2011. gada 21. aprīlī Ogres novada domes sēdē pieņemtie lēmumi

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti > Lēmumi > 2011. gadā pieņemtie lēmumi

21.04.2011 10:55

1.§
Par līguma “Par SIA “KP Tehnoloģijas” īpašuma objektu – notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un lietus ūdeņu savākšanas iekārtu kompleksa izpirkuma nosacījumiem” apstiprināšanu.
2.§
Par saistošo noteikumu Nr.10/2011 “Detālplānojums zemes gabalam ”Dzeņi”, Ciemupes ciemā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā” pieņemšanu.
3.§
Par saistošo noteikumu Nr.11/2011 “Detālplānojums zemes gabalam ”Jaunozoliņi”, Ciemupes ciemā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā” pieņemšanu.
4.§
Par saistošo noteikumu Nr.12/2011 “Apbedīšanas ierobežojumi Ogres pilsētas kapos” pieņemšanu.
5.§
Par pieteikuma par administratīvā soda atcelšanu.
6.§
Par Ogres novada pašvaldībai piekrītoša neapbūvēta zemes starpgabala Dzelzceļa iela 4A, Ogre, Ogres nov., sagatavošanu atsavināšanai par brīvu cenu.
7.§
Par valstij piekrītoša apbūvēta zemes gabala Brīvības iela 106B, Ogre, Ogres nov., iznomāšanu VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”.
8.§
Par Ogres novada pašvaldībai piederošā zemes gabala Jāņa Čakstes prospekts 1, Ogre, Ogres nov., daļas iznomāšanu SIA “Concerts PRO”.
9.§
Par Ogres novada pašvaldībai piederoša zemes gabala Akmeņu iela 62A, Ogre, Ogres nov., daļas iznomāšanu SIA “Ogres Bioenerģija”.
10.§
Par Ogres pilsētas un Ogresgala pagasta administratīvās robežas grozīšanu.
11.§
Par nekustama īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībām Amatnieku iela 40 un Amatnieku iela 47A, Ogre, Ogres nov.
12.§
Par nekustama īpašuma lietošanas mērķu maiņu nekustamajam īpašumam “Krustiņi” Ogresgala pag., Ogres nov.
13.§
Par nekustama īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībām Ogres pilsētā, Apogu ielā 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 un lietošanas mērķu precizēšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7401 004 0748.
14.§
Par nekustama īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības Celtnieku iela 1A, Ogre, Ogres nov., daļai.
15.§
Par nomas līgumu uz daļu no Ogres novada pašvaldībai piekrītoša zemesgabala “Mazdārziņi”, Madlienā, Madlienas pagastā, Ogres novadā pagarināšanu.
16.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību “Frīdas”, Madliena, Madlienas pagasts, Ogres novads, zemes vienības piekritību Ogres novada pašvaldībai, ierakstīšanu uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā un iznomāšanu.
17.§
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu VAS “Latvijas valsts ceļi” sabiedrības vajadzībām atsavināmo zemes īpašumu zemes vienībām Ogres novada Madlienas pagastā.
18.§
Par grozījumiem Ogres novada domes 25.11.2010. lēmumā “Par zemes vienības Suntažu pagastā, Ogres novadā ieskaitīšanu Ogres pašvaldībai piekrītošajās zemēs”.
19.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību “Liepu ielā-2” Lauberes pag., Ogres nov., zemes vienības piekritību Ogres novada pašvaldībai, ierakstīšanu uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā un iznomāšanu.
20.§
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu publiskai ūdenskrātuvei Pečora ezers Ķeipenes pag., Ogres nov.
21.§
Par jaunu ielu nosaukumu piešķiršanu Mazozolu pagasta, Līčupes ciemā, Ogres novadā.
22.§
Par nomas maksas noteikšanu “Andra Pāvulāna ģimenes ārsta praksei” Ogres novada Taurupes pagasta “Vecajā pārvaldes ēkā”.
23.§
Par Ķeipenes pagasta pārvaldes vadītāja Viļņa Sirsoņa amatu savienošanu.
24.§
Par nosaukuma “Ogres Goda pilsonis” piešķiršanu Vitautam Mihalovskim.
25.§
Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu Ogres novadā.
26.§
Par dāvinājuma līguma ar biedrību “Latvijas Futbola federācija” akceptēšanu.
27.§
Par Ogres novada pašvaldības Mazozolu pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu izcenojumiem.
28.§
Par finansiālu atbalstu sieviešu basketbola komandai “Ogre” dalībai LR 2011./2012.gada čempionātā.
29.§
Par biedrības “Īsta Mīlestība Gaida” atbrīvošanu no Ogres Valsts ģimnāzijas telpu nomas maksas.
30.§
Par bankrotējušās SIA “Juridiskais serviss” nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
31.§
Par Ogres novada pašvaldībai piederošu transportlīdzekļu norakstīšanu no Ogres novada pašvaldības bilances.
32.§
Par saistošo noteikumu Nr.13/2011 “Grozījumi 15.07.2010. saistošajos noteikumos Nr.30/2010 “Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” pieņemšanu.
33.§
Par grozījumiem bērnunama “Laubere” nolikumā.
34.§
Par Suntažu mūzikas skolas likvidāciju.
35.§
Par dzīvojamās mājas Kalna prospektā 5, Ogrē, Ogres novadā pārvaldīšanas tiesību nodošanu mājas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai.
36.§
Par iesnieguma izskatīšanu par sociālo māju (dzīvokļu) komisijas atteikuma izīrēt sociālo dzīvojamo platību apstrīdēšanu.
37.§
Par Ritas Kasparovičas atbrīvošanu no Ogres bāriņtiesas priekšsēdētāja amata.
38.§
Par Ogres novada pašvaldības piedalīšanos IZM rīkotajā projektu konkursā “Resursu punktu jauniešiem izveide pašvaldībās sadarbībā ar jaunatnes organizācijām”.
39.§
Par grozījumiem Ogres novada domes 16.12.2010. lēmumā “Par neapdzīvojamo telpu nomu Ogres Valsts ģimnāzijā, Meža prospektā 14, Ogrē”.
40.§
Par Vispārējā tipa pansionāta “Madliena” mikroautobusa nomas maksu.
41.§
Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 38, Ogrē un dzīvojamās platības izīrēšanu.
42.§
Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 38, Ogrē un dzīvojamās platības izīrēšanu.
43.§
Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 7, Ogrē.
44.§
Par izslēgšanu no dzīvokļu palīdzības reģistra.
45.§
Par izslēgšanu no dzīvokļu palīdzības reģistra.
46.§
Par izslēgšanu no dzīvokļu palīdzības reģistra.
47.§
Par saistošo noteikumu Nr.14/2011 “Detālplānojums zemes gabalam Jāņa Čakstes prospektā 10, Ogres pilsētā, Ogres novadā” pieņemšanu.