Ogres novada pašvaldības domes komiteju sēžu darba kārtība 16.05.2019.

Drukāt
Sākumlapa > Ziņas, jaunumi

14.05.2019 09:34

Ogres novada pašvaldības domes
Tautsaimniecības komitejas sēde
notiek 2019.gada 16.maijā pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
· Domes vadības, izpilddirektora informācija par aktuāliem darba jautājumiem.
· Domes sēde 23.05.2019. pulksten 9.00
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
1. Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Tumšais purvs”, Mazozolu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo Dz.Žvīgurs pulksten 9.10
1.2. ParOgres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 7488 003 0469, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo V.Ancāns pulksten 9.15
1.3. ParOgres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 7488 005 0188, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo V.Ancāns pulksten 9.15
1.4. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.20
1.5. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.20
1.6. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.25
1.7. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7456 006 0417, Ķeipenes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo V.Sirsonis pulksten 9.30
1.8. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Ranka 129”, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo I.Kažoka pulksten 9.35
1.9. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Ranka 91”, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo I.Kažoka pulksten 9.35
1.10. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Ranka 131”, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo I.Kažoka pulksten 9.40
1.11. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Jaunā gatve 44, Ogre, Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo I.Kažoka pulksten 9.40
1.12. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Ranka 62”, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo I.Kažoka pulksten 9.45
1.13. Par 12.08.2009. noslēgtā zemes nomas līguma Nr.A-130.1.1.1/6 pagarināšanu par zemes vienības “Ranka 187”, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo Ziņo I.Kažoka pulksten 9.45
1.14. Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 17.augusta lēmumā “ Par dzīvokļu komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu ”. Ziņo A.Pūga pulksten 9.50
1.15. Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2014.gada 18.decembra lēmumā “Par darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas izveidošanu”. Ziņo A.Pūga pulksten 9.50
1.16. Par konkursa “Ogres novada sakoptākā lauku sēta 2019” organizēšanu. Ziņo S.Zemīte pulksten 9.55
1.17. Par atļauju veikt atkritumu apsaimniekošanu nekustamajā īpašumā “Bangas”, Ogresgala pag., Ogres nov. Ziņo J.Duboks pulksten 10.00
1.18. Par lokālplānojuma “Lokālplānojums zemes vienībai Ikšķiles iela 2, Ogrē, Ogres nov., kā teritorijas plānojuma grozījumi” izstrādes uzsākšanu. Ziņo J.Duboks pulksten 10.10
Papildus iekļaujamie jautājumi:
1. Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Austrumu meži”, Madlienas pag., Ogres nov., 2.0.redakcijas apstiprināšanu. Ziņo J.Duboks pulksten 10.15
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
Komitejas priekšsēdētājs J.Laizāns


Ogres novada pašvaldības domes
Finanšu komitejas sēde
notiek 2019.gada 16.maijā pulksten 10.20
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
2. Finanšu komitejas jautājumi.
2.1. Par dzīvokļa īpašuma "Cerības" - 23, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo I.Kažoka pulksten 10.20
2.2. Par transportlīdzekļa SCANIA B86S-58 atsavināšanu. Ziņo R.Vītols pulksten 10.25
2.3. Par saistošo noteikumu Nr.__/2019 “Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres novada kultūras centrs” maksas pakalpojumu cenrādis” pieņemšanu. Ziņo R.Smirnova pulksten 10.30
2.4. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2019.gada 18.aprīļa lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu sakrālā mantojuma celtņu saglabāšanai”. Ziņo A.Romanovska pulksten 10.35
2.5. Par Ogres novada 2018.gada konsolidētā gada pārskata apstiprināšanu. Ziņo I.Zirnīte pulksten 10.40
2.6. Par finansiāla atbalsta piešķiršanu izglītojamiem dalībai sociālo prasmju un iemaņu attīstīšanas aktivitātēs 2019.gada vasaras mēnešos. Ziņo S.Grunte pulksten 10.45
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
Domes priekšsēdētāja vietnieks G.Sīviņš


Ogres novada pašvaldības domes
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde
notiek 2019.gada 16.maijā pulksten 10.50
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
3. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas jautājumi.
3.1. Par Ogres novada pašvaldības Ķeipenes pamatskolas direktora iecelšanu amatā un atļauju savienot amatus. Ziņo S.Grunte pulksten 10.50
Papildus iekļaujamie jautājumi:
1. Par Ogres novada pašvaldības 2019.gada 21.februāra saistošo noteikumu Nr.4/2019 „Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Ogres novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas” precizēšanu. Ziņo E.Slise pulksten 10.55
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
Komitejas priekšsēdētājs A.Mangulis