Brīvības iela 24.04.2019.

E - Pakalpojumi

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

E-Iesniegumi

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai ar Ogres novada pašvaldību iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:

 
Ja dokuments tiek sagatavots brīvā formā, tas ir jānoformulē atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.473 un jāparaksta ar drošu elektronisku parakstu. 

Pašvaldība vienas darbadienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts. 

Pamācību, kā oficiāli sazināties ar pašvaldību skatīt šeit. 

Valsts un pašvaldību e-pakalpojumi aprakstīti www.latvija.lv

 

Atbildīgais
Pakalpojums
Nepieciešamās veidlapas
Pakalpojuma apraksts
Atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no dzimšanas reģistra pieprasīšana
 www.latvija.lv
 Atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulības reģistra pieprasīšana www.latvija.lv
 
Atkārtotas miršanas apliecības vai izziņas no miršanas reģistra pieprasīšana
 www.latvija.lv
 
Civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu labošana, papildināšana, anulēšana un atjaunošana

 
 Dzimšanas reģistrācija www.latvija.lv
 Laulību reģistrācija www.latvija.lv
 Miršanas reģistrācija www.latvija.lv
 Vārda, uzvārda ieraksta  maiņa www.latvija.lv
 Tautības ieraksta maiņa www.latvija.lv
    
KancelejaDzīvesvietas deklarēšanawww.latvija.lv
 Izziņa par deklarēto dzīvesvietuIzziņa par deklarēto dzīves vietuwww.latvija.lv
    
Ogres novada dzīvokļu komisijaDeklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanaIesniegumswww.latvija.lv
 Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana (ziņu anulēšana vairākām personām)Iesniegumswww.latvija.lv
 Dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanaIesniegums 
 Sociālā dzīvokļa īres tiesību atjaunošanaIesniegums
    
   
Izglītības pārvaldeAtzinums par izglītojamajam piemērotāko izglītības programmu vai mācību organizēšanu mājāsVecāku iesniegums pedagoģiski medicīniskajai komisijai.
Veidlapa izglītības iestādes informācijai par izglītojamo, kurš tiek pieteikts pašvaldības pedagoģiski medicīniskajai komisijai.
www.latvija.lv
 Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licence www.latvija.lv
 Uzņemšana izglītības iestādē vai grupā www.latvija.lv
 Pirmsskolas izglītības pakalpojumi

Iesniegums bērna reģistrēšanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs

www.latvija.lv
    
    
Juridiskā nodaļa
Atļauja tirdzniecībai publiskās vietās
 
 Publisko pasākumu organizēšana
Iesniegums atbilstoši Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma 6. panta prasībām 
 
 
 Tirdzniecības organizēšana publiskās vietās
Iesniegums atbilstoši MK 12.05.2010. noteikumu Nr.440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 19.punkta prasībām.
    
Būvniecības ieceres dokumentācijas, ar to saistīto dokumentu un būvvaldes izziņu pieprasījumu iesniegšana elektroniskā formātā Būvniecības informācijas sistēmā (BIS)
  Dokumentu iesniegšana BIS
 Ar būvniecību saistītu lūgumu, sūdzību, priekšlikumu vai jautājumu iesniegšana, izmantojot pakalpojumu “www.latvija.lv”  www.latvija.lv
 Reklāmas, izkārtnes, sludinājumu un citu informatīvo materiālu saskaņošana 
 Koku/krūmu ciršanas atļaujas saņemšana atbilstoši Ogres novada pašvaldības 2013.gada 21.februāra saistošo noteikumu Nr.8/2013 “Ogres novada apstādījumu apsaimniekošanas noteikumi” prasībāmIesniegums 
    
Nekustamo īpašumu pārvaldes nodaļa   
 Zemes vienībai (ēkai, telpu grupai) adreses piešķiršana (maiņa, anulēšana)Iesniegumswww.latvija.lv
 Atteikums no pirmpirkuma tiesībāmIesniegumswww.latvija.lv
 Atļauja nepilsoņiem iegādāties nekustamo īpašumuIesniegumswww.latvija.lv
 Darba uzdevuma (nosacījumu) sagatavošana, izsniegšana zemes ierīcības projekta izstrādeiIesniegums brīvā formāwww.latvija.lv
 Zemes ierīcības projekta apstiprināšanaIesniegums brīvā formāwww.latvija.lv
 Izziņa par adresēmIesniegums brīvā formā 
 Lēmums par adreses noteikšanu, apvienojot blakus esošās zemes vienībasIesniegums brīvā formā 
 Nekustama īpašuma lietošanas mērķa noteikšana (maiņa)Iesniegums brīvā formā 
 Nekustamā īpašuma nodokļu atlaideIesniegumswww.latvija.lv
 Izziņas saņemšana par nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) parāda neesamību www.latvija.lv
 Nekustamā īpašuma nodokļa paziņojuma saņemšana e-pastā www.latvija.lv
 Neapbūvēta zemesgabala (personiskām palīgsaimniecībām un sakņu (ģimenes) dārziem) iznomāšana

Iesniegums

 
    
Datorsistēmu un datortīklu administratorsPubliski pieejams interneta punkts www.latvija.lv
    

PA „Ogres namsaimnieks” struktūrvienība „Neptūns”

Publiskais peldbaseins
 
 
 
 
 
Sociālais dienests
Trūcīgas vai maznodrošinātās ģimenes (personas) statusa piešķiršana
Veidlapa
 Pamatpabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanaiVeidlapawww.latvija.lv
 Dzīvokļa pabalsts maznodrošinātām personām (ģimenēm)Veidlapawww.latvija.lv
 

Pabalsts dzīvokļa parāda segšanai

Veidlapawww.latvija.lv
 Pabalsts veselības aprūpeiVeidlapa
 Pabalsts noteikumos neminētiem mērķiemVeidlapawww.latvija.lv
 Pabalsts krīzes situācijāVeidlapawww.latvija.lv
 Pabalsts zīdaiņu pārtikas iegādeiVeidlapawww.latvija.lv
 Ēdināšanas pabalstsVeidlapawww.latvija.lv
 Brīvpusdienas - pašizolācijā/karantīnā skolēnamVeidlapa 
 Pabalsts individuālo macību līdzekļu un piederumu iegādeiVeidlapawww.latvija.lv
 Vienreizējs pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanuVeidlapa
 Pabalsts hemodialīzes procedūru saņemšanaiVeidlapawww.latvija.lv
 Pabalsts personām pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas vietasVeidlapa 
 Apbedīšanas pabalstsVeidlapa
 Braukšanas atvieglojumi sabiedriskajā transportā 
 Pabalsts audžuģimenēmVeidlapawww.latvija.lv
 Sociālās garantijas bērnam bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas www.latvija.lv
 
Ģimenes atbalsts dienas centra pakalpojums
 www.latvija.lv
 
Dienas centrs “Saime”
 www.latvija.lv
 Sociālais darbs ar ģimenēm un bērniem www.latvija.lv
 
Asistenta pakalpojums pašvaldībā
 www.latvija.lv
 
Profilakses punkts
 www.latvija.lv
 
Sociālā aprūpe dzīvesvietā
 Veidlapawww.latvija.lv
 
Sociālā aprūpe institūcijā
 www.latvija.lv
 
Sociālās rehabilitācijas pakalpojums no vardarbības cietušām pilngadīgām personām
 www.latvija.lv
 Sociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbību veikušām pilngadīgām personām www.latvija.lv
 
No valsts budžeta finansēti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām
 www.latvija.lv
    
Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijaIzziņa par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā

Iesniegums fiziskām personām

Iesniegums juridiskām personām

 
 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes komiteju sēžu darba kārtība 13.05.2021

Tuvākie notikumi

Maijs
2
3
4
5
7
8
9
14
16
19
21
22
23
26
27
28
29
30
31
Jūnijs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Jūlijs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Notikumu kalendārs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?