Informācija par pabalstiem mācību līdzekļu iegādei un ēdināšanai

Drukāt
Sākumlapa > Ziņas, jaunumi

07.08.2017 09:03

Ogres novada Sociālais dienests informē, ka bērnu vecākiem, kuru bērni mācās Ogres novada izglītības iestādēs, ir tiesības saņemt ēdināšanas pabalstu .

Lai pretendētu uz pabalsta saņemšanu, jāatbilst kādam no kritērijiem:

1. bērnam noteikta invaliditāte;

2. vidējie ģimenes ienākumi pēdējo 3 mēnešu laikā mazāk kā 228 EUR katram ģimenes loceklim;

3. ģimene audzina 3 vai vairāk bērnus līdz 24 gadu vecumam, kuri turpina mācības vispārējās, profesionālās vai augstākās izglītības iestādē.

Iesniegumu par pabalsta pieprasīšanu var iesniegt:
Bērnu vecākiem, kuru ģimenēm ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss un kuru bērni mācās Ogres novada izglītības iestādēs, ir tiesības saņemt p abalstu individuālo mācību līdzekļu un piederumu iegādei, kas tiek piešķirts vienam vispārējās izglītības iestādes 1.-12.klases izglītojamam.
Savukārt biedrība “Latvijas Sarkanais krusts” trūcīgām ģimenēm nodrošina individuālo mācību piederumu komplektu vai skolas somu – viens komplekts vai skolas soma kalendārā gada ietvaros katram bērnam vecumā no 5 - 16 gadiem.
Detalizētu informāciju par pabalstu veidiem, apmēru, piešķiršanas kritērijiem, pieprasīšanas kārtību, iesniedzamajiem dokumentiem var saņemt ŠEIT vai pievienotajā dokumentā, kā arī vēršoties Ogres, Madlienas, Suntažu un Taurupes sociālajos centros, atbilstoši savai deklarētajai dzīvesvietai (kontaktus skatīt ŠEIT).

Informāciju sagatavoja Ogres novada Sociālais dienests