Brīvības iela 24.04.2019.

Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība 18.06.2015.

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

16.06.2015 16:43

Ogres novada pašvaldības domes sēde
notiek 2015. gada 18. jūnijā pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3. stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1. Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu 8/2015 “Grozījums Ogres novada pašvaldības 2010. gada 17. jūnija saistošajos noteikumos Nr.23/2010 “Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Ogres novadā”” pieņemšanu. Ziņo A.Briedis
1.2.  Par pastāvīgās iepirkumu komisijas izveidošanu un pastāvīgās iepirkumu komisijas nolikuma apstiprināšanu. Ziņo D.Bārbale
1.3. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Vecmuižnieki 2” Ogres novada Taurupes pagastā. Ziņo O.Atslēdziņš
1.4. Par Ogres novada pašvaldībai piederošas zemes vienības “Zīlēnu ferma”, Madlienas pag., Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš
1.5. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Zādzene”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš
1.6. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš
1.7. Par zemes vienību „Taukātne”, Taurupes pag., Ogres nov., “Jaunsīļi”, Taurupes pag., Ogres nov., “Gobas”, Taurupes pag., Ogres nov.,”Jaunpurviņi” Taurupes pag., Ogres nov., ieskaitīšanu zemes rezerves fondā. Ziņo J.Stafeckis
1.8.   Par zemes vienības “Dzīvoj. māja Eroģi”, Taurupes pag., Ogres nov. piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo J.Stafeckis
1.9.   Par nekustama īpašuma - zemes gabala „Ranka 77”, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. atsavināšanu. Ziņo A.Gapejevs
1.10. Par 28.06.2010. zemes nomas līguma pagarināšanu ar fizisku personu. Ziņo A.Lastiņa pulksten 9.45.
1.11. Par 29.06.2010. zemes nomas līguma pagarināšanu ar fizisku personu. Ziņo A.Lastiņa pulksten 9.45
1.12. Par zemes vienības “Druviņas” 31, Ogresgala pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. Ziņo J.Latišs
1.13. Par zemes vienības “Druviņas” 18, Ogresgala pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. Ziņo J.Latišs
1.14. Par zemes vienības Krastmalas iela 19, Ogresgala pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. Ziņo J.Latišs
1.15. Par zemes vienības Zvejnieku iela 38A, Ogresgala pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. Ziņo J.Latišs
1.16. Par zemes vienības „Pauļuki” 20, Ogresgala pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo J.Latišs
1.17. Par zemes vienības „Garāža” 55, Ogresgala pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo J.Latišs
1.18. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Butlers”, Mazozolu pag., Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo Dz.Žvīgurs
1.19. Par zemes platības precizēšanu zemes vienībai Rūpnieku iela 23, Ogre, Ogres nov.. Ziņo J.Kļesoveca
1.20. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 23.04.2015. lēmumā „Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7480 005 0883, Jaunā gatve 46, Ogrē, Ogres nov. piekritību Ogres novada pašvaldībai”. Ziņo J.Kļesoveca
1.21. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības 15.07.2010. lēmumā „Par īpašuma tiesību atzīšanu Ogres novada pašvaldībai uz zemi zem ielām Ogres novada, Ogresgala pagasta, Ogresgala un Ciemupes ciemos” (protokols Nr.8, 36.§). Ziņo J.Kļesoveca
1.22. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas un pabalsta piešķiršanu Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Artūram Mangulim. Ziņo A.Pūga
 
2.      Finanšu komitejas jautājumi.
2.1.   Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.9/2015 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 19.02.2015. saistošajos noteikumos Nr.2/2015 “Par Ogres novada pašvaldības 2015.gada konsolidēto budžetu” pieņemšanu. Ziņo S.Velberga
2.1.1. Ogres novada 2015. gada pamatbudžeta korekcijas
2.1.2. Ogres novada 2015. gada iestāžu koriģētās tāmes
2.1.3. p/a „Ogres namsaimnieks” 2015. gada budžeta korekcijas
2.1.4. p/a „Ogres novada kultūras centrs” 2015. gada budžeta korekcijas
2.1.5. Ķeipenes pagasta pārvaldes 2015. gada budžeta korekcijas
2.1.6. Lauberes pagasta pārvaldes 2015. gada budžeta korekcijas
2.1.7. Madlienas pagasta pārvaldes 2015. gada budžeta korekcijas
2.1.8. Mazozolu pagasta pārvaldes 2015. gada budžeta korekcijas
2.1.9. Meņģeles pagasta pārvaldes 2015. gada budžeta korekcijas
2.1.10. Suntažu pagasta pārvaldes 2015. gada budžeta korekcijas
2.1.11. Taurupes pagasta pārvaldes 2015. gada budžeta korekcijas
2.1.12. Ogres novada pašvaldības 2015. gada specbudžeta korekcijas
2.2.   Par automašīnas nodošanu PA „Ogres namsaimnieks”. Ziņo S.Velberga
2.3.   Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Ogres novada pašvaldības Taurupes pagasta pārvaldes budžeta “Izdevumi sociālai aizsardzībai” fiziskai personai. Ziņo J.Stafeckis
 
3.      Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas jautājumi.
3.1.  Par Ogres novada sociālā dienesta nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā. Ziņo S.Ozoliņa
3.2. Par dziesmas “Ogres dziesma” nolikuma apstiprināšanu un konkursa “Ogres dziesma 2015” izsludināšanu. Ziņo A.Mangulis
3.3. Par Māra Kuriloviča atbrīvošanu no Ogres novada sporta centra direktora un Ogres novada izglītības iestāžu vadītāju konsultatīvās komisijas locekļa amata. Ziņo A.Pūga
4.1. Par grozījumiem Ogres novada domes 2014. gada 23. janvāra lēmumā “Par Ogres novada Ogres bāriņtiesu” (protokols Nr.2; 22.§). Ziņo A.Pūga
4.2. Par izmaiņām Ogres novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvā. Ziņo S.Grunte
4.3. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu pašvaldības dzīvoklim Brīvības ielā 45, Ogrē, Ogres nov. Ziņo M.Volkova
 
Papildu iekļaujamie jautājumi:
1) Par atļauju rīkot publisku pasākumu Ogres estrādē 19.06.2015. Ziņo P.Špakovskis    
 
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Domes priekšsēdētājs  A.Mangulis

 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kartība 20.05.2021

Tuvākie notikumi

Maijs
2
3
4
5
7
8
9
14
16
19
21
22
23
26
27
28
29
30
31
Jūnijs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Jūlijs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Notikumu kalendārs
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?