Darbi, ko šogad plānots paveikt novada pagastos

Drukāt
Sākumlapa > Ziņas, jaunumi

31.01.2019 13:30

Ir pieņemts Ogres novada pašvaldības 2019. gada budžets un tajā iekļauti vairāki nozīmīgi saimnieciski darbi un projekti, kas tiks īstenoti Ogres novada pagastos.

Madlienā remontdarbi skolās un ceļa posma pārbūve
Madlienas pagastā šogad plānots veikt logu maiņu 3 pašvaldības dzīvokļos, ārdurvju maiņu vienam pašvaldības dzīvoklim. Pagastmājā plānots uzstādīt ugunsdrošības sistēmu, savukārt sociālajā mājā “Doktorāts” – istabu interjera atjaunošanu un divu krāšņu pārmūrēšanu. Šiem darbiem atvēlēti 15 044 eiro. Madlienas Kultūras namā tiks atjaunots Lielās zāles jumts un gala siena (9 435 eiro), VPII “Taurenītis” tiks veikta vienas grupas interjera atjaunošana (12 222 eiro). Madlienas mūzikas un mākslas skolā mākslas klasē tiks ierīkots dūmu detektors, Madlienas vidusskolas sporta zāles foajē tiks veikta interjera atjaunošana un jaunā skolas korpusa jumta atjaunošana. Šiem darbiem budžetā atvēlēti 34 013 eiro. Madlienas vidusskolas Krapes filiālē tiks veikts zemējuma kontūru ierīkošana un krāšņu pārmūrēšana un atjaunošana par 11 258 eiro.
Projekta “Grants ceļu bez cietā seguma posmu pārbūve Ogres novadā II kārta” ietvaros šogad Madlienā tiks pārbūvēts ceļa “Aveni” – “Šušeni” posms 3,8 km garumā, t.sk. 600 m tiks noasfaltēti. Projekts tiek īstenots Lauku atbalsta programmas 2014. – 2020. gadam atbalsta pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. Šī projekta ietvaros tiks pārbūvēti arī divi grants ceļa posmi Suntažu pagastā un viens - Ogresgala pagastā. Kopējās projekta izmaksas ir 2 056 256 EUR.
Suntažos pārbūves grants ceļu un izbūvēs tirgus laukumu
Suntažu pagastā šogad lielākie no saimnieciskajiem darbiem saistīti ar Suntažu vidusskolas sporta zāles atjaunošanu, paredzēta arī logu nomaiņa un krāšņu atjaunošana vairākās pašvaldības ēkās. Suntažu pagasta pārvaldes vadītājs V.Ancāns informē, ka šobrīd problēmas sagādā vieglais transports, kas tiek izmantots sociālā dienesta un bāriņtiesas darbinieku vajadzībām, tas ir nolietojies, bieži lūst, tiks meklēti risinājumi labāka transporta iegādei.
V.Ancāns ir gandarīts par suntažnieku aktivitāti, piedaloties pašvaldības projektu konkursā “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā”, un paveic daudz dažādus darbus, sakārtojot un uzlabojot vidi Suntažos.
Projekta “Grants ceļu bez cietā seguma posmu pārbūve Ogres novadā II kārta” ietvaros šogad Suntažos plānots atjaunot divus ceļa posmus uz autoceļa A1– 2,1 km garu ceļa posmu no Siguldas šosejas puses un 900 m garš ceļa posms no Juglas ciema uz Suntažu pusi, kura daļa Suntažos tiks noklāta ar dubulto cieto segumu. Projekts tiek īstenots Lauku atbalsta programmas 2014. – 2020. gadam atbalsta pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. Šī projekta ietvaros tiks pārbūvēts arī grants ceļa posms Madlienas pagastā un Ogresgala pagastā. Kopējās projekta izmaksas ir 2 056 256 EUR.
Lai veicinātu vietējo uzņēmējdarbību un Suntažu reģionālo attīstību, šogad tiks izveidots labiekārtots tirgus laukums Suntažu centrā. Suntažos pašlaik notiek regulāri tirdziņi, kuros vietējie mājražotāji un zemnieki tirgo savu preci gan suntažniekiem, gan caurbraucējiem. Suntažos ir izveidojusies tirgus tradīcija un vietējie mājražotāji un zemnieki to vēlas turpināt, šo ideju atbalsta arī vietējie iedzīvotāji. Tirgu plānots izbūvēt Suntažu pagasta centrā ~1000 m 2 platībā. Tajā tiks nodrošināta vieta vismaz 15 tirgotājiem. Labiekārtojot minēto zemes gabalu tirgus