Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība 18.05.2017.

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Dome > Sēžu darba kārtības (ar Ogres novada domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties sadaļā Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti)

15.05.2017 09:09

Ogres novada pašvaldības domes sēde
notiek 2017.gada 18.maijā pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva sēžu zālē
· Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija par aktuāliem darba jautājumiem.
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
1. Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1. Par konkursa “Ogres novada sakoptākā sēta 2017” organizēšanu. Ziņo N.Sapožņikovs
1.2. Par konkursa “Sakoptākais namīpašums Ogrē 2017” organizēšanu. Ziņo N.Sapožņikovs
1.3. Par Ogres novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtību. Ziņo L.Zīliņa
1.4. Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “ Dārziņi”, Laubere, Lauberes pag.,Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Misters
1.5. Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Bērīši”, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Misters
1.6. Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības ‘’Ranka’’ 58, Ogresgala pag., Ogres nov., iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo J.Latišs
1.7. Par 18.07.2012. noslēgtā zemes nomas līguma pagarināšanu par zemes vienības ‘’Ranka’’ 128, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu ar fizisku personu. Ziņo J.Latišs
1.8. Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības “Kooperators” 86, Ogresgala pag., Ogres nov., iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo J.Latišs
1.9. Par zemes vienības “Ranka” 51 un “Ranka” 52, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo J.Latišs
1.10. Par ūdenstorņa daļas iznomāšanu SIA “LinkIT” antenu sistēmas izvietošanai Ķeipenes pag., Ogres nov. Ziņo V.Sirsonis
1.11. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 003 0759 Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu. Ziņo A.Ronis
1.12. Par Ogres novada pašvaldībai piederošas zemes vienības„Tumšais purvs”, Mazozolu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo Dz.Žvīgurs
1.13. Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības “Skroderu ceļš ”Mazozolu pag., Ogres nov. iznomāšanu SIA “Kļavu mežs”. Ziņo Dz.Žvīgurs
1.14. Par galdu, telšu un pārvietojamu nojumju izmantošanu priekšvēlēšanu aģitācijai publiskās lietošanas ārtelpās Ogres novadā. Ziņo D.Bārbale
2. Komunālo un transporta jautājumu komitejas jautājumi.
2.1. Par telpu nodošanu biedrībai “Attīstības un Inovāciju mācību centrs” bezatlīdzības lietošanā. Ziņo R.Rudzītis
2.2. Par nedzīvojamo telpu nomu „Zālītēs”, Madlienā, Madlienas pag., Ogres nov. Ziņo O.Atslēdziņš
3. Finanšu komitejas jautājumi.
3.1. Par trūcīgu un maznodrošinātu ģimeņu skolēnu piedalīšanos Ogres novada pašvaldības sociālo prasmju un iemaņu attīstīšanas akcijā 2017.gada vasaras mēnešos . Ziņo S.Velberga
3.2. Par Ogres novada sociālā dienesta maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu. Ziņo M.Volkova
3.3. Par SIA „Rutare” iesniegumu par pašvaldības nodevas samazināšanu. Ziņo P.Špakovskis
3.4. Par Ogres novada 2016.gada pamatbudžeta un speciālā budžeta izpildes un Ogres novada pašvaldības konsolidētās 2016.gada bilances apstiprināšanu. Ziņo A.Ormane
3.5. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 19.janvāra lēmumā „Par Ogres novada pašvaldības iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu”. Ziņo A.Pūga
3.6. Par kustamas mantas - divu stēlu pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības no Jausardzes un informācijas centra. Ziņo S.Proose
3.7. Par līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai 2017. gada budžeta ietvaros. Ziņo P.Dimants
4. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas jautājumi.
4.1. Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.___/2017 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2016.gada 19.maija iekšējos noteikumos Nr.9/2016 “Kārtība, kādā organizējama Ogres novadā deklarēto bērnu un jauniešu nodarbinātība vasaras brīvlaikā”” pieņemšanu. Ziņo R.Rudzītis
4.2. Par iekšējo noteikumu “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2013.gada 18.jūlija iekšējos noteikumos “Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas nolikums”” pieņemšanu. Ziņo E.Slise
4.3. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu pašvaldības dzīvoklim Grīvas prospektā 8-43, Ogrē, Ogres nov. Ziņo I.Vecziediņa
4.4. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu pašvaldības dzīvoklim Tīnūžu ielā 13-9, Ogrē, Ogres nov. Ziņo I.Vecziediņa
4.5. Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.__/2017 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2014.gada 10.jūlija saistošajos noteikumos Nr.26/2014 “Sociālās aprūpes mājās un ilgstošās sociālās aprūpes institūcijā pakalpojumu saņemšanas kārtība Ogres novadā”” pieņemšanu. Ziņo M.Volkova
Domes priekšsēdētājs A.Mangulis