Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Publiskās un sabiedriskās apspriešanas > 2013

21.02.2013 13:42

Ogres novada pašvaldība informē, ka saskaņā ar novada domes 2013.gada 21.februāra lēmumu (protokols Nr.2, 2. §) tiek uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamā īpašuma Kalna prospektā 2A, Ogrē, 2.zemes vienībā ar kad. apz. 7401-001-0449.

Saskaņā ar nekustamā īpašuma Kalna prospektā 2A īpašnieku pieteikumu, zemes vienībā paredzēta darījumu iestādes būvniecība un zemes vienības sadale publiskās apbūves vajadzībām. Lai realizētu iecerēto attīstību, nepieciešama pieguļošā Kalna prospekta posma rekonstrukcija, nodrošinot autotransporta piekļūšanu plānotajiem objektiem un risinot jautājumu par drošu gājēju kustību.

Saskaņā ar Ogres novada teritorijas plānojumu, 2.zemes vienības Kalna prospektā 2A atļautā un plānotā izmantošana ir publiskās apbūves teritorija un tehniskās apbūves teritorija. Detālplānojumu izstrādās SIA „PEAF”, Preses ielā 2, Ogrē.

Par detālplānojuma 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai pašvaldība informēs papildus.