Ogres novadnieka karte Marts_2016_upe

Ogres novada domes sēdes protokols Nr.1

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

 Pamatojoties uz LR Satversmes 96.pantu, fizisko personu datu aizsardzības likumu un likumu “Par sociālo drošību”, visi domes lēmumi un to pielikumi, kuros minēta informācija par fizisko personu, nav pieejami vai publicēti tikai personu iniciāļi.

01.07.2009 00:00

 

 

 

 

 

 

 


OGRES NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS Nr.12009.gada 1.jūlijā

Sēde sasaukta plkst. 10.00

Sēdi atklāj plkst. 10.00


Darba kārtība:
1. Balsu skaitīšanas komisijas izveidošana novada domes priekšsēdētāja vēlēšanām.
2. Ogres novada domes priekšsēdētāja vēlēšanas.

Sēdi vada: Ogres novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Nikolajs Sapožņikovs
Sēdi vada: Ogres novada domes priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs (pēc domes priekšsēdētāja ievēlēšanas)
Sēdi protokolē: Ogres novada vēlēšanu komisijas sekretāre Valda Zvaigzne
Sēdi protokolē: Ogres novada pašvaldības lietvedības nodaļas vadītāja Kristīna Apine (pēc domes priekšsēdētāja ievēlēšanas)

Piedalās deputāti: Edvīns Bartkevičs, Andrejs Ceplītis, Egils Helmanis, Raimonds Javoišs, Sarmīte Kirhnere, Rolands Millers, Vladimirs Paškovičs, Jānis Petrovičs, Vita Pūķe, Māris Siliņš, Ludmila Sokolova, Lidija Strelkova, Dainis Širovs, Ludvigs Tribockis, Andris Upenieks, Ilga Vecziediņa, Ligita Zadvinska.

Novada Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Nikolajs Sapožņikovs nolasa ziņojumu par Ogres novada domes vēlēšanu rezultātiem (protokola pielikums Nr.1) un Ogres novada vēlēšanu komisijas lēmumu “Par Ogres novada domes vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu” (2009. gada 9.jūnijā, sēdes protokols Nr.10, 1.§).

Tiek izsniegtas deputāta nozīmītes.

Likuma „Par pašvaldībām” 34.panta pirmā daļa paredz, ka domes sēdi var atklāt, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no ievēlēto deputātu skaita. Uz pirmo Ogres novada domes sēdi ir ieradušies 17 deputāti.

Sēdes vadītājs atklāj domes sēdi, nosaucot deputātu skaitu, kuri piedalās. Sēdes vadītājs ierosina par domes sēdes līdz domes priekšsēdētāja ievēlēšanai protokolētāju apstiprināt novada vēlēšanu komisijas sekretāri Valdu Zvaigzni un aicina deputātus balsot.

Atklāti balsojot: PAR – 17 balsis (E.Bartkevičs, A.Ceplītis, E.Helmanis, R.Javoišs, S.Kirhnere, R.Millers, V.Paškovičs, J.Petrovičs, V.Pūķe, M.Siliņš, L.Sokolova, L.Strelkova, D.Širovs, L.Tribockis, A.Upenieks, I.Vecziediņa, L.Zadvinska), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ogres novada dome NOLEMJ:
Par domes sēdes līdz domes priekšsēdētāja ievēlēšanai protokolētāju apstiprināt novada vēlēšanu komisijas sekretāri Valdu Zvaigzni.

Sēdes vadītājs saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 27.panta pirmo daļu paziņo domes pirmās sēdes darba kārtību: „Ogres novada domes priekšsēdētāja vēlēšanas”. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 19.panta prasībām, domes priekšsēdētāja ievēlēšana notiek, deputātiem aizklāti balsojot. Aizklātas balsošanas nodrošināšanai nepieciešams izveidot balsu skaitīšanas komisiju.

Balsu skaitīšanas komisijas izveidošana Ogres novada domes priekšsēdētāja vēlēšanām (V.Pūķe)
Novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Nikolajs Sapožņikovs informē par kārtību, kādā izveidojama šī komisija un ierosina izvirzīt kandidātus komisijas sastāvam. Sēdes vadītājs ierosina vienoties par balsu skaitīšanas komisijas skaitlisko sastāvu, tad par vārdisko sastāvu. Sēdes vadītājs ierosina izveidot balsu skaitīšanas komisiju 5 cilvēku sastāvā. Deputāti piekrīt. Sēdes vadītājs piedāvā iekļaut balsu skaitīšanas komisijas sastāvā novada vēlēšanas komisijas locekles: Lolitu Kuģenieci, Regīnu Jostiņu un Jautrīti Mežjāni.  Deputāte Vita Pūķe ierosina balsu skaitīšanas komisijā iekļaut deputātus Jāni Petroviču un Lidiju Strelkovu.

Sēdes vadītājs ierosina balsot par balsu skaitīšanas komisijas sastāvu kopumā:
Atklāti balsojot: PAR – 17 balsis (E.Bartkevičs, A.Ceplītis, E.Helmanis, R.Javoišs, S.Kirhnere, R.Millers, V.Paškovičs, J.Petrovičs, V.Pūķe, M.Siliņš, L.Sokolova, L.Strelkova, D.Širovs, L.Tribockis, A.Upenieks, I.Vecziediņa, L.Zadvinska), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ogres novada dome NOLEMJ:
Izveidot balsu skaitīšanas komisiju šādā sastāvā: Lolita Kuģeniece, Regīna Jostiņa, Jautrīte Mežjāne, Jānis Petrovičs un Lidija Strelkova.

Sēdes vadītājs pasludina pārtraukumu, kurā balsu skaitīšanas komisija ievēl priekšsēdētāju. Par balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētāju ievēlēta Jautrīte Mežjāne.

Sēdi turpina vadīt jaunievēlētais novada domes priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs. Viņš ierosina apstiprināt šādu turpmākā darba kārtību:
1. Saistošo noteikumu Nr.1/2009 “Ogres novada pašvaldības nolikums” apstiprināšana.
2. Ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieka izglītības, kultūras, sporta, veselības un sociālo lietu jautājumos vēlēšanas.
3. Ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieka tautsaimniecības jautājumos vēlēšanas.
4. Finanšu komitejas vēlēšanas.
5. Tautsaimniecības komitejas vēlēšanas.
6. Sociālo lietu komitejas vēlēšanas.
7. Par Krapes pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā.
8. Par Ķeipenes pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā.
9. Par Lauberes pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā.
10. Par Madlienas pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā.
11. Par Mazozolu pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā.
12. Par Meņģeles pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā.
13. Par Ogresgala pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā.
14. Par Suntažu pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā.
15. Par Taurupes pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā.

Aatklāti balsojot: PAR – 16 balsis (E.Bartