Brīvības iela 24.04.2019.

Ogres novada domes komiteju sēdes darba kārtība 12.03.2015.

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

11.03.2015 14:01

 

Ogres novada pašvaldības domes
Tautsaimniecības komitejas sēde
notiek 2015.gada 12.martā plkst.9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33, 3.stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1.   Par Ogres novada pašvaldības 2014.gada publiskā pārskata sagatavošanu. Ziņo N.Sapožņikovs plkst.9.20
1.2.   Par Ogres novada pašvaldības līdzdalību biedrības "Reģionālo attīstības centru apvienības" dibināšanā. Ziņo A.Mangulis plkst.9.25
1.3.   Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienības Dārza ielā 6, Ciemupē, Ogresgala pag., Ogres nov. Ziņo A.Lastiņa plkst.9.30
1.4.   Par zemes vienības „Ranka” 98, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu. Ziņo A.Lastiņa plkst.9.30
1.5.   Par zemes vienības „Mežvidi” 7, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu. Ziņo A.Lastiņa plkst.9.30
1.6.   Par grozījumiem Ogres novada domes 2015.gada 19.februāra lēmumā „Par atļauju sadalīt zemes vienību Kalna aleja 2, Ogres pilsētā, Ogres nov.”. Ziņo U.Apinis plkst.9.35
1.7.   Par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Ogres novada domes priekšsēdētājam Artūram Mangulim. Ziņo A.Ozoliņa plkst.9.40
1.8.   Par zemes vienības piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo J.Kļesoveca plkst.9.45
1.9.   Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš plkst.9.50
1.10. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Pie Silakalniem”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš plkst.9.50
1.11. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Plātere”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš plkst.9.50
1.12. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Plāteres karjers”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš plkst.9.50
1.13. Par rezerves zemes fonda zemes vienības iznomāšanu Madlienas pagastā. Ziņo O.Atslēdziņš plkst.9.50
1.14. Par Ogres novada pašvaldībai piederošas zemes vienības „Sise”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš plkst.9.50
1.15. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Zādzene”, Madlienas pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš plkst.9.50
1.16. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Aiz Imantām”, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Ronis plkst.10.00
1.17. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Ronis plkst.10.00
1.18. Par privatizācijas sertifikātu atmaksu. Ziņo V.Sirsonis, Ē.Ancāns plkst.10.05
 
 
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Papildu iekļaujamais jautājums:
1)      Par grozījumiem 19.02.2015. Ogres novada domes lēmumā „Par Latvijas valstij piederošā nekustamā īpašuma Gaismas prospekts 2/6, Ogre, Ogres nov., pārņemšanu Ogres novada pašvaldības īpašumā”. Ziņo A.Lastiņa
 
 
 
Komitejas priekšsēdētājs                  A.Ceplītis
 

Ogres novada pašvaldības domes
Komunālo un transporta jautājumu komitejas sēde
notiek 2015.gada 12.martā plkst.10.10
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
2.      Komunālo un transporta jautājumu komitejas jautājumi.
2.1.   Par saistošo noteikumu Nr.__/2015 „Grozījumi 2014.gada 13.novembra saistošajos noteikumos Nr.32/2014 „Pašvaldības aģentūras „Ogres namsaimnieks” nolikums”” pieņemšanu. Ziņo A.Briedis plkst.10.10
2.2.   Par Ogres novada pašvaldības aģentūras "Ogres namsaimnieks" personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu. Ziņo A.Briedis plkst.10.10
2.3.   Par piekrišanu bīstamo atkritumu reģenerācijas uzsākšanai Ikšķiles ielā 4, Ogres pilsētā, Ogres novadā. Ziņo U.Apinis plkst.10.15
2.4.   Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Ogres novada pašvaldības Madlienas pagasta komunālo pakalpojumu iestādes „ABZA” vadītāju Gunti Graudiņu. Ziņo A.Ozoliņa plkst.10.20
2.5.   Par līguma noslēgšanu par komunikāciju izbūvi Ogres novada pašvaldībai piederošās Klusās ielas teritorijā. Ziņo A.Lastiņa plkst.10.25
2.6.   Par Ogres novada pašvaldības Ķeipenes pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu. Ziņo V.Vaivods, V.Sirsonis plkst.10.30
2.7.   Par Ogres novada pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu Suntažu ielā 2, Ogrē nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai ģimenēm ar īpašo vajadzību bērniem un jauniešiem „Vecāki kopā”. Ziņo A.Gapejevs plkst.10.35
2.8.   Par nedzīvojamo telpu nomu „Zālītes”, Madlienā, Madlienas pag., Ogres nov. Ziņo O.Atslēdziņš plkst.10.40
 
 
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
 
 
 
Komitejas priekšsēdētājs                 J.Laizāns
 
 

Ogres novada pašvaldības domes
Finanšu komitejas sēde
notiek 2015.gada 12.martā plkst.10.45
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
3.      Finanšu komitejas jautājumi.
3.1.   Par nekustamā īpašuma Brīvības iela 36, Ogre, Ogres nov., pirmpirkuma tiesību izmantošanu. Ziņo I.Tamane plkst.10.45
3.2.   Par Ogres novada pašvaldībai piederoša zemes gabala „Dzintari”, Ciemupe, Ogresgala pag., Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo A.Gapejevs plkst.10.50
3.3.   Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības (zemes starpgabala) Brīvības iela 95A, Ogre, Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo A.Gapejevs plkst.10.50
3.4.   Par piedalīšanos privāto izglītības iestāžu finansēšanā. Ziņo S.Grunte, S.Velberga plkst.10.55
3.5.   Par kredītu ņemšanu. Ziņo S.Velberga plkst.11.00
3.6.   Par „Ogres novada pašvaldības budžeta līdzekļu ”Dabas resursa nodoklis” izlietojuma nolikuma” apstiprināšanu. Ziņo S.Velberga plkst.11.00
3.7.   Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu. Ziņo Ē.Ancāns plkst.11.05
3.8.   Par Ogres novada pašvaldības projekta „Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ogres pilsētas teritorijā, veicot Ogres upes neapplūstoša aizsargdambja rekonstrukciju” īstenošanu un finansējumu. Ziņo E.Pārpucis plkst.11.10
3.9.   Par Ogres novada pašvaldības projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums Ogres pilsētas publiskās teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā II kārta, pilsētas teritorijas apjoms” īstenošanu un līdzfinansējumu. Ziņo P.Preiss plkst.11.15
3.10. Par Ogres novada pašvaldības projekta “Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazinājums Ogres pilsētas publiskās teritorijas apgaismojuma infrastruktūrā II kārta, A6 šosejas apjoms” īstenošanu un līdzfinansējumu. Ziņo P.Preiss plkst.11.15
 
Papildu iekļaujamais jautājums:
2)      Par naudas balvu piešķiršanu. Ziņo N.Sapožņikovs
 
 
Komitejas priekšsēdētājs               A.Mangulis
 

 
Ogres novada pašvaldības domes
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
notiek 2015.gada 12.martā plkst.11.20
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
4.      Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas jautājumi.
4.1.   Par izmaiņām Ogres novada pagastu bāriņtiesas sastāvā. Ziņo A.Ozoliņa plkst.11.20
4.2.   Par starptautisku jauno izpildītāju vokālistu konkursu „Ogres ritmos 2015”. Ziņo A.Ausjuka plkst.11.25
4.3.   Par dalību projekta „PROTI un DARI!” īstenošanā. Ziņo D.Grīsle plkst.11.30
4.4.   Par atļauju pašvaldības aģentūrai „Ogres novada kultūras centrs” organizēt ielu tirdzniecību (gadatirgus). Ziņo R.Smirnova plkst.11.35
4.5.   Par Ligitas Zadvinskas atbrīvošanu no Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres novada kultūras centrs” direktores amata. Ziņo A.Ozoliņa plkst.11.40
4.6.   Par saistošo noteikumu Nr.__/2015 ”Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ogres novadā” pieņemšanu. Ziņo M.Volkova plkst.11.45
 
Sēdes slēgtā daļa.

 
 
 
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
 
 
 
Komitejas priekšsēdētājs                        M.Siliņš
 
 

 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kartība 20.05.2021

Tuvākie notikumi

Maijs
2
3
4
5
7
8
9
14
16
19
21
22
23
26
27
28
29
30
31
Jūnijs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Jūlijs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Notikumu kalendārs
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?