vajadzībām, tiks ieklāts bruģis, uzstādīti galdi un soliņi, kas laikā starp tirgus dienām pārtaps vides objektos – paviljonos ar Suntažu kultūrvēsturisko objektu apdruku, tādējādi popularizējot Suntažus. Plānota arī apgaismojuma un ūdensapgādes izbūve, kā arī tiks uzstādīta atkritumu urna, konteiners, bioloģiskā tualete, velosipēdu turētājs un informācijas stends. Pašlaik tiek gatavota nepieciešamā būvniecības ieceres dokumentācija, šogad plānota arī objekta būvniecība. Kopējā projekta summa ir 104 784 EUR, no tiem 49 000 EUR Lauku atbalsta dienesta (LAD) atbalsts.
Ķeipenē remontdarbi skolā un dzelzceļa stacijā
Ķeipenē šogad plānoti nelieli remontdarbi pašvaldības dzīvokļos, vairāki darbi Ķeipenes pamatskolā – atjaunot sporta zāles grīdu, veikt remontdarbus meiteņu un zēnu dušu un ģērbtuvju telpās, kā arī remontdarbus pirmsskolas telpās – mazāko bērnu grupas divās telpās un sanitārajā mezglā.
Ķeipenes pagasta pārvaldes vadītājs V.Sirsonis norāda, ka būtu nepieciešams veikt arī ēkas “Kalnāji” fasādes atjaunošanas darbus, kā arī sakārtot pamatskolas stadionu, veikt remontdarbus tautas nama pagrabstāvā, ir arī izstrādāts projekts “Viļņu” mājas atjaunošanai, šo darbu īstenošana atkarīga no finanšu un investīciju iespējām.
Šobrīd ir noteikts tehnoloģiskais pārtraukums Ķeipenes dzelzceļa stacijas ēkas renovācijas darbiem, kas tika uzsākti 2018. gada martā. Līdz ar piemērotiem laika apstākļiem darbi tiks turpināti un tos plānots pabeigts līdz 3. maijam, kad, līdz ar jaunās sezonas atklāšanu, plānots arī pēc remontdarbiem svinīgi atvērt stacijas ēku. Ķeipenes stacijas ēka celta 20. gadsimta trīsdesmitajos gados, kara laikā cietusi, pašreizējā izskatā tā atjaunota 1951. gadā. Kopš 2004. gada ēkā atrodas Komunikācijas centrs un kino režisoram Sergejam Eizenšteinam veltīta ekspozīcija "S.Eizenšteina komunikāciju centrs Ķeipenē" un darba telpas. Kādreizējās stacijas ēkai tika veikta tehniskā apsekošana, kurā konstatēts neapmierinošs stāvoklis jumta, grīdas konstrukcijām, logiem, iekšējai un ārējai apdarei. 2014. gadā izstrādāts vienkāršotās renovācijas projekts, kas aktualizēts 2017. gadā. Pēc tehniskās apsekošanas secināts, ka ēkas tehniskais stāvoklis draud iznīcināt ekspozīcijas mākslinieciskās vērtības, jo cauri pamatiem sūcas mitrums un bojā sienas, tās ir mitras un aukstas. 2017. gada maijā Ogres novada pašvaldība Publisko un privāto partnerattiecību biedrības “Zied zeme” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 4. kārtā iesniedza projekta “S.Eizenšteina un kino atdzimšana Ķeipenē” pieteikumu, lai iegūtu finansējumu Ķeipenes dzelzceļa stacijas renovācijai. 2017. gada augustā tika saņemts Lauku atbalsta dienesta (LAD) lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Projekta kopējās izmaksas ir 92 875,82 EUR, no kurām projekta attiecināmās izmaksas – 50 000 EUR. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalsta finansējums ir 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas un Ogres novada pašvaldības līdzfinansējums ir 30% no projekta attiecināmo izmaksu summas. Projekta neattiecināmās izmaksas sedz Ogres novada pašvaldība. Darbus veic SIA “CLEANHOUSE”, būvdarbu izpildes cena ir 76 756,87 EUR (bez PVN). Komunikācijas centra vienkāršotās renovācijas projekts paredz jumta nomaiņu, ēkas pamatu hidroizolāciju, gruntsūdeņu novadīšanu, terases grīdas atjaunošanu, iekštelpu (ekspozīcijas un darba telpa) sakārtošanu, centralizētas apkures sistēmas ierīkošanu visās telpās, videonovērošanas iekārtas uzstādīšanu un elektroinstalācijas atjaunošanu.

Saistībā ar komunikācijas centra darbu V.Sirsonis piebilst, ka Rietumu banka pagājušā gada nogalē ir sponsorējusi jaunu bukletu izdošanu par centra darbu un tajā apskatāmajiem objektiem.
Ar Ķeipenes dzelzceļa staciju saistīts arī projekts “Greenways (Zaļie ceļi)”. Projekts “Greenways” ir apstiprināts ar 90% ERAF līdzfinansējumu. Tas ir starptautisks projekts ar 13 projekta partneru dalību, kas vērsts uz veloceļu un maršrutu, kā arī atbilstošas velotūrisma un tūrisma infrastruktūras attīstību uz bijušajām dzelzceļa līnijām un stacijās. Ogres novada pašvaldības ieguvums, piedaloties projektā, ir velomaršruts Ērgļi – Ogre, tā marķējums un popularizēšana, tiltu Suntažos un Līčupē avārijas stāvokļa novēršana, pārbūve, railbike (braucamrīks ar pedāļiem, ar kuru var pārvietoties pa sliedēm) uzstādīšana uz Ķeipenes stacijas sliedēm, bioloģisko tualešu izbūve Ķeipenes stacijā, 2 tūristu skaitītāju uzstādīšana, t.sk. Ogrē. Projekta partnera, Ogres novada pašvaldības, projekta kopējās izmaksas ir 50 829,75 EUR, 90% pašvaldība varēs atgūt no ERAF. 2019. gadā plānots apgūt 25 415 EUR, izstrādājot velomaršrutu, uzstādot marķējumu, popularizējot to, izstrādājot būvprojektus tiltu pārbūvei, iepērkot railbike, uzstādot tūristu skaitītājus, kā arī izbūvējot bioWC.
Taurupē būvēs kapliču
Šogad Aderkašu kapos, Taurupē, tiks izbūvēta kapliča. Kapliča atradīsies pakalna augšdaļā un to norobežos esošie koku stādījumi. Kapliču plānots izbūvēt 24,4 m 2 platībā. Kapličas durvju siluetam, kapličas materiālu krāsām un ornamentiem tiks izmantotas Taurupes bēru cimdu autentiskā parauga krāsas (tumši pelēks, sarkans). Gada laikā Aderkašu kapos tiek veikti līdz 15 apbedījumi. Kapličas izbūvei plānoti 50 906 EUR. Līdz šim kapličas šajos kapos nav bijis un iedzīvotāji jau sen lūguši šādu kapliču izbūvēt, lai lietus vai sniega laikā atvadīšanās brīdī no tuvinieka būtu kur patverties.


Taurupes pagasta pārvaldes vadītājs J.Stafeckis informē, ka ir sagatavots un būvvaldē saskaņots arī tehniskais projekts Taurupes muižas klēts restaurācijai, šī ēka ir unikāla vērtība Latvijā – viss muižas ansamblis ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis, tam ir interesanta arhitektoniskā forma, kas Latvijā nav izplatīta. Tiklīdz būs iespējas piesaistīt investīcijas, arī šo ēku plānots sakārtot. Ēkā varētu organizēt izstādes, notikt semināri, varētu izvietot novadpētniecības muzeja materiālus, jo šajā pusē dzīvojuši daudzi ievērojami cilvēki, notikuši daudzi interesanti notikumi, apskatāmas ievērojamas vietas.
Meņģelē trošu tilts un atjaunota “Krievskola”
Par pašvaldības līdzekļiem šogad vasarā Meņģelē plānots veikt remontdarbus Zvanu ezera slūžām. Savukārt divi projekti tiks īstenoti, piesaistot investīcijas. Projekta “Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un aizsardzības pasākumi īpaši aizsargājamajā dabas teritorijā “Ogres ieleja”” ietvaros tiks uzbūvēts trošu tilts, kas vēsturiski atradies Ogres ielejā starp Mazozolu un Meņģeles pagastu, sakārtots pievedceļš trošu tiltam, nodrošinot tūristiem, vietējiem iedzīvotājiem un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas “Ogres ieleja” apsaimniekotājam un infrastruktūras uzturētājam, Mazozolu pagasta pārvaldei, piekļuvi tiltam. Tiks izbūvēta arī skatu platforma, atsedzot skatus uz Ogres upi un tās ieleju. Kopējais projekta apjoms ir 393 410 EUR, no kuriem 81 463 EUR – Latvijas Vides aizsardzības fonda finansējums.

Projekta “Ēkas “Krievskola” kā vietējās tirdzniecības vietas atjaunošana” ietvaros tiks pārbūvēta ēka “Krievskola” Meņģeles pagastā. Šī ēka uzcelta 1840. gadā, savulaik tajā mācījies Sudrabu Edžus un viņa tēvs strādājis par skolotāju. Pārbūvējot ēku, tā kļūs par kultūras dzīves un tūrisma centru Ogres novada lauku teritorijā. Ēkā paredzēts izveidot tūrisma informācijas centru (jauna darba vieta), kura telpās būs iespējams iegādāties vietējo mājražotāju, amatnieku un zemnieku produkciju, veicinot to atpazīstamību un pieprasījumu; tiks izveidotas divas amatniecības darbnīcas, kurās vietējie amatnieki interesentiem sniegs iespēju apgūt amatniecības prasmes, iepazīties ar ražošanas procesu. Ēkas telpās regulāri tiks organizētas meistarklases, lekcijas, izstādes, plenēri, Muzeju nakts pasākumi, kā arī citi kopīgie pasākumi sadarbībā ar Meņģeles Tautas namu. Projekta īstenošanas ietvaros 2018. gadā tika izstrādāta priekšizpētes dokumentācija un būvprojekts. 2019. gada janvārī uzsākta būvniecības darbu iepirkuma procedūra. Projekts jārealizē līdz 2019. gada 31. oktobrim, finansējums projekta īstenošanai – 302 106 EUR.
Mazozolos atjaunos basketbola laukumu
Mazozolos šogad plānots veikt basketbola laukuma labiekārtošanas darbus pie Mazozolu skolas. Pagājušajā gadā pašvaldības projekta “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” ietvaros šajā laukumā tika uzlikti divi jauni basketbola grozi, šogad plānots sakārtot laukuma segumu, uzklājot cieto segumu, un uzstādīt augstu žogu. Mazozolu skolā plānots nomainīt 5 logus. Basketbola laukuma sakārtošanai un logu nomaiņai plānoti 10 164 EUR. Mazozolu pagasta pārvaldes vadītājs Dz.Žvīgurs informē, ka plānos ietilpst arī jaunas skaņu aparatūras iegāde kultūras namā.
Lauberē Raiņa un Aspazijas saulainais stūrītis
Šogad Lauberē plānots veikt kultūras nama priekštelpas interjera atjaunošanu, kā arī iegādāties jaunas mēbeles kultūras namā - 200 jaunus krēslus zālē un 25 jaunus galdus. Lauberes pagasta pārvaldes vadītājs Andris Misters informē, ka šogad ir plānots atjaunot Ozolu ielas segumu 1 km garumā, kas ved cauri pagasta centram. Ielas segums ir nolietojies un bedrains. Viens no galvenajiem uzdevumiem ir arī atrast slēgtā bērnunama ēkas apsaimniekotāju un atrisināt jautājumu par daudzdzīvokļu namu apsaimniekošanu.
A.Misters ir gandarīts par iedzīvotāju aktivitāti, piedaloties pašvaldības projektu konkursā “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā”, kuri paveic daudz dažādus darbus, sakārtojot un uzlabojot vidi Lauberē. Aktīvi darbojas Lauberes bibliotēkas vadītāja M.Livčāne. Šogad viņa īstenos vēl kādu nozīmīgu projektu Lauberē. Projekta “Sajūtu un brīvā laika pavadīšanas dārzs “Raiņa un Aspazijas saulainais stūrītis” idejas pamatā ir Raiņa un Aspazijas daiļradei veltīta bibliotēkas piegulošās teritorijas labiekārtojuma koncepcija, kuras centrā atrodas monumentāls akmens galds, uz kura tiks iestrādāta atvērta grāmata, simbolizējot "Grāmatu klēti", kā arī ap galdu izvietoti soli. No galda uz visām pusēm atzarosies taciņas, kas vizuāli atgādinās saules starus. Lasītavas zona tiks iekārtota dzejas, pasaku, prozas lasījumiem un radošām aktivitātēm. Āra sporta zonā paredzēts parka tenisa galds, laukums āra spēlēm un lielizmēra dambretes komplekts, kas no ielas tiks nodalīts ar stādījumiem. Tāpat tiks uzstādīts informācijas stends, soliņi un atkritumu urnas. Nolietotais asfalta segums tiks nomainīts ar bruģi, izveidota pagarināta gājēju ietve un apstādījumi, sadalot dārzu funkcionālos zonējumos – lasītava, publiski pieejams interneta punkts WiFi lietotājiem, sporta aktivitātēm. 2017. gadā projekts apstiprināts Lauku atbalsta dienestā (LAD), veikta projektēšana. 2018. gadā uzsākta teritorijas labiekārtošana. Darbu plānots pabeigt 2019. gadā. Kopējās izmaksas 55 511 EUR, no tiem 25 946 EUR – ES un valsts līdzekļi.
Krapē remontdarbi pašvaldības mājā
Krapē šogad plānots remontdarbus pašvaldības mājā “Modernieki”, veicot jumta seguma maiņu. Šiem darbiem ieplānoti 12 181 EUR.