PPP biedrība “Zied zeme” izsludina divu projektu konkursus

Drukāt
Sākumlapa > Ziņas, jaunumi

19.11.2019 10:13

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme” izsludina projektu iesniegumu pieņemšanas 10. kārtu rīcībā Nr. 1.2. “Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai” un 11. kārtu rīcībā Nr. 2.2. “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”.

Projektu iesniegumu pieņemšanas 10. kārta no 6.02.2020. - 6.03.2020. rīcībā Nr. 1.2. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.
Paredzēts veicināt lauksaimniecības produktu pārstrādi un iepakošanu, radot pievienoto vērtību lauksaimniecības produktiem, sekmējot nodarbinātību un jauninājumu ieviešanu. Lauksaimniecības produktu pārstrāde ir jebkura darbība ar lauksaimniecības produktu, kuras rezultātā tiek iegūts produkts, kurš arī ir lauksaimniecības produkts, izņemot saimniecībā veiktas darbības, kas vajadzīgas, lai dzīvnieku vai augu produktu sagatavotu pirmajai pārdošanai. Gala produkts izmantojams pārtikā. Atbalsta saņēmējs, īstenojot projektu, reģistrējas vai tiek atzīts Pārtikas un veterinārajā dienestā. Projektu var īstenot arī kopprojektā ar citiem atbalsta saņēmējiem.
Projekti īstenojami Zied zeme darbības teritorijā, tas ir Baldones novadā, Ikšķiles novadā, Ķeguma novadā, Lielvārdes novadā, Ogres novadā (izņemot Ogres pilsētu). Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam ir 50 000 EUR vai 70 000 EUR, ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas. Projektu atbalsta intensitāte ir 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas. Projektu konkursā pieejamais atbalsta apmērs ir 365 188.09 EUR.
Projektu iesniegumus var iesniegt līdz 2020. gada 6. martam Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv. Lai kļūtu par Elektroniskās pieteikšanās sistēmas lietotāju, jāreģistrējas par Lauku atbalsta dienesta klientu.

Projektu iesniegumu pieņemšanas 11. kārta no 20.02.2020. - 20.03.2020. rīcībā Nr. 2.2. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.
Paredzēts veicināt sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, sociālās aprūpes vietas, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanu iedzīvotāju radošai un profesionālai pilnveidei. Rīcības ietvaros īstenojami TIKAI sabiedriskā labuma projekti, kas nozīmē, ka plānotajam projekta mērķim nav komerciāla rakstura, tā rezultāti ir publiski pieejami un par to izmantošanu netiek prasīta samaksa. Projekts nedrīkst arī netieši veicināt uzņēmējdarbību, un tam jābūt nodalāmam no esošās vai plānotās saimnieciskās darbības. Projektos attiecināmas arī mācību izmaksas, ja projektu īsteno biedrība vai nodibinājums un piedalās vismaz pieci dalībnieki, taču šajā gadījumā nav attiecināma pamatlīdzekļu iegāde, kā arī pēc projekta pabeigšanas nav attiecināmas ar projektu saistītā personāla atalgojuma izmaksas un darbības nodrošināšanas izmaksas.
Projekti īstenojami Zied zeme darbības teritorijā, tas ir Baldones novadā, Ikšķiles novadā, Ķeguma novadā, Lielvārdes novadā, Ogres novadā (izņemot Ogres pilsētu). Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam ir 10 000 EUR ar atbalsta intensitāti 90% no projekta attiecināmo izmaksu summas. Projektu konkursā pieejamais atbalsta apmērs ir 136 905.45 EUR.
Projektu iesniegumus var iesniegt līdz 2020. gada 20. martam Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv. Lai kļūtu par Elektroniskās pieteikšanās sistēmas lietotāju, jāreģistrējas par Lauku atbalsta dienesta klientu.


Ar Vietējās attīstības stratēģiju var iepazīties un saņemt bezmaksas konsultācijas PPP biedrībā “Zied zeme”, Ausekļa ielā 1A, Lielvārdē, tīmekļvietnē www.ziedzeme.lv vai, sazinoties ar administratīvo vadītāju Lindu Cīruli, tālruņa nr. +371 25623775, e-pasts: linda@ziedzeme.lv.
Informāciju sagatavoja PPP biedrība “Zied zeme”