Madlienā vēlas izveidot trenažieru zāli

Drukāt
Sākumlapa > Ziņas, jaunumi

14.02.2020 10:40

Ogres novada pašvaldības domes Finanšu komitejas sēdē 13. februārī tika izskatīts jautājums par atbalstu nodibinājumam “Ogres novada attīstības fonds “O divi””, kas plāno piedalīties biedrības “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme”” organizētajā projektu konkursā ar projekta pieteikumu par trenažieru zāles ierīkošanu Madlienas vidusskolā.

Ogres novada pašvaldība ir saņēmusi nodibinājuma “Ogres novada attīstības fonds “O divi”” vēstuli ar lūgumu atbalstīt nodibinājuma dalību “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme”” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 rīcības Nr.2.2. “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” ietvaros organizētajā projektu konkursā, paredzot fitnesa trenažieru uzstādīšanu Madlienas vidusskolā.
Lai attīstītu sportisko aktivitāšu infrastruktūru dažāda vecuma Madlienas pagastā iedzīvotāju grupām, tai skaitā sociāli mazaizsargātām personām, nodibinājums plāno izveidot trenažieru zāli pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Sise” sastāvā esošās Madlienas vidusskolas sporta zāles 2. stāva foajē, kas šobrīd netiek izmantotas mācību procesa realizācijai.
Nodibinājums “O divi” lūdz Ogres novada pašvaldībai rast iespēju projekta apstiprināšanas gadījumā atbalstīt projekta aktivitāti ar līdzfinansējumu 8 417,95 eiro apmērā, kā arī piešķirt bezatlīdzības lietošanā nekustamā īpašuma “Sise” sastāvā esošās Madlienas vidusskolas sporta zāles telpas (Nr.84) 2. stāvā foajē 177,1 m 2 platībā laika periodā no 2020.gada 1.augusta līdz 2027. gada 31. jūlijam.
Nodibinājums Ogres novada attīstības fonds “O divi”” izveidots ar mērķi sekmēt kultūras, tūrisma un sporta aktivitātes, infrastruktūras un vides labiekārtošanu un aktivitātes citās fonda noteiktās darbības jomās, kam nav peļņas gūšanas rakstura, Ogres novada pagastu teritorijās. Nodibinājumam no 2015. gada 27. marta piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, darbības jomā: kultūras veicināšana un pilsoniskās sabiedrības attīstība.
Tā kā pašvaldības atbalsts projekta īstenošanai atbilst likuma “Par pašvaldībām” 15.panta noteiktajai pašvaldības autonomajai funkcijai – veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, kā arī sekmēs Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2013. – 2037.gadam noteiktās ilgtermiņa prioritātes “Konkurētspējīga izglītība un sports” sasniegšanu, deputāti nolēma, ka atbalsta sniegšana projekta realizācijai ir atzīstama par lietderīgu. Galīgais lēmums tiks pieņemts pašvaldības domes sēdē 20. februārī.