Madlienā vēlas ierīkot bērnu aktīvās atpūtas laukumu

Drukāt
Sākumlapa > Ziņas, jaunumi

14.03.2019 13:22

Pašvaldībā ir saņemt biedrības “Ogres novada attīstības fonds “O divi”” iesniegums par ieceri piedalīties publisko un privāto partnerattiecību biedrības “Zied zeme” īstenojamās rīcības Nr.2.2. “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” ietvaros izsludinātajā projektu konkursā.

Biedrības projekta mērķis ir izveidot Madlienas vidusskolas teritorijā uz pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Sise”, Madlienas pag., Ogres nov., sastāvā ietilpstošās zemes vienības (pie Ozolu birzs laukumā aiz Madlienas mūzikas un mākslas skolas) bērnu aktīvās atpūtas laukumu ar sportisko aktivitāšu infrastruktūru dažādām vecuma grupām. Projekta īstenošanas ietvaros paredzēts uzstādīt bērnu rotaļu un sporta laukuma iekārtas EUR 8 766,45 (ieskaitot PVN) vērtībā, atpūtas soliņus un atkritumu urnas 1 730,30 EUR (ieskaitot PVN) vērtībā.
Savā iesniegumā biedrība lūdz pašvaldību projekta apstiprināšanas gadījumā sniegt atbalstu:piešķirt bezatlīdzības lietošanā zemes vienības daļu 550 m 2 platībā uz 7 gadiem saskaņā ar biedrības iesniegumam pievienoto skici; nodrošināt projekta līdzfinansējumu 10 % apmērā no attiecināmo izmaksu summas 1 000 EUR apmērā, segt neattiecināmās izmaksas 496,75 EUR apmērā; segt izdevumus saistībā ar būvniecības dokumentācijas sagatavošanu.
Biedrībai 2015. gadā ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.
Minētā zemes vienība ir pašvaldības īpašums. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums nosaka, ka lēmumu par pašvaldības mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai pieņem pašvaldības dome. Publiskās personas mantu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai nodod uz laiku, kamēr attiecīgajai biedrībai ir sabiedriskās organizācijas statuss, bet ne ilgāk par 10 gadiem.
Izskatot iesniegumu, Ogres novada pašvaldības domes Finanšu komitejas sēdē 14. martā deputāti nolēma atbalstīt biedrības ieceri un piešķirt nepieciešamo līdzfinansējumu projekta īstenošanai līdz 1 496,75 EUR no Ogres novada pašvaldības 2019. gada budžeta līdzekļiem, pamatojoties uz Lauku atbalsta dienesta apstiprināto projekta izmaksu tāmi, kā arī sedzot būvniecības dokumentācijas sagatavošanas izdevumus atbilstoši izdevumus pamatojošajiem dokumentiem. Projekta apstiprināšanas gadījumā biedrībai tiks nodota bezatlīdzības lietošanā Ogres novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumā “Sise”, Madlienas pag., Ogres nov., sastāvā ietilpstošās zemes vienības daļa 550 m 2 platībā publiski pieejama bērnu aktīvās atpūtas laukuma izveidei un uzturēšanai no 2019. gada 1. jūlija līdz 2026. gada 1. jūlijam. Gala lēmums tiks pieņemts domes sēdē 21. martā.