Brīvības iela 24.04.2019.

Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība 23.04.2015.

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

22.04.2015 14:40

 

 

Ogres novada pašvaldības domes sēde
notiek 2015. gada 23. aprīlī plkst.9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3. stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1.   Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.5/2015 „Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2014. gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr.36/2014 „Ogres novada pašvaldības nolikums”” pieņemšanu. Ziņo I.Vilcāne plkst.9.05
1.2.   Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2014. gada 18. decembra lēmumā Nr.29 (1.§) „Par saistošo noteikumu Nr.36/2014 „Ogres novada pašvaldības nolikums” pieņemšanu”. Ziņo I.Vilcāne plkst.9.05
1.3.   Par Ogres novada pašvaldības nolikuma Nr.9/2015 „Grozījums Ogres novada pašvaldības 2014. gada 20. marta nolikumā „Deputātu darba samaksas un izdevumu atlīdzības nolikums” apstiprināšanu. Ziņo I.Vilcāne plkst.9.05
1.4.   Par Ogres novada pašvaldības delegātu pilnvarojumu uz Latvijas Pašvaldību savienības 26. kongresu un biedru sapulci. Ziņo A.Ozoliņa plkst.9.10
1.5.   Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Ogres novada pašvaldības aģentūras „Rosme” direktoru Jāni Latišu. Ziņo A.Ozoliņa plkst.9.10
1.6.   Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības I. S. Ziņo O.Atslēdziņš plkst.9.15
1.7.   Par zemes vienības „Ranka” 83, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu S. B. Ziņo A.Lastiņa plkst.9.20
1.8.   Par zemes vienības Vijolīšu iela, Ogre, Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Lastiņa plkst.9.20
1.9.   Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Melbārži 2”, Taurupes pag., Ogres nov. un to piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo J.Stafeckis plkst.9.25
1.10. Par zemes vienības Jaunā gatve 46, Ogrē, Ogres nov. piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo J.Kļesoveca plkst.9.30
1.11. Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes vienību. Ziņo J.Kļesoveca plkst.9.30
1.12. Par grozījumiem ar 22.01.2015. Ogres novada pašvaldības domes lēmumu „Par zemes reformas pabeigšanu Ogres novada Ogres pilsētā” apstiprinātajā Ogres pilsētas zemes komisijas sagatavotajā pārskatā. Ziņo J.Kļesoveca plkst.9.30
1.13. Par detālplānojuma projekta un administratīvā līguma par tā īstenošanu, kā arī skiču projekta detālplānojuma teritorijā paredzēto ielu izbūvei apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Ticības”, Ciemupes ciemā, Ogresgala pag., Ogres nov. Ziņo U.Apinis plkst.9.35
1.14. Par Ogres novada domes 2008. gada 10. jūlija lēmuma „Par saistošos noteikumu Nr.119 „Detālplānojums zemes gabaliem „Sauleskrasti”, „Sauleskrasti-1”, „Sauleskrasti-2”, „Mežinieki” un „Paulēni” 1. un 2. zemes gabaliem, kā arī tam pieguļošajam Ozolu gatves posmam, Ogresgala pagastā, Ogres novadā” apstiprināšanu” atcelšanu. Ziņo U.Apinis plkst.9.35
1.15. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 08.04.2015. lēmumā (prot.Nr.5; 15.§) „Par izmaiņām Ogres novada pašvaldības centralizēto iepirkumu komisiju nolikumā un centralizēto iepirkumu komisiju sastāvos”. Ziņo P.Špakovskis plkst.9.40
1.16. Par detālplānojuma projekta un administratīvā līguma par tā īstenošanu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Kucēni”, Suntažu pag., Ogres nov.. Ziņo O.Atslēdziņš plkst.9.45
1.17. Par detālplānojuma projekta un administratīvā līguma par tā īstenošanu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Žļaugu purva meži”, Suntažu pag., Ogres nov.. Ziņo O.Atslēdziņš plkst.9.45
1.18. Par zemes vienības piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo J.Latišs plkst.9.50
1.19. Par konkursa „Ogres novada sakoptākā sēta 2015” organizēšanu. Ziņo N.Sapožņikovs plkst.9.55
1.20. Par Ogres novada pašvaldības Suntažu pagasta pārvaldes vadītāja A.Roņa atbrīvošanu no amata. Ziņo P.Dimants plkst.10.00
 
2.      Komunālo un transporta jautājumu komitejas jautājumi.
2.1.   Par Ogres novada pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu Suntažu ielā 2, Ogrē nodošanu bezatlīdzības lietošanā Jumpravas speciālai internātpamatskolai. Ziņo A.Gapejevs plkst.10.05
2.2.   Par nedzīvojamo telpu „Pagastmājā”, Madlienā, Madlienas pag., Ogres nov. nomas līguma pagarināšanu ar I. C. Ziņo O.Atslēdziņš plkst.10.10
2.3.   Par nedzīvojamo telpu nomu Ogresgala Tautas namā, Bumbieru ielā 9, Ogresgala pagastā, Ogresgalā, Ogres novadā. Ziņo A.Purviņa plkst.10.15
2.4.   Par daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kas pretendē uz palīdzību piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas pasākumu veikšanai. Ziņo J.Zunde plkst.10.20
 
3.      Finanšu komitejas jautājumi.
3.1.   Par Ogres novada pašvaldībai piederošo transportlīdzekļu atsavināšanu. Ziņo O.Atslēdziņš plkst.10.25
3.2.   Par dzīvokļa īpašuma Nr.1, „Zvaigznītes 2”, Taurupes pag., Ogres nov., nodošanu atsavināšanai. Ziņo J.Stafeckis plkst.10.30
3.3.   Par Ogres novada pašvaldībai piederoša zemes gabala Daugavpils ielā 54, Ogrē, Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo A.Gapejevs plkst.10.35
3.4.   Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Ogres novada pašvaldības budžeta „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”. Ziņo S.Velberga plkst.10.40
3.5.   Par ziedojumu pieņemšanu un izlietojumu. Ziņo S.Velberga plkst.10.40
3.6.   Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības 19.03.2015. lēmumā (protokols Nr.4, 22.§) „Par Ogres novada pašvaldības aģentūras "Ogres namsaimnieks" personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu”. Ziņo A.Briedis plkst.10.45
3.7.   Par finansiālu atbalstu JVclub Dance Company. Ziņo S.Velberga plkst.10.50
3.8.   Par saistošo noteikumu Nr.7/2015 „Grozījumi 2014. gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr.37/2014 „Pašvaldības aģentūras „Ogres namsaimnieks” maksas pakalpojumu cenrādis” pieņemšanu. Ziņo A.Gapejevs plkst. 10.55
 
4.      Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas jautājumi.
4.1.   Par nedzīvojamo telpu nomu biedrībai „Lux Virida” un Ogres novada sociālā centra dienas centram „Saime” Ogres Kultūras centrā. Ziņo R.Smirnova / A.Purviņa plkst.11.00
4.2.   Par nedzīvojamo telpu nomu biedrībai „Latvijas Bridža federācija” Ogres Kultūras centrā. Ziņo A.Purviņa plkst.11.00
4.3.   Par sadarbības līguma ar Rīgas Tehnisko universitāti apstiprināšanu. Ziņo A.Gapejevs plkst.11.05
4.4.   Par Ogres Centrālās bibliotēkas atkārtotu izvirzīšanu reģiona galvenās bibliotēkas statusam. Ziņo M.Jēkabsone plkst.11.10
4.5.   Par Gintas Rūtenbergas iecelšanu Ogres novada pašvaldības Suntažu internātpamatskolas-rehabilitācijas centra direktora amatā. Ziņo A.Ozoliņa plkst.11.15
4.6.   Par Ogres novada pagastu bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu. Ziņo A.Ozoliņa plkst.11.20
 
Sēdes slēgtā daļa:
4.7.Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu pašvaldības dzīvoklim Uzvaras ielā 18-1, Ciemupē, Ogresgala pag., Ogres nov. Ziņo I.Vecziediņa plkst.11.25
 
Papildu iekļaujamie jautājumi:
  1. Par medicīnas iekārtu nodošanu SIA „Ogres rajona slimnīca” valdījumā. Ziņo A.Briedis
  2. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu pašvaldības dzīvoklim Mālkalnes pr. 30, Ogrē, Ogres nov. Ziņo I.Vecziediņa
  3. Par projektu pieteikumu apstiprināšanu Ogres novada pašvaldības projektu konkursā „Radoši-Aktīvi-Izglītojoši-Ogres novadam!” („R.A.D.I. – Ogres novadam”)”. Ziņo A.Romanovska
  4. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Latvijas Sarkanais krusts”. Ziņo A.Gapejevs
 
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
 
Domes priekšsēdētājs  A.Mangulis
 

 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kartība 20.05.2021

Tuvākie notikumi

Maijs
2
3
4
5
7
8
9
14
16
19
21
22
23
26
27
28
29
30
31
Jūnijs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Jūlijs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Notikumu kalendārs
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?