Brīvības iela 24.04.2019.

Ogres novada domes sēdes darba kārtība 19.02.2015.

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

18.02.2015 16:17

Ogres novada pašvaldības domes sēde
notiek 2015.gada 19.februārī plkst.9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1. Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1. Par titula “GADA OGRĒNIETIS 2014” piešķiršanu Natālijai Ketnerei. Ziņo A.Ceplītis plkst.9.10
1.2. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2014. gada 18. decembra lēmumā Nr. 29 (1. §) „Par saistošo noteikumu Nr. 36/2014 „Ogres novada pašvaldības nolikums” pieņemšanu”. Ziņo D.Bārbale plkst.9.15
1.3. Par noteikumu Nr.1/2015 „Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas „Ogres novada pašvaldība” nolikums” pieņemšanu. Ziņo D.Bārbale plkst.9.15
1.4. Par atļauju sadalīt zemes vienību Kalna aleja 2, Ogres pilsētā, Ogres nov. Ziņo U.Apinis plkst.9.20
1.5. Par detālplānojuma projekta un administratīvā līguma par tā īstenošanu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Tālrīti”, Ogresgala pag., Ogres nov. Ziņo U.Apinis plkst.9.20
1.6. Par zemes vienību „Jaunķikši” un „Mazkārkliņi”, Taurupes pag., Ogres nov. piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo J.Petrovičs plkst.9.25
1.7. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu. Ziņo J.Petrovičs plkst. 9.25
1.8. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo J.Petrovičs plkst.9.25
1.9. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ,,Aiz Imantām”, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo J.Petrovičs plkst. 9.25
1.10. Par zemes vienības piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo J.Petrovičs plkst. 9.25
1.11. Par zemes vienību Pirts iela 3, Ogre, Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Lastiņa plkst.9.30
1.12. Par zemes vienības „Ranka” 101, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu. Ziņo A.Lastiņa plkst. 9.30
1.13. Par patapinājuma līgumu slēgšanu ar mednieku biedrībām par dzesētavu nodošanu lietošanā. Ziņo J.Petrovičs plkst. 9.30
1.14. Par Ogres novada pašvaldības projektu konkursa „Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” nolikuma Nr.2/2015 pieņemšanu. Ziņo S.Zemīte plkst.9.35
1.15. Par Ogres novada pašvaldības projektu konkursa „RADI Ogrei!” („Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogrei!”) nolikuma Nr.3/2015 pieņemšanu. Ziņo D.Grīsle plkst.9.35
1.16. Par Pētera Dimanta iecelšanu Ogres novada pašvaldības izpilddirektora amatā. Ziņo A.Ceplītis plkst.9.40
1.17. Par Aleksandra Dementjeva iecelšanu Ogres novada pašvaldības izpilddirektora otrā vietnieka amatā. Ziņo A.Ceplītis plkst.9.50
 
2. Komunālo un transporta jautājumu komitejas jautājumi.
2.1. Par noteikumu Nr.4/2015 „Ogres novada pašvaldības ceļu fonda līdzekļu pārvaldīšanas un ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas kārtība” pieņemšanu. Ziņo E.Drātnieks plkst.10.00
2.2. Par saistošo noteikumu Nr.1/2015 ”Grozījumi 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.38/2014 “Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” maksu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu 2015.gadā cenrādis” pieņemšanu. Ziņo A.Vilcāns plkst.10.05
 
3.  Finanšu komitejas jautājumi.
3.1. Par Ogres novada pašvaldības nolikuma Nr.5/2015 ”Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2014.gada 20.marta nolikumā „Deputātu darba samaksas un izdevumu atlīdzības nolikums”” pieņemšanu. Ziņo I.Vilcāne plkst.10.10
3.2.  Par zaudējumu segšanu SIA „Ogres autobuss” reģionālās nozīmes maršrutā Nr.5995 „Ogre-Ciemupe-Glāzšķūnis-Ogre”. Ziņo J.Petrovičs plkst.10.15
3.3.  Par Ogres novada pašvaldības aģentūras "Ogres namsaimnieks" personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu. Ziņo A.Vilcāns plkst.10.20
3.4.  Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Lauberes pagasta pārvaldes (administrācijas) personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo J.Petrovičs plkst.10.25
3.5. Par Ogres novada pašvaldības Madlienas pagasta pārvaldes (administrācijas) personāla, Madlienas komunālo pakalpojumu iestādes „ABZA” personāla un Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstiem. Ziņo J.Petrovičs plkst.10.25
3.6. Par Ogres novada pašvaldības Ķeipenes pagasta pārvaldes (administrācijas) un iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu. Ziņo J.Petrovičs plkst.10.25
3.7. Par Ogres novada pašvaldības Meņģeles pagasta pārvaldes personāla amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu. Ziņo J.Petrovičs plkst.10.25
3.8.Par Ogres novada pašvaldības Suntažu pagasta pārvaldes un pārvaldes pārraudzībā esošās Suntažu vidusskolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu. Ziņo J.Petrovičs plkst.10.25
3.9. Par nosacītas cenas samazināšanu atkārtoti pārdodot nekustamo īpašumu – dzīvokli Upes prospektā 7, Ogrē, Ogres nov., atklātā izsolē. Ziņo A.Gapejevs plkst.10.30
3.10. Par nosacītas cenas samazināšanu atkārtoti pārdodot nekustamo īpašumu – dzīvojamo māju „Kamenes”, Ķeipenes pag., Ogres nov. Ziņo A.Gapejevs plkst.10.30
3.11. Par nekustamā īpašuma „d/s Ogre dārzs Nr.280”, Ogresgala pag., Ogres nov. atsavināšanu un atlīdzības apstiprināšanu. Ziņo A.Lastiņa plkst.10.35
3.12. Par naudas balvu piešķiršanu. Ziņo A.Mangulis plkst.10.35
3.13. Par kredīta ņemšanu izdevumu segšanai autoceļa tilta (caurtekas) rekonstrukcijai Ogresgala pagastā. Ziņo S.Velberga plkst.10.40
3.14. Par saistošo noteikumu Nr.2/2015 “Par Ogres novada pašvaldības 2015.gada konsolidēto budžetu” pieņemšanu”. Ziņo S.Velberga plkst.10.40
3.14.1. Ogres novada 2015.gada pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi
3.14.2. Ogres novada 2015.gada iestāžu budžetu tāmes
3.14.3. p/a „Ogres namsaimnieks” tāme
3.14.4. p/a „Ogres novada kultūras centrs” tāme
3.14.5. Krapes pagasta pārvaldes tāme
3.14.6. Ķeipenes pagasta pārvaldes iestāžu tāmes
3.14.7. Lauberes pagasta pārvaldes iestāžu tāmes
3.14.8. Madlienas pagasta pārvaldes iestāžu tāmes
3.14.9. Mazozolu pagasta pārvaldes tāme
3.14.10. Meņģeles pagasta pārvaldes tāme
3.14.11. Suntažu pagasta pārvaldes iestāžu tāmes
3.14.12. Taurupes pagasta pārvaldes iestāžu tāmes
3.14.13. specbudžeta ieņēmumi un izdevumi
3.14.14. p/a „Ogres novada kultūras centrs” darba plāns
3.14.15. p/a „Rosme” darba plāns
3.14.16. p/a „Ogres namsaimnieks” darba plāns
3.14.17. 2015.gada budžeta paskaidrojuma raksts
3.14.18. prezentācija par 2015.gada budžetu
3.14.19. Pielikumi:
3.14.19.1.    sabiedrisko attiecību nodaļas budžeta pieprasījums
3.14.19.2.    kultūras pasākumu plāns
3.14.19.3.    Sporta centra sacensību tāme
3.14.19.4.    sporta pasākumu plāns
3.14.19.5.    informācija par transferta maksājumiem
3.14.19.6.    transferti no valsts budžeta
3.14.19.7.    remontu un rekonstrukcijas darbu saraksts
3.14.19.8.    budžetā neiekļautie pieprasījumi
 
4.  Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas jautājumi.
4.1. Par Ogres novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs atveramo 1.klašu skaitu 2015./2016. mācību gadā. Ziņo S.Grunte plkst.10.50
4.2. Par Ogres Mākslas skolas nolikuma Nr.6/2015 pieņemšanu jaunā redakcijā. Ziņo S.Grunte plkst.10.50
4.3. Par Līgas Zaķes iecelšanu vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes ‘’Ābelīte” vadītājas amatā. Ziņo M.Siliņš plkst.10.55
4.4. Par izmaiņām Ogres novada sociālo māju (dzīvokļu) komisijas sastāvā. Ziņo M.Siliņš plkst.10.55
4.5. Par dalību atklātā projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem popularizējot līdzdalību un aktīvu dzīves veidu”. Ziņo R.Rudzītis plkst.11.00
 
Sēdes slēgtā daļa.

 
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Papildu iekļaujamie jautājumi:
1) Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības 22.01.2015. lēmumā (protokols Nr.1, 21.§) „Par Ogres novada pašvaldībai piederošo transportlīdzekļu atsavināšanu”. Ziņo A.Gapejevs
2) Par VAS „Latvijas dzelzceļš” paredzētās darbības „Esošo publisko, stratēģiskās (valsts) nozīmes dzelzceļa līniju elektrifikācija”, akceptēšanu Ogres novada teritorijā. Ziņo U.Apinis
3) Par Aigara Brieža iecelšanu Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres namsaimnieks” direktora amatā. Ziņo A.Mangulis
4) Par pašvaldībai piederošo telpu "Tautas nams", Bumbieru ielā 9, Ogresgalā, Ogresgala pagastā nodošanu bezatlīdzības lietošanā Ogres novada sociālajam dienestam. Ziņo P.Špakovskis
5) Par Ogres novada pašvaldības Meņģeles pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu. Ziņo V.Vaivods
6) Par Latvijas valstij piederošā nekustamā īpašuma Gaismas prospekts 2/6, Ogre, Ogres nov., pārņemšanu Ogres novada pašvaldības īpašumā. Ziņo A.Lastiņa
 
 
Domes priekšsēdētājs                 A.Mangulis

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kartība 20.05.2021

Tuvākie notikumi

Maijs
2
3
4
5
7
8
9
14
16
19
21
22
23
26
27
28
29
30
31
Jūnijs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Jūlijs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Notikumu kalendārs
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?