Brīvības iela 24.04.2019.

Sēdes

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

Domes sēdes ir kārtējās un ārkārtas. Domes kārtējās sēdes notiek ne retāk kā reizi mēnesī domes ēkā Ogrē, Brīvības ielā 33, domes lēmumā noteiktajās dienās un laikos.


Domes priekšsēdētājs sasauc domes kārtējās sēdes un izsludina darba kārtību. Paziņojums par domes kārtējās sēdes norises laiku, vietu un darba kārtību ne vēlāk kā trīs dienas pirms kārtējās sēdes izliekams redzamā vietā domes ēkā.

Ārkārtas sēdes sasauc domes priekšsēdētājs pēc savas iniciatīvas, kā arī ja to pieprasa:

jums par domes ārkārtas sēdes norises laiku, vietu un darba kārtību ne vēlāk kā trīs stundas pirms ārkārtas sēdes izliekams redzamā vietā domes ēkā. Par ārkārtas sēdes laiku, vietu un darba kārtību domes deputātiem jāpaziņo ne vēlāk kā trīs stundas pirms ārkārtas sēdes. Domes sēde var notikt, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no domes deputātiem.

Domes sēdes ir atklātas, izņemot likumos noteiktos gadījumus. Personām, kuras uzaicinātas piedalīties domes sēdēs, kā arī attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem un masu informācijas līdzekļu pārstāvjiem, kuri vēlas klausīties domes sēdi, jāreģistrējas pie domes sēdes protokolētāja. Iedzīvotājiem un citām personām, kuras ir klāt domes sēdē, nav tiesību piedalīties debatēs un traucēt sēdes gaitu.

Domes sēdes notiek valsts valodā.

Sēdēs izskatāmajiem lēmumu projektiem un citiem dokumentiem jābūt iesniegtiem valsts valodā. Citā valodā iesniegtos jautājumus domes sēdēs izskata tad, ja tiem ir pievienots dokumenta tulkojums valsts valodā.

Dome drīkst izskatīt tikai tos jautājumus, kuri iekļauti izziņotajā sēdes darba kārtībā. Izņēmumi pieļaujami vienīgi tad, ja tam piekrīt ne mazāk kā divas trešdaļas no klātesošo domes locekļu skaita.

Domes sēdēs lēmumus pieņem balsojot. Balsošana ir atklāta. Parasti balso, paceļot roku. Šaubu gadījumā ikviens domes deputāts var pieprasīt vārdisko balsošanu. Aizklāta balsošana notiek, vēlējot domes priekšsēdētāju, viņa vietnieku un atceļot tos no amata, kā arī anulējot deputāta mandātu. Citos gadījumos aizklāta balsošana notiek, ja to pieprasa ne mazāk kā viena trešdaļa no domes deputātiem. Domes sēdes protokolā ierakstāmi to deputātu vārdi, kuri ierosina aizklātu balsošanu. Par domes lēmumu pieņemšanu drīkst balsot tikai domes deputāti.

Domes sēdēs pieņemtie lēmumi ir brīvi pieejami ikvienam attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotājam, kā arī iestādēm un uzņēmumiem. Iepazīties ar domes lēmumiem un saņemt to norakstus var domes lietvedības nodaļas nolikumā noteiktajā kārtībā.

Informācijas pieejamību nodrošina domes sekretāre - lietvedības nodaļas vadītāja. Nepieciešamības gadījumā nodrošina iespēju iepazīties ar domes sēdes protokoliem (lietvedības nodaļas darbinieka klātbūtnē) un, ar domes priekšsēdētāja atļauju, izsniedz protokola izrakstus.

Domes pieņemto lēmumu norakstus pēc to noformēšanas domes lietvedības nodaļa izsniedz sekojošām juridiskām un fiziskām personām:

Minētajām personām nepieciešamības gadījumā lietvedības nodaļa izsniedz arī lēmumam pievienoto dokumentu kopijas. Citos likumā noteiktajos gadījumos domes lēmumu kopijas izsniedz, to saskaņojot ar domes priekšsēdētāju.

Domes darbību nodrošina:

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes komiteju sēžu darba kārtība 13.05.2021

Tuvākie notikumi

Maijs
2
3
4
5
7
8
9
14
16
19
21
22
23
26
27
28
29
30
31
Jūnijs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Jūlijs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Notikumu kalendārs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?