2012. gada 25. oktobra Ogres novada domes sēdē pieņemtie lēmumi

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti > Lēmumi > 2012. gadā pieņemtie lēmumi

31.10.2012 15:08

1.§
Par grozījumiem 15.06.2006. Ogres novada domes lēmumā „Par saistošo noteikumu Nr.64 „Detālais plānojums zemes gabaliem Ogrē, Brīvības ielā 15, Parka ielā 1C, Meža prospektā 2B, kā arī Pļavas ielas posmam no Ceriņu ielas līdz Upes prospektam, un Pļavas ielā Ogres novada, Ogres pilsētā” apstiprināšanu”.
2.§
Par nosaukuma “Ogres Goda pilsonis” piešķiršanu Georgam Gutpelcam.
3.§
Par Ogres novada pašvaldības mantas iznomāšanas un nomas maksas noteikšanas kārtību.
4.§
Par līguma noslēgšanu par gāzesvadu izbūvi Rožu, Rūpnieku un Čiekuru ielās, Ogrē, Ogres nov.
5.§
Par neapdzīvojamo telpu nomu Brīvības ielā 44, Ogrē.
6.§
Par zemesgabala Jaunā gatvē 90, Ogrē, Ogres nov., iznomāšanu.
7.§
Par nekustamā īpašuma Ausekļa prospektā 1A, Ogrē, Ogres nov., daļas nepieciešamību sabiedrības vajadzībām.
8.§
Par zemesgabala „Ranka 138, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., iznomāšanu.
9.§
Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes vienību “Ranka” 191, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov.
10.§
Par zemesgabala „Braki 4”, Līčupe, Mazozolu pag., Ogres nov., iznomāšanu.
11.§
Par Ogres novada pašvaldībai piederoša zemesgabala „Tumšais purvs”, Mazozolu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.
12.§
Par zemes vienības (kadastra apzīmējums 7488 003 0759) Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.
13.§
Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Beciņas”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.
14.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību Pārogres gatvē 6, Ogrē, Ogres nov.
15.§
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7401 002 0262 Ogre, Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai.
16.§
Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemesgabala „Minerālmēslu šķūnis”, Lauberes pag., Ogres nov., atsavināšanu.
17.§
" target="_self">Par Ogres novada pašvaldības aģentūras „Mālkalne” 2011. gada darbības rezultātu novērtēšanu.
18.§
" target="_self">Par „Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūras” 2011. gada darbības rezultātiem.
19.§
" target="_self">Par Ogres novada pašvaldības aģentūras „Rosme” 2011. gada darbības rezultātu novērtēšanu.
20.§
Par 30.08.2012. saistošo noteikumu Nr.21/2012 „Pašvaldības aģentūras „Mālkalne” maksas pakalpojumu cenrādis” precizēšanu.
21.§
Par 30.08.2012. saistošo noteikumu Nr.22/2012 „Ogres novada pašvaldības aģentūras “Mālkalne” nolikums” precizēšanu.
22.§
Par 30.08.2012. saistošo noteikumu Nr.23/2012 „Ogres novada ūdensapgādes un notekūdeņu kanalizācijas sistēmu lietošanas un aizsardzības noteikumi” precizēšanu.
23.§
Par 30.08.2012. saistošo noteikumu Nr.24/2012 “Ogres pilsētas kapsētu apsaimniekošanas noteikumi” precizēšanu.
24.§
Par saistošo noteikumu Nr.29/2012 „Grozījumi 24.05.2012. saistošajos noteikumos Nr.15/2012 „Ogres novada pašvaldības aģentūras “Mālkalne” maksu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu 2012.gadā cenrādis”” precizēšanu.
25.§
Par Ogres novada pašvaldības līdzdalību Latvijas - Šveices sadarbības programmas individuālā projekta īstenošanā un līdzfinansējumu projektam “Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs”.
26.§
Par līdzfinansējumu Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādei „Cīrulītis” projektam “Energoefektivitātes paaugstināšana Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādē „Cīrulītis”.
27.§
Par līdzfinansējumu Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādei „Saulīte” projektam “Energoefektivitātes paaugstināšana Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādē „Saulīte”.
28.§
Par pamatlīdzekļu nodošanu p/a „Mālkalne”.
29.§
Par iesniegumu par ikmēneša pabalsta piešķiršanu.
30.§
Par finansiālu atbalstu dalībai Pasaules skolēnu čempionātā orientēšanās sportā.
31.§
Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamo nekustamo īpašumu Kalna prospektā 2A, Ogrē, Ogres nov., un Rīgas ielā 7, Ogrē, Ogres nov., daļu atlīdzības apstiprināšanu.
32.§
Par saistošo noteikumu Nr.30/2012 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.7/2012 “Par Ogres novada pašvaldības 2012.gada konsolidēto budžetu” pieņemšanu.
33.§
">Par saistošo noteikumu Nr.31/2012 “Mācību maksas noteikšanas un samaksas kārtība un atvieglojumi Ogres novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” pieņemšanu.
34.§
">Par saistošo noteikumu Nr.32/2012 ”Grozījumi 16.02.2012. saistošajos noteikumos Nr.6/2012 „Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ogres novadā” pieņemšanu.
35 §
Par Ogres novada sociālā dienesta un pašvaldības aģentūras „Dziednīca” reorganizāciju.
36.§
Par Ogres novada sociālā dienesta nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā.
37.§
Par grozījumiem Ogres novada sociālā dienesta amatu un amatalgu likmju sarakstā.
38.§
Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības aģentūras „Dziednīca” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā.
39.§
Par grozījumiem bērnu nama „Laubere” un vispārēja tipa pansionāta „Madliena” nolikumos.
40.§
Par Guntas Talentes iecelšanu Ogres novada pašvaldības Lauberes pagasta pārvaldes bērnu nama „Laubere” direktora amatā.
41.§
Par grozījumiem 17.12.2009. lēmumā „Par zupas virtuves darbības uzsākšanu”.
42.§
Par sadarbības līgumu ar Ogres Trīsvienības baptistu draudzi.
43.§
Par izmaiņām Ogres novada sociālo māju (dzīvokļu) komisijas sastāvā.
44.§
Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvojamai platībai Mālkalnes prospektā 30, Ogrē.
45.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.1, “Ķieģeļceplis 5”, Suntažu pag., Ogres nov., nodošanu atsavināšanai.
46.§
" target="_self">Par Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres novada kultūras centrs” 2011. gada darbības rezultātu novērtēšanu.
47.§
" target="_self">Par Ogres novada pašvaldības aģentūras „Dziednīca” 2011. gada darbības rezultātu novērtēšanu.
48.§
Par nosaukuma “Ogres Goda pilsonis” piešķiršanu Jānim Zirnim.
49.§
Par akciju sabiedrības „Latvenergo” 29.06.2012. apstiprināto noteikumu „Pļaviņu, Ķeguma un Rīgas HES (Daugavas HES) ūdenskrātuvju ekspluatācijas noteikumi” saskaņošanu.
50.§
Par Ogres novada Jaunatnes lietu stratēģijas 2012. - 2017. gadam nodošanu sabiedriskajai apspriešanai.