Pašvaldība plāno pārņemt nekustamo īpašumu Zilokalnu prospektā 13

Drukāt
Sākumlapa > Satiksme, ceļi > Ziņas, jaunumi

12.09.2019 14:31

Šodien Ogres novada pašvaldības domes Finanšu komitejas sēdē tika izskatīts jautājums par valsts nekustamā īpašuma Zilokalnu prospektā 13, Ogrē, pārņemšanu Ogres novada pašvaldības īpašumā bez atlīdzības pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai.

2019. gada 22. augustā Ogres novada pašvaldībā tika saņemta VAS “Valsts nekustamie īpašumi” vēstule, kurā tā aicina Ogres novada domi pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Zilokalnu prospektā 13, Ogrē, pārņemšanu pašvaldības īpašumā pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai.
Šobrīd zemesgabals Zilokalnu prospektā 13 pieder Latvijas valstij, uz tā atrodas ēkas – asfaltēts laukums, apgaismošanas līnija ar balstiem un lampām un žogs. Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” zemesgabala lietošanas mērķis – atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas, savukārt saskaņā ar Ogres novada pašvaldības 2012.gada 21.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.16/2012 „Ogres novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafisko daļu zemesgabals atrodas Satiksmes infrastruktūras teritorijā.
Zemesgabals robežojas ar dabas parku „Ogres Zilie kalni”, kura apmeklētāju skaits pēdējos gadus ir strauji pieaudzis, kā arī ar daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kvartālu, kurā ir problēma ar autostāvvietu nepietiekamību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem. Šobrīd pašvaldības rīcībā nav brīvu zemes vienību autostāvvietas izveidošanai dabas parka „Ogres Zilie kalni” apmeklētāju un pilsētas iedzīvotāju autotransporta novietošanai.
Iesniegums tika skatīts Ogres novada pašvaldības autoceļu uzraudzības komisijas sēdē, kura nolēma atbalstīt nekustamā īpašuma Zilokalnu prospektā 13, Ogrē, pārņemšanu pašvaldības īpašumā.
Ņemot vērā iepriekš minēto, ir sagatavots lēmumprojekts par valsts nekustamā īpašuma Zilokalnu prospektā 13, Ogrē, pārņemšanu Ogres novada pašvaldības īpašumā.
Pirms balsojuma par lēmumprojekta apstiprināšanu, Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis atzīmēja, ka šī objekta pārņemšana būtu labs risinājums, kā uzlabot situāciju pilsētā saistībā ar autotransporta novietošanu – pa dienu autostāvvietu varētu izmantot dabas parka „Ogres Zilie kalni” apmeklētāji, bet vakara stundās apkārtējo māju iedzīvotāji savu automašīnu novietošanai.
Izvērtējot nekustamā īpašuma pārņemšanas lietderību, deputāti vienbalsīgi nolēma virzīt sagatavoto lēmumprojektu uz domes sēdi 19.septembrī, kad tiks pieņemts gala lēmums. Kā jau minēts, lēmumprojekts paredz pārņemt Ogres novada pašvaldības īpašumā bez atlīdzības Latvijas valstij Latvijas Republikas Finanšu ministrijas personā piederošo nekustamo īpašumu Zilokalnu prospektā 13, Ogrē.