Brīvības iela 24.04.2019.

Ogres novada pašvaldības domes komiteju sēdes darba kārtība 11.06.2015.

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

10.06.2015 17:18

 

Ogres novada pašvaldības domes
Tautsaimniecības komitejas sēde
notiek 2015. gada 11. jūnijā pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3. stāva zālē 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1.   Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu __/2015 “Grozījums Ogres novada pašvaldības 2010.gada 17.jūnija saistošajos noteikumos Nr.23/2010 “Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Ogres novadā”” pieņemšanu. Ziņo A.Briedis pulksten 9.05.
1.2.   Par pastāvīgās iepirkumu komisijas izveidošanu un pastāvīgās iepirkumu komisijas nolikuma apstiprināšanu. Ziņo D.Bārbale pulksten 9.10.
1.3.   Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Vecmuižnieki 2” Ogres novada Taurupes pagastā. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.20.
1.4.   Par Ogres novada pašvaldībai piederošas zemes vienības “Zīlēnu ferma”, Madlienas pag., Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.25.
1.5.   Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Zādzene”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.25.
1.6.   Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.25.
1.7.   Par zemes vienību „Taukātne”, Taurupes pag., Ogres nov., “Jaunsīļi”, Taurupes pag., Ogres nov., “Gobas”, Taurupes pag., Ogres nov.,”Jaunpurviņi” Taurupes pag., Ogres nov., ieskaitīšanu zemes rezerves fondā. Ziņo J.Stafeckis pulksten 9.35.
1.8.   Par zemes vienības “Dzīvoj. māja Eroģi”, Taurupes pag., Ogres nov. piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo J.Stafeckis pulksten 9.35.
1.9.   Par nekustama īpašuma - zemes gabala „Ranka 77”, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. atsavināšanu. Ziņo A.Gapejevs pulksten 9.40.
1.10.   Par 28.06.2010. zemes nomas līguma pagarināšanu ar A. M. Ziņo A.Lastiņa pulksten 9.45.
1.11. Par 29.06.2010. zemes nomas līguma pagarināšanu ar B. V. Ziņo A.Lastiņa pulksten 9.45.
1.12. Par zemes vienības “Druviņas” 31, Ogresgala pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. Ziņo J.Latišs pulksten 9.50.
1.13. Par zemes vienības “Druviņas” 18, Ogresgala pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. Ziņo J.Latišs pulksten 9.50.
1.14. Par zemes vienības Krastmalas iela 19, Ogresgala pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. Ziņo J.Latišs pulksten 9.50.
1.15. Par zemes vienības Zvejnieku iela 38A, Ogresgala pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. Ziņo J.Latišs pulksten 9.50.
1.16. Par zemes vienības „Pauļuki” 20, Ogresgala pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo J.Latišs pulksten 9.50.
1.17.  Par zemes vienības „Garāža” 55, Ogresgala pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo J.Latišs pulksten 9.50.
1.18.  Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Butlers”, Mazozolu pag., Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo Dz.Žvīgurs pulksten 10.00.
1.19. Par zemes platības precizēšanu zemes vienībai Rūpnieku iela 23, Ogre, Ogres nov.. Ziņo J.Kļesoveca pulksten 10.05.
1.20. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 23.04.2015. lēmumā „Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7480 005 0883, Jaunā gatve 46, Ogrē, Ogres nov. piekritību Ogres novada pašvaldībai”. Ziņo J.Kļesoveca pulksten 10.05.
1.21. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas un pabalsta piešķiršanu Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Artūram Mangulim. Ziņo A.Pūga pulksten 10.10.
1.22. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības 15.07.2010. lēmumā „Par īpašuma tiesību atzīšanu Ogres novada pašvaldībai uz zemi zem ielām Ogres novada, Ogresgala pagasta, Ogresgala un Ciemupes ciemos” (protokols Nr.8, 36.§). Ziņo J.Kļesoveca pulksten 10.15.
 
Papildu iekļaujamais jautājums:
 
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
  
Komitejas priekšsēdētājs  A.Ceplītis
 
Ogres novada pašvaldības domes
Finanšu komitejas sēde
notiek 2015. gada 11. jūnijā pulksten 10.30
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3. stāva zālē
  
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
2.      Finanšu komitejas jautājumi.
2.1.   Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.___/2015 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 19.02.2015. saistošajos noteikumos Nr.2/2015 “Par Ogres novada pašvaldības 2015.gada konsolidēto budžetu” pieņemšanu. Ziņo S.Velberga  pulksten 10.30
2.1.1. Ogres novada 2015.gada pamatbudžeta korekcijas
2.1.2. Ogres novada 2015.gada iestāžu koriģētās tāmes
2.1.3.  p/a „Ogres namsaimnieks” 2015.gada budžeta korekcijas
2.1.4.  p/a „Ogres novada kultūras centrs” 2015.gada budžeta korekcijas
2.1.5. Ķeipenes pagasta pārvaldes 2015.gada budžeta korekcijas
2.1.6. Lauberes pagasta pārvaldes 2015.gada budžeta korekcijas
2.1.7.  Madlienas pagasta pārvaldes 2015.gada budžeta korekcijas
2.1.8. Mazozolu pagasta pārvaldes 2015.gada budžeta korekcijas
2.1.9.  Meņģeles pagasta pārvaldes 2015.gada budžeta korekcijas
2.1.10. Suntažu pagasta pārvaldes 2015.gada budžeta korekcijas
2.1.11. Taurupes pagasta pārvaldes 2015.gada budžeta korekcijas
2.1.12. Ogres novada pašvaldības 2015.gada specbudžeta korekcijas
2.2.   Par automašīnas nodošanu PA „Ogres namsaimnieks”. Ziņo S.Velberga pulksten 10.50.
2.3.  Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Ogres novada pašvaldības Taurupes pagasta pārvaldes budžeta “Izdevumi sociālai aizsardzībai” S. K. Ziņo J.Stafeckis pulksten 10.55.
 
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Komitejas priekšsēdētājs  A.Mangulis
 
 
Ogres novada pašvaldības domes
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
notiek 2015. gada 11. jūnijā pulksten 11.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3. stāva zālē
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
3.      Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas jautājumi.
3.1.  Par Ogres novada sociālā dienesta nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā. Ziņo S.Ozoliņa  pulksten 11.00.
3.2.  Par dziesmas “Ogres dziesma” nolikuma apstiprināšanu un konkursa “Ogres dziesma 2015” izsludināšanu. Ziņo A.Mangulis  pulksten 11.10.
3.3. Par Māra Kuriloviča atbrīvošanu no Ogres novada sporta centra direktora un Ogres novada izglītības iestāžu vadītāju konsultatīvās komisijas locekļa amata. Ziņo A.Pūga pulksten 11.20.
3.4. Par grozījumiem Ogres novada domes 2014. gada 23. janvāra lēmumā “Par Ogres novada Ogres bāriņtiesu” (protokols Nr.2; 22.§). Ziņo A.Pūga pulksten 11.25.
3.5.   Par izmaiņām Ogres novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvā. Ziņo S.Grunte pulksten 11.30.
3.6.   Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu pašvaldības dzīvoklim Brīvības ielā 45, Ogrē, Ogres nov. Ziņo M.Volkova  pulksten 11.35.
  
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas! 
 
Komitejas priekšsēdētājs   M.Siliņš
 

 

 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kartība 20.05.2021

Tuvākie notikumi

Maijs
2
3
4
5
7
8
9
14
16
19
21
22
23
26
27
28
29
30
31
Jūnijs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Jūlijs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Notikumu kalendārs
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?