Paziņojums par nekustamā īpašuma Mazozolu pagastā izsoli

Drukāt
Sākumlapa > Ziņas, jaunumi

10.07.2018 15:40

Izsoles objekts
Dzīvoklis Nr.6, Skolas iela 4, Līčupe, Mazozolu pag., Ogres nov.,
Īpašuma sastāvs
Dzīvokļa īpašums Nr.6 Skolas ielā 4, Līčupē, Mazozolu pag., Ogres nov., kadastra numurs 7472 900 0097, ar kopējo platību 75,9 m2 un 7590/122150 kopīpašuma domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 7472 006 0220 001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 7472 006 0220 ir reģistrēts Mazozolu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000178043 6 (turpmāk – dzīvoklis). Dzīvokļa īpašuma tiesības nostiprinātas Ogres novada pašvaldībai.
Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena
EUR 3200
Nodrošinājuma nauda
EUR 320
Izsoles veids, datums, vieta
Mutiska izsole ar augšupejošu soli, solis EUR 100
17.08.2018. plkst. 11.00
Brīvības ielā 33, Ogres novada pašvaldības 2.stāva zālē
Nodrošinājuma naudas samaksa kārtība
Nodrošinājuma nauda jāieskaita Ogres novada pašvaldības kontā: Valsts Kase, Nr.LV25TREL9800890740210, TRELLV22
Pieteikumu iesniegšanas vieta, reģistrācijas kārtība
Pieteikums un kvīts par nodrošinājuma naudas samaksu
jānosūta vai jāiesniedz personīgi līdz 16.08.2018 plkst.15.00, Ogrē, Brīvības ielā 33, 1.stāvā, Apmeklētāju pieņemšanas centrā.
Samaksas kārtība
Divu nedēļu laikā no izsoles dienas
Izsoles noteikumi
Izsoles objekta apskates vieta un laiks
Darba dienās, iepriekš vienojoties ar Mazozolu pagasta pārvaldes sekretāri, tel. 65031955 vai 65031951