Tiks uzsākta lokālplānojuma izstrāde, apstiprināti saistošie noteikumi

Drukāt
Sākumlapa > Ziņas, jaunumi

05.11.2018 12:27

18. oktobrī Ogres novada domes pieņēma vairākus nozīmīgus lēmumus, kas saistīti ar Ogres novada teritorijas plānošanu.

Pieņemts lēmums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu
18. oktobrī ar Ogres novada pašvaldības domes sēdes lēmumu “Par lokālplānojuma “Lokālplānojums zemes gabaliem ar kad. apz. 74680110066, 74680110038, 74680110077 un 74680110005 Madlienas pag., Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu olu un olu produktu ražotnes izveides vajadzībām” izstrādes uzsākšanu” (protokola Nr. 16, 15. §) uzsākta lokālplānojuma zemes gabaliem ar kad. apz. 74680110066, 74680110038, 74680110077 un 74680110005 Madlienas pag., Ogres nov., izstrādes uzsākšana. Lokālplānojuma izstrādes mērķis – radīt priekšnoteikumus olu un olu produktu ražotnes izveidei.
Vairāk informācijas: http://www.ogresnovads.lv/la t/pasvaldiba/normativie_akti_un_at tistibas_planosanas_dokumenti/loka lplanojumi/?page=0&doc=34612
Pieņemti lēmumi par saistošo noteikumu apstiprināšanu
18. oktobrī ar Ogres novada pašvaldības domes sēdes lēmumu “Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.21/2018 “Grozījums Ogres novada pašvaldības 2018. gada 21. jūnija saistošajos noteikumos Nr.12/2018 “Lokālplānojums kā Ogres novada teritorijas plānojuma grozījumi aizsargājamās apbūves teritorijās Ogres pilsētas centrā un tām piegulošajām teritorijām. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”” (protokola Nr. 16, 13. §) tika apstiprināti saistošie noteikumi Nr.21/2018 “Grozījums Ogres novada pašvaldības 2018.gada 21.jūnija saistošajos noteikumos Nr.12/2018 “Lokālplānojums kā Ogres novada teritorijas plānojuma grozījumi aizsargājamās apbūves teritorijās Ogres pilsētas centrā un tām piegulošajām teritorijām. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.
Šajā domes sēdē tika arī pieņemts lēmums “Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.22/2018 “Grozījums Ogres novada pašvaldības 2018.gada 19.jūlija saistošajos noteikumos Nr.15/2018 “Lokālplānojums Ogres novadā, Ogres pilsētas teritorijā starp Meža prospektu, Zaķu ielu un Dzilnas ielu, lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu jaunas izglītības iestādes vajadzībām. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”” apstiprināšanu (protokola Nr. 16, 14. §), ar kuru apstiprināti saistošie noteikumi Nr.22/2018 “Grozījums Ogres novada pašvaldības 2018.gada 19.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 15/2018 “Lokālplānojums Ogres novadā, Ogres pilsētas teritorijā starp Meža prospektu, Zaķu ielu un Dzilnas ielu, lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu jaunas izglītības iestādes vajadzībām. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”.
Vairāk informācijas: http://www.ogresnovads.lv/la t/pasvaldiba/normativie_akti_un_at tistibas_planosanas_dokumenti/sais tosie_noteikumi1/teritorijas_plano sana/