Domes priekšsēdētāja vietniekam atļauj savienot amatus

Drukāt
Sākumlapa > Ziņas, jaunumi

13.07.2017 11:31

Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē tika izskatīts domes priekšsēdētāja vietnieka Ginta Sīviņa iesniegums ar lūgumu atļaut viņam savienot domes priekšsēdētāja vietnieka amatu ar SIA “SB Solutions” valdes locekļa amatu un sertificēta maksātnespējas procesa administratora amatu.

Saskaņā likumu “Par pašvaldībām” un Ogres novada pašvaldības nolikumu G. Sīviņa kā domes priekšsēdētāja vietnieka amata pienākumos ietilpst: aizvietot domes priekšsēdētāju viņa prombūtnes laikā, kā arī pildīt pienākumus, ko uzdevis domes priekšsēdētājs vai kas noteikti attiecīgās pašvaldības nolikumā; ja domes priekšsēdētājs ir atlaists vai atkāpies no amata pienākumu pildīšanas, pildīt domes priekšsēdētāja pienākumus līdz jauna domes priekšsēdētāja ievēlēšanai; patstāvīgi koordinēt domes deputātu un pašvaldības darbību komunālo, apsaimniekošanas, izglītības, kultūras un sporta jomā; pašvaldības vārdā parakstīt līgumus un citus juridiskos dokumentus pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā; izdot ar pašvaldības funkciju izpildi saistošus rīkojumus pašvaldības izpilddirektoram un viņa vietniekam, pašvaldības iestāžu un aģentūru vadītājiem; izskatīt jautājumus un organizēt pašvaldības darbību uzņēmējdarbības veicināšanas jomā; izskatīt jautājumus un organizēt pašvaldības sadarbību ar sabiedriskā labuma, nevalstiskajām organizācijām un citiem sadarbības partneriem; ierosināt jautājumu izskatīšanu domē, komitejās, komisijās un darba grupās un ir tiesīgs piedalīties šo jautājumu apspriešanā; gadījumos, kad vienlaicīgi attaisnotā prombūtnē atrodas izpilddirektors un izpilddirektora vietnieks, izdot rīkojumu par izpilddirektora un izpilddirektora vietnieka aizvietošanu; savās darbības jomās bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt pašvaldību tiesā.
Saskaņā ar Interešu konflikta likumu gan pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks, gan maksātnespējas administrators ir valsts amatpersona, kuram ir saistoši likumā valsts amatpersonai noteiktie pienākumi, ierobežojumi un aizliegumi. Savukārt, izvērtējot Interešu konflikta likuma 7. pantā noteikto, dome secinājusi, ka ne domes priekšsēdētāja vietniekam, ne maksātnespējas administratoram nav paredzēti speciāli valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi.
Izvērtējot Maksātnespējas likuma 26. pantā minētās maksātnespējas administratora funkcijas kopsakarā ar G. Sīviņa kā pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka pienākumiem, dome secinājusi, ka maksātnespējas administratora amata savienošana ar pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka amatu interešu konfliktu nerada, kā arī nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai. Interešu konfliktu nerada arī domes priekšsēdētāja vietnieka amata savienošana ar SIA “SB Solutions” valdes locekļa amatu.
Izvērtējot visus apstākļus, dome nolēma atļaut G. Sīviņam domes priekšsēdētāja vietnieka amatu ar maksātnespējas administratora amatu un SIA “SB Solutions” valdes locekļa amatu, bet laikā, kad G. Sīviņš normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos pilda Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja amata pienākumus, amatu savienošana pieļaujama uz laiku ne ilgāku par 18 mēnešiem.