Ziemassvētku dekorācijas Ogrē 2018.gadā

Ogres novada pašvaldības domes komiteju sēdes tiešraides video

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

11.01.2018 09:00Ogres novada pašvaldības domes
Tautsaimniecības komitejas sēde
notiek 2018.gada 11.janvārī pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
·          Domes vadības, izpilddirektora vietnieka informācija par aktuāliem darba jautājumiem.
·          Domes sēde 18.01.2018. pulksten 9.00
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1.   Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā. Ziņo V.Ancāns pulksten 9.10
1.2.   Par nekustamā īpašuma “Cielavkalns”, Suntažu pag., Ogres nov., telpu nomu. Ziņo V.Ancāns pulksten 9.10
1.3.   Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.15
1.4.   Par dalību Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam atbalsta pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un pārbūvei izvirzītajiem pašvaldības ceļu posmiem bez cietā seguma. Ziņo A.Romanovska pulksten 9.20
 
Papildus iekļaujamie jautājumi:
1.      Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2016.gada 22.decembra lēmumā “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Austrumu meži” Ogres novada Madlienas pagastā, zemes vienības kadastra apzīmējums 7468 001 0267”. Ziņo P.Špakovskis
  1. Par „Ogres novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam” III daļas Rīcības un investīciju plāna aktualizāciju. Ziņo A.Romanovska
 
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                                      J.Laizāns

 
 
Ogres novada pašvaldības domes
Finanšu komitejas sēde
notiek 2018.gada 11.janvārī pulksten 9.25
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
2.      Finanšu komitejas jautājumi.
2.1.   Par saistošo noteikumu Nr.  /2018 “Par Ogres novada pašvaldības 2018.gada konsolidēto budžetu” pieņemšanu”. Ziņo S.Velberga pulksten 9.25
2.1.1.      Ogres novada 2018.gada pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi
2.1.2.      Ogres un Ogresgala 2018.gada iestāžu budžetu tāmes
2.1.3.      p/a „Ogres namsaimnieks” tāme
2.1.4.      p/a „Ogres novada kultūras centrs” tāme
2.1.5.      p/a “Rosme” tāme
2.1.6.      Krapes pagasta pārvaldes tāme
2.1.7.      Ķeipenes pagasta pārvaldes iestāžu tāmes
2.1.8.      Lauberes pagasta pārvaldes iestāžu tāmes
2.1.9.      Madlienas pagasta pārvaldes iestāžu tāmes
2.1.10. Mazozolu pagasta pārvaldes tāme
2.1.11. Meņģeles pagasta pārvaldes tāme
2.1.12. Suntažu pagasta pārvaldes iestāžu tāmes
2.1.13. Taurupes pagasta pārvaldes iestāžu tāmes
2.1.14. specbudžeta ieņēmumi un izdevumi
2.1.15. p/a „Ogres novada kultūras centrs” darba plāns
2.1.16. p/a „Rosme” darba plāns
2.1.17. p/a „Ogres namsaimnieks” darba plāns
2.1.18. 2018.gada budžeta paskaidrojuma raksts
2.1.18.1.        Aizņēmumi
2.1.18.2.        Galvojumi
2.1.19. prezentācija par 2018.gada budžetu
2.1.20. kredīti
2.1.21. Pielikumi:
2.1.21.1.        transferti pagastu pārvaldēm
2.1.21.2.        sporta pasākumu plāns
2.1.21.3.        Ogres un Ikšķiles PA "Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa "Zilie kalni" attīstības aģentūra"
2.1.21.4.        transferti no valsts budžeta
2.1.21.5.        mērķdotācijas izglītības iestādēm
2.1.21.6.        remontu un rekonstrukcijas darbu saraksts un budžetā neiekļautie remonti
2.1.21.7.        ietvju remonti
2.2.   Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 19.janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības pagastu pārvalžu un iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 7.§). Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.50
2.3.   Par Alvara Šteinberga atbrīvošanu no Ogres novada pašvaldības Vispārējā tipa pansionāta “Madliena” direktora amata. O.Atslēdziņš pulksten 9.55
2.4.   Par nodibinājuma „Rietumu bankas labdarības fonds” dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu. Ziņo V.Sirsonis pulksten 10.00
2.5.   Par atbalstu biedrības “MOTOSKI” dalībai biedrības “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme”” organizētajā projektu konkursā. Ziņo A.Romanovska pulksten 10.05
 
 
Papildus iekļaujamie jautājumi:
1.      Par atļauju Ogres 1.vidusskolai pieņemt dāvinājumu no SIA “Akvedukts”. Ziņo A.Gapejevs
2.      Par atbalstu biedrībai “Saules avots” projekta uzsākšanai “Stāvlaukuma ierīkošana un ceļa atjaunošana Plāteres pilskalnā”. Ziņo A.Romanovska
3.      Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 19.01.2017. lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības pagastu pārvalžu un iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr. 1; 7.§).  Ziņo A.Pūga
4.      Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ogres Valsts ģimnāzijas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga
 

5.      Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ogres sākumskolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga

6.      Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ogres 1.vidusskolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga
7.      Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Jaunogres vidusskolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga
8.      Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ogresgala pamatskolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga
9.      Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ogres mūzikas skolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga
10. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ogres centrālās bibliotēkas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga
11. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ogresgala vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga
12. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Cīrulītis” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga
13. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Dzīpariņš” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga
14. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Riekstiņš” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga
15. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga
16. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga
17. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņs” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga
18. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Zelta sietiņš” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga
  1. Par Ogres novada pašvaldības projekta “Ogres vecupes publiskās peldvietas labiekārtošana un ekoloģiskā līdzsvara paaugstināšana, paplašinot vides pieejamības iespējas” iesniegšanu Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijā un līdzfinansējumu. Ziņo A.Romanovska
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                             E.Helmanis

 
 
 
Ogres novada pašvaldības domes
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde
notiek 2018.gada 11.janvārī pulksten 10.10
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
3.      Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas jautājumi.
3.1.    Par viena izglītojamā vidējām izmaksām Ogres novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai 2018.gadā. Ziņo S.Velberga pulksten 10.10
3.2.   Par Ogres novada nepilngadīgo lietu komisijas likvidēšanu, Ogres novada pašvaldības sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzības jomā izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu. Ziņo I.Reinholde pulksten 10.15
 
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                                    A.Mangulis

 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes komiteju sēžu darba kārtība 13.12.2018.

Tuvākie notikumi

Decembris
10
11
12
24
Janvāris
2
3
4
8
11
12
16
24
Februāris
21
22
27
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai esat izmantojis uzņēmēju lojalitātes programmas īpašos piedāvājumus Ogres novadnieka kartes īpašniekiem un novada deklarētajiem mobilās lietotnes "Ogres novadnieks" lietotājiem?

Vairāk informācijas par uzņēmēju piedāvājumiem ŠEIT.

  • Aptauju arhīvs
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsValsts veselības apdrošināšana