Jaunais gads, 2020. Jaunais gads, 2020. (koki) Jaunais gads, 2020.

2015. gada 17. decembrī Ogres novada pašvaldības domes sēdē pieņemtie lēmumi

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

29.12.2015 15:08

   
1.§
2.§
Par saistošo noteikumu Nr.­­__/2015 „Par Ogres novada pašvaldības 2010.gada 25.novembra saistošo noteikumu Nr.44/2010 „Detālplānojums zemes gabalam Zinību ielā 5, Ogres pilsētā, Ogres novadā” atcelšanu” apstiprināšanu
3.§
Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.18/2015 ”Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2014. gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr. 36/2014 ”Ogres novada pašvaldības nolikums”” pieņemšanu
4.§
Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2015.gada 18.jūnija lēmumā ”Par pastāvīgās iepirkumu komisijas izveidošanu un pastāvīgās iepirkumu komisijas nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr.9; 2.§)
5.§
Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2009.gada 17.decembra lēmumā „Par Ogres pilsētas zemes komisijas nolikuma un sastāva apstiprināšanu” (protokols Nr.9; 3.§)
6.§
7.§
Par zemes vienības Jaunā gatve 62, Ogre, Ogres nov. iznomāšanu
8.§
Par zemes vienības „Pauļuki” 21, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu
9.§
Par nekustamā īpašuma „Dzilnas-2”, Krapē, Krapes pag., Ogres nov., nosacītas cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
10.§
Par garāžas Nr.1 „Lejas Ķirši”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov. nomas līguma pagarināšanu
11.§
Par zems nomas līgumu pagarināšanu Ogres novada Madlienas pagastā
12.§
Par līgumu par Ogres novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību “Zāģētava”, “Autoserviss”, “Graudu kalte” un “Siena šķūnis”, Madlienas pag., Ogres nov., nomu pagarināšanu
13. §
Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu
14. §
Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Plātere”, Madlienas pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu
15. §
Par dzīvokļa īpašuma „Jaundiedziņš”-5, Ķeipenes pag., Ogres nov., nodošanu atsavināšanai
16.§
Par zemes platības precizēšanu pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošai zemes vienībai Ogres novada Ķeipenes pagastā
17.§
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7460 003 0052, Lauberes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai
18.§
Par   nekustamā īpašuma “Suntažu katoļu baznīca A”, Suntažu pag., Ogres nov., nodošanu atsavināšanai
19.§
Par zemes vienības “Jaunstrazdi-1”, Suntažu pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā
20.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „ Pērses”, Suntažu pag., Ogres nov.
21.§
Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ,,Aiz Imantām”, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu
22.§
Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības, kadastra apzīmējums 7488 002 0353 , Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.
23.§
Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības, kadastra apzīmējums 7488 002 0683 , Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.
24.§
Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 003 0643, Suntažu pag., Ogres nov., iznomāšanu.
25.§
Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 005 0141, Suntažu pag., Ogres nov., iznomāšanu.
26.§
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 003 0319, Suntažu pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai
27.§
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 004 0015, Suntažu pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai
28.§
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 003 0649, Suntažu pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai
29.§
Par zemes vienības Turkalnes iela 2, Ogre, Ogres nov., daļas nepieciešamību sabiedrības vajadzībām
30.§
Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2015. gada 12. novembra lēmumā ,,Par zemes vienības ,,Glāznieki 16”, Suntažu pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai un ierakstīšanu uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā”
31.§
32.§
33.§
34.§
35.§
36.§
37.§
38.§
39.§
40.§
41.§
42.§
43.§
44.§
 
45.§
46.§
47.§
48.§
49.§
 
50.§ Par dienesta dzīvojamās platības izīrēšanu un dienesta dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar Suntažu vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāju
51.§ Par Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” nolikuma apstiprināšanu
52.§ Par Ogresgala vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Ābelīte” nolikuma apstiprināšanu
53.§ Par Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Dzīpariņš” nolikuma apstiprināšanu
54.§ Par Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Cīrulītis” nolikuma apstiprināšanu
55.§ Par Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Riekstiņš” nolikuma apstiprināšanu
56.§ Par Ķeipenes vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” nolikuma apstiprināšanu
57.§ Par Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” nolikuma apstiprināšanu
58.§ Par Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Strautiņš” nolikuma apstiprināšanu
59.§ Par Madlienas vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Taurenītis” nolikuma apstiprināšanu
60.§ Par Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Zelta sietiņš” nolikuma apstiprināšanu
61.§ Par Gintas Rūtenbergas atbrīvošanu no Ogres novada pašvaldības Suntažu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra direktores amata
62.§ Par atļauju Ogres novada sporta centram pieņemt SIA “Markuss & Co” dāvinājumu
63.§ Par Ogres novada pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu nodošanu biedrībai „Ogres lauksaimnieku apvienība” bezatlīdzības lietošanā
64.§ Par Ogres novada pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu nodošanu Latvijas izglītības darbinieku arodbiedrības Ogres starpnovadu arodbiedrībai bezatlīdzības lietošanā
65.§ Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim
"Liepas 5" - 7, Ogresgalā, Ogresgala pag., Ogres nov.
66.§ Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim Mālkalnes prospektā 30, Ogrē, Ogres nov.
67.§ Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim Mālkalnes  prospektā 34, Ogrē, Ogres nov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība 21.01.2021.

Tuvākie notikumi

Februāris
13
19
24
28
Marts
3
9
10
23
24
26
29
30
31
Notikumu kalendārs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?