Ogres upe, jūlijs, 2017

Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēdes un komiteju sēžu tiešraide

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

14.11.2019 09:00

Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēde
notiek 2019.gada 14.novembrī pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva sēžu zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1.      Par projekta “Suntažu tirgus laukuma izveide” 2020.gadā īstenošanai nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu no Ogres novada pašvaldības budžeta 2020.gadam. Ziņo S.Velberga
 
2.      Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Ogres novada pašvaldības budžeta „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”. Ziņo S.Velberga
 
3.      Par Ogres novada pašvaldības apbalvojuma “Ogres Goda pilsonis” piešķiršanu.  Ziņo N.Sapožņikovs
 
4.      Par Ogres novada pašvaldības apbalvojuma “Gada ogrēnietis 2019” piešķiršanu. Ziņo N.Sapožņikovs
 
 
Domes priekšsēdētājs                                                                                                E.Helmanis
 
 
 
Ogres novada pašvaldības domes
Tautsaimniecības komitejas sēde
notiek 2019.gada 14.novembrī pulksten 9.20
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
·   Domes vadības, izpilddirektora, izpilddirektora vietnieka informācija par aktuāliem darba jautājumiem.
·    Domes sēde 21.11.2019. pulksten 9.00
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1.     Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 7488 003 0469, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo V.Ancāns pulksten 9.30
1.2.     Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Pauļuki 37”, Ogresgala pag., Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo J.Kļesoveca pulksten 9.35
1.3.     Par zemes vienības Egļu iela, Ogre, Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo J.Kļesoveca pulksten 9.35
1.4.     Par grozījumiem Ogres novada domes 2010.gada 15.jūlija lēmumā “Par īpašuma tiesību atzīšanu Ogres novada pašvaldībai uz zemi zem ielām Ogres novada, Ogresgala pagasta, Ogresgala un Ciemupes ciemos”. Ziņo V.Patmalniece pulksten 9.40
1.5.     Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. __/2019 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2015.gada 12.novembra saistošajos noteikumos Nr.16/2015 “Par līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”” pieņemšanu. Ziņo E.Dzelzītis pulksten 9.45
1.6.     Par dzīvojamās mājas Mālkalnes prospektā 5, Ogre, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Latvijas Namsaimnieks”. Ziņo R.Vītols pulksten 9.50
1.7.     Par dzīvojamās mājas Mālkalnes prospektā 7, Ogre, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Latvijas Namsaimnieks”. Ziņo R.Vītols pulksten 9.50
1.8.     Par dzīvojamās mājas Mālkalnes prospektā 13, Ogre, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Senču nami”. Ziņo R.Vītols pulksten 9.55
1.9.     Par dzīvojamās mājas Brīvības ielā 115, Ogrē, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Namu pārvaldīšana”. Ziņo R.Vītols pulksten 9.55
1.10.Par dzīvojamās mājas “Lielkrasti”, Ogresgala pag., Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu. Ziņo R.Vītols pulksten 9.55
1.11.Par lokālplānojuma “Lokālplānojums zemes vienībai Blaumaņa iela 14A, Ogrē, Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.g.” apstiprināšanu. Ziņo J.Duboks pulksten 10.00
1.12.Par lokālplānojuma “Lokālplānojums zemes vienībai Ikšķiles iela 2, Ogrē, Ogres nov., kā teritorijas plānojuma grozījumi” apstiprināšanu.  Ziņo J.Duboks pulksten 10.05
1.13.Par Ogres novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu. Ziņo J.Duboks pulksten 10.10
 
 
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                   J.Laizāns


 

Ogres novada pašvaldības domes
Finanšu komitejas sēde
notiek 2019.gada 14.novembrī pulksten 10.15
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
2.      Finanšu komitejas jautājumi.
2.1.   Par transportlīdzekļa SUBARU FORESTER atsavināšanu. Ziņo V.Ancāns pulksten 10.15
2.2.   Par [..] iecelšanu Ogres novada pašvaldības Madlienas pagasta pārvaldes vadītāja amatā. Ziņo A.Pūga pulksten 10.20
2.3.   Par visaptverošu valsts un Ogres novada pašvaldības pakalpojumu pieejamību Ogres novada administratīvajā teritorijā un grozījumiem Ogres novada pašvaldības izpilddirektora, izpilddirektora vietnieka un Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas „Ogres novada pašvaldība” amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo D.Bārbale pulksten 10.25
2.4.   Par telpām Ogres novada pašvaldības jauniešu vajadzībām un grozījumiem Ogres novada pašvaldības izglītības pārvaldes iestādes “Ogres novada izglītības pārvalde” amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo I.Švēde pulksten 10.30
2.5.   Par Ogres novada pašvaldības Mazozolu pagasta pārvaldes sniegto dzeramā ūdens piegādes un notekūdeņu novadīšanas un attīrīšanas pakalpojumu maksas apstiprināšanu. Ziņo Dz.Žvīgurs pulksten 10.35
2.6.   Par Ogres novada pašvaldības Taurupes pagasta pārvaldes sniegto dzeramā ūdens piegādes un notekūdeņu novadīšanas un attīrīšanas pakalpojumu maksas apstiprināšanu. Ziņo Dz.Žvīgurs pulksten 10.35
2.7.   Par Lauberes komunālo pakalpojumu iestādes „SARMA” sniegto dzeramā ūdens piegādes un notekūdeņu novadīšanas un attīrīšanas pakalpojumu maksas apstiprināšanu. Ziņo A.Misters pulksten 10.40
2.8.   Par Madlienas komunālo pakalpojumu iestādes „ABZA” sniegto dzeramā ūdens piegādes un notekūdeņu novadīšanas un attīrīšanas pakalpojumu maksas apstiprināšanu. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 10.45
2.9.   Par Ogres novada pašvaldības Meņģeles pagasta pārvaldes sniegto dzeramā ūdens piegādes un notekūdeņu novadīšanas un attīrīšanas pakalpojumu maksas apstiprināšanu. Ziņo I.Jermacāne pulksten 10.50
2.10.   Par Ogres novada pašvaldības Krapes pagasta pārvaldes sniegto dzeramā ūdens piegādes un notekūdeņu novadīšanas un attīrīšanas pakalpojumu maksas apstiprināšanu. Ziņo I.Sandore pulksten 10.55
2.11.   Par Ogres novada pašvaldības Ķeipenes pagasta pārvaldes sniegto dzeramā ūdens piegādes un notekūdeņu novadīšanas un attīrīšanas pakalpojumu maksas apstiprināšanu. Ziņo V.Sirsonis pulksten 11.00
2.12.   Par grozījumu Ogres novada pašvaldības Jaunogres vidusskolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga pulksten 11.05
 
 
 
Papildus iekļaujamie jautājumi:
  1. Par nedzīvojamo telpu Ogres Valsts ģimnāzijā, Ogres 1.vidusskolā un Jaunogres vidusskolā nomas maksas noteikšanu iznomāšanai veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai. Ziņo L.Pencele pulksten 11.10
 
 
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                            E.Helmanis

 
Ogres novada pašvaldības domes
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas sēde
notiek 2019.gada 14.novembrī pulksten 11.15
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
3.      Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas jautājumi.
3.1.   Par Ogres novada pašvaldības Jauniešu domes izveidošanu un Ogres novada pašvaldības Jauniešu domes nolikuma apstiprināšanu.  Ziņo D.Bārbale pulksten 11.15
3.2.   Par Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” vadītāja iecelšanu amatā. Ziņo S.Grunte pulksten 11.25
3.3.   Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Ogres novada Bērnu un jauniešu centra direktori Irēnu Ošiņu. Ziņo A.Pūga pulksten 11.30
3.4.   Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2018.gada 29.marta lēmumā
        “Par Ogres novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības
programmu licencēšanas komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu”.     Ziņo A.Pūga pulksten 11.35
 
 
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                 A.Mangulis


 

 
Ogres novada pašvaldības domes
Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde
notiek 2019.gada 14.novembrī pulksten 11.40
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
4.      Sociālo un veselības jautājumu komitejas jautājumi.
4.1.   Par Ogres novada pašvaldības Ogres novada bāriņtiesas locekles Kristīnes Zelčas atbrīvošanu no amata. Ziņo A.Pūga pulksten 11.40
4.2.   Par Ogres novada pašvaldības akciju “Ceļojums uz Ogri”. Ziņo D.Bārbale pulksten 11.45
 
 
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                   M.Siliņš

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Septembris
8
9
15
18
21
22
23
28
29
30
Oktobris
4
5
6
12
13
16
18
19
21
23
26
29
30
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai jums patika Ogres pilsētas svētki?

Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski