Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Publiskās un sabiedriskās apspriešanas > 2013

30.01.2013 10:18

Ogres novada pašvaldība informē, ka ar 2013.gada 24.janvāra lēmumu (protokols Nr.1, 11.§) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamā īpašuma „Lejasjaunzemi” 4.zemes vienībai, Ogresgala pagastā, Ogres novadā, kad. apz. 7480-006-0115.

Saskaņā ar nekustamā īpašuma „Lejasjaunzemi” īpašnieka pieteikumu, zemes vienībā paredzēta derīgo izrakteņu ieguve. Nekustamais īpašums atrodas Ogresgala pagasta lauku teritorijā un, saskaņā ar Ogres novada teritorijas plānojumu, nekustamā īpašuma zemes „Lejasjaunzemi” 4. zemes vienības atļautā un plānotā izmantošana ir zaļā teritorija (mežs). Lai meža teritorijā pamatotu iespēju iegūt derīgos izrakteņus, saskaņā ar Ogres novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 226.1.A4 apakšpunktu nepieciešams izstrādāt detālplānojumu.

Detālplānojuma izstrādātājs ir plānotāja Maruta Blūma, „Zaļais krogs”, Valdgales pagasts, Talsu novads.
Par detālplānojuma 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai pašvaldība informēs papildus.