Ogres novada pašvaldības domes komiteju sēžu tiešraides video

Drukāt
Sākumlapa > Ziņas, jaunumi

08.08.2019 09:00


Ogres novada pašvaldības domes
Tautsaimniecības komitejas sēde
notiek 2019.gada 8.augustā pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
· Domes vadības, izpilddirektora informācija par aktuāliem darba jautājumiem.
· Domes sēde 15.08.2019. pulksten 9.00
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
1. Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1. Par 12.04.2010. noslēgtā zemes nomas līguma Nr.1-30.1.1.1/14 pagarināšanu. Ziņo V.Patmalniece pulksten 9.10
1.2. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības “Kooperators 47”, Ogresgala pag., Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo V.Patmalniece pulksten 9.10
1.3. Par 25.01.2010. noslēgtā zemes nomas līguma Nr.1-30.1.1.1/4 pagarināšanu. Ziņo V.Patmalniece pulksten 9.10
1.4. Par nekustamā īpašuma Īrisu iela 1B, Ogre, Ogres nov., kadastra numurs 7401 003 0688, pārņemšanu Ogres novada pašvaldības īpašumā. Ziņo L.Lisovska pulksten 9.15
1.5. Par zemesgrāmatā ierakstīta piebraucamā ceļa servitūta ēkām un būvēm dzēšanu nekustamajam īpašumam Akmeņu iela 47, Ogre, Ogres novads. Ziņo L.Lisovska pulksten 9.15
1.6. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2019.gada 23.maija lēmumā “Par lokālplānojuma “Lokālplānojums zemes vienībai Ikšķiles iela 2, Ogrē, Ogres nov., kā teritorijas plānojuma grozījumi” izstrādes uzsākšanu” . Ziņo J.Duboks pulksten 9.20
1.7. Par lokālplānojuma “Lokālplānojums zemes vienībai Blaumaņa iela 14A, Ogrē, Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.g.” nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Ziņo J.Duboks pulksten 9.25
1.8. Par lokālplānojuma “Lokālplānojums zemes vienībām ar kad. apz. 74680110081 un 74680110083, Madlienas pag., Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu olu un olu produktu ražotnes izveides vajadzībām” apstiprināšanu. Ziņo J.Duboks pulksten 9.30
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
Komitejas priekšsēdētājs J.Laizāns


Ogres novada pašvaldības domes
Finanšu komitejas sēde
notiek 2019.gada 8.augustā pulksten 9.35
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
2. Finanšu komitejas jautājumi.
2.1. Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2018.gada 18.janvāra lēmumā “Par dalību Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam atbalsta pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un pārbūvei izvirzītajiem pašvaldības ceļu posmiem bez cietā seguma”. Ziņo J.Duboks pulksten 9.35
2.2. Par zemes vienības Andreja Pumpura ielā 4, Ogrē, Ogres nov., 3/4 domājamās daļas atsavināšanu. Ziņo L.Lisovska pulksten 9.40
2.3. Par Ogres novada pašvaldības domes 2019.gada 18.aprīļa lēmuma Nr.5, 13§ “Par Ogres novada pašvaldības projekta “Veselības aprūpes infrastruktūras attīstība Ogres novada Suntažu pagasta “Doktorātā”” īstenošanu un finansējumu” atcelšanu. Ziņo A.Romanovska pulksten 9.45
Papildus iekļaujamie jautājumi:
1. Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma Brīvības iela 37B, Ogre, Ogres nov., atlīdzības apmēra apstiprināšanu. Ziņo L.Lisovska pulksten 9.50
2. Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7401 005 0005, Fabrikas iela 13, Ogre, Ogres nov., atlīdzības apmēra apstiprināšanu. Ziņo L.Lisovska pulksten 9.55
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
Komitejas priekšsēdētājs E.Helmanis


Ogres novada pašvaldības domes
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas sēde
notiek 2019.gada 8.augustā pulksten 10.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
3. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas jautājumi.
3.1. Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” vadītāju Aizu Tīsu. Ziņo S.Grunte pulksten 10.00
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
Komitejas priekšsēdētāja vietniece A.Purviņa


Ogres novada pašvaldības domes
Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde
notiek 2019.gada 8.augustā pulksten 10.05
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
4. Sociālo un veselības jautājumu komitejas jautājumi.
4.1. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim Celtnieku iela 4 - 6, Ogrē, Ogres nov. Ziņo I.Reinholde pulksten 10.05
4.2. Par dienesta dzīvojamās telpas izīrēšanu. Ziņo I.Sandore pulksten 10.10
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
Komitejas priekšsēdētājs M. Siliņš