

Ogres novada pašvaldības domes komiteju sēdes darba kārtība 13.08.2015.

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

10.08.2015 17:20

 

Ogres novada pašvaldības domes
Tautsaimniecības komitejas sēde
notiek 2015. gada 13. augustā pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3. stāva zālē 
 

 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1.   Par konkursu “Sakoptākais namīpašums Ogrē 2015” uzvarētāju apbalvošanu. Ziņo N.Sapožņikovs pulksten 9.30
1.2.   Par grozījumiem Ogres novada domes 17.12.2009. lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu Piekalnes iela 17, Ogre, Ogres nov.” (sēdes protokols Nr.9, 29.§). Ziņo U.Apinis pulksten 9.35
1.3.   Par grozījumiem Ogres novada domes 17.12.2009. lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu Andreja iela 20A, Ogre, Ogres nov.” (sēdes protokols Nr.9, 21.§). Ziņo U.Apinis pulksten 9.40
1.4.   Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 15.07.2010. lēmumā “Par īpašuma tiesību atzīšanu Ogres novada pašvaldībai uz zemi zem ielām Ogres novada, Ogresgala pagasta, Ogresgala un Ciemupes ciemos” (protokols Nr.8, 36.§). Ziņo U.Apinis pulksten 9.40
1.5.   Par zemes platības precizēšanu Ogres novada pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām Ciemupes ciemā Ogresgala pagastā Ogres novadā. Ziņo U.Apinis pulksten 9.40
1.6.   Par cirsmu izsoli Madlienas pagastā. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.45
1.7.   Par fiziskas personas iesniegumiem par morālā kaitējuma atlīdzinājumu. Ziņo A.Lastiņa pulksten 9.50
1.8.   Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības Lēdmanes iela 12, Ogre, Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo A.Lastiņa pulksten 10.00
1.9.   Par zemes vienības Strēlnieku prospekts, Ogre, Ogres nov., daļas iznomāšanu fiziskai personai Ziņo A.Lastiņa pulksten 10.00
1.10. Par zemes vienības “Kooperators 26, Ogresgala pag., Ogres nov., iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo A.Lastiņa pulksten 10.00
1.11. Par zemes vienības “Ranka” 114, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo A.Lastiņa pulksten 10.00
1.12. Par zemes vienību “Ziediņi”, Mazozolu pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. Ziņo Dz. Žvīgurs pulksten 10.05
1.13. Par zemes vienību “Almas”, Mazozolu pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. Ziņo Dz. Žvīgurs pulksten 10.05
1.14. Par zemes vienību “Baltavas stacija”, Mazozolu pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. Ziņo Dz. Žvīgurs pulksten 10.05
1.15. Par zemes vienību “Jaun-Klaucēni”, Mazozolu pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. Ziņo Dz. Žvīgurs pulksten 10.05
1.16. Par zemes vienības piekritību Ogres novada pašvaldībai Ogres novada Mazozolu pagastam. Ziņo Dz. Žvīgurs pulksten 10.05
1.17. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienībām “Viesturi”, “Gaitnieki”, “Auzāni”, “Žagariņi”, “Jaunklaucēni 1”, Rīgas iela 4, “Līčupes 1”, Mazozolu pag., Ogres nov. un to piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo Dz. Žvīgurs pulksten 10.10
1.18. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu fiziskai personai uz zemes vienību “Tornis”, Mazozolu pag., Ogres nov. un zemes vienības ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. Ziņo Dz. Žvīgurs pulksten 10.10
1.19. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu fiziskai personai uz zemes vienību “Bujāni”, Mazozolu pag., Ogres nov., Ziņo Dz. Žvīgurs pulksten 10.10
1.20. Par zemes vienību “Lekši - 2”, Krapes pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. Ziņo I.Sandore pulksten 10.15
1.21. Par zemes vienību “Lekši 3”, Krapes pag., Ogres nov. ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. Ziņo I.Sandore pulksten 10.15
1.22. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību kadastra Nr. 7452 004 0200 un 7452 004 0168 Krapes pag., Ogres nov., iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo I.Sandore pulksten 10.15
1.23.Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību kadastra Nr. 7452 004 0107 Krapes pag., Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo I.Sandore pulksten 10.15
1.24. Par zemes vienību “Kalna Nīgales”, Krapes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo I.Sandore pulksten 10.15
1.25. Par zemes vienību “Dzintari 11”, Krapes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo I.Sandore pulksten 10.15
1.26. Par zemes vienības “Lakstīgalas 1”, Krapes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo I.Sandore pulksten 10.15
1.27. Par zemes vienību “Rūtas”, Krapes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo I.Sandore pulksten 10.15
1.28. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo J.Paleps pulksten 10.20
1.29. Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības ,,Jaunrīti”, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo J.Paleps pulksten 10.20
1.30. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ,,Aiz Imantām”, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu. Ziņo J.Paleps pulksten 10.20
1.31. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu fiziskai personai uz zemes vienībām ,,Tīreļi”, Suntažu pag., Ogres nov. Ziņo J.Paleps pulksten 10.20
 
Papildus iekļaujamie jautājumi
1. Par Ogres novada pašvaldības policijas priekšnieka U.Ulmaņa rīcības izvērtēšanu saistībā ar sūdzību par publisko  pasākumu Ogres estrādē 2015. gada 8. augustā.
 
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
 
Komitejas priekšsēdētājs A.Ceplītis
 

Ogres novada pašvaldības domes
Komunālo un transporta jautājumu komitejas sēde
notiek 2015. gada 13. augustā pulksten 10.30
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3. stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
2.      Komunālo un transporta jautājumu komitejas jautājumi.
2.1.   Par Ogres novada pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu Mālkalnes prospektā 30, Ogrē nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai Latvijas Sieviešu invalīdu asociācija "Aspazija". Ziņo P.Dimants pulksten 10.30
2.2.   Par nedzīvojamo telpu nomas līguma “Pagastmājā”, Madlienā, Madlienas pag., Ogres nov. pagarināšanu ar fizisku personu. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 10.40
 
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
  
Komitejas priekšsēdētājs  J.Laizāns
 
Ogres novada pašvaldības domes
Finanšu komitejas sēde
notiek 2015. gada 13. augustā pulksten 10.45
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3. stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
3.      Finanšu komitejas jautājumi.
3.1.   Par telpu nomas maksu veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai Ogres 1. vidusskolā.  Ziņo E.Kancāns pulksten 10.45
3.2.   Par Ogres novada pašvaldības Suntažu pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu. Ziņo J.Paleps pulksten 10.50
3.3.   Par materiālu palīdzību fiziskai personai. Ziņo M.Volkova pulksten 10.55
 
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas! 
 
Komitejas priekšsēdētājs    A.Mangulis
 
 
Ogres novada pašvaldības domes
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
notiek 2015. gada 13. augustā pulksten 11.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3. stāva zālē
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
4.      Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas jautājumi.
4.1. Par saistošo noteikumu Nr.__/2015 ”Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2012. gada 16. februāra saistošajos noteikumos Nr.4/2012 “Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”” pieņemšanu. Ziņo M.Volkova pulksten 11.00
4.2. Par Ilzes Zvirgzdiņas iecelšanu Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Cīrulītis” vadītājas amatā. Ziņo S.Grunte pulksten 11.05
4.3. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu pašvaldības dzīvoklim Mālkalnes prospektā 38, Ogrē, Ogres nov. Ziņo I.Auziņa pulksten 11.10
4.4. Par dienesta dzīvojamās platības izīrēšanu A. B. Ziņo R.Javoišs pulksten 11.15
 
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas! 
 
Komitejas priekšsēdētājs M.Siliņš

 

 

 

 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kartība 20.05.2021

Tuvākie notikumi

Maijs
2
3
4
5
7
8
9
14
16
19
21
22
23
26
27
28
29
30
31
Jūnijs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Jūlijs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Notikumu kalendārs
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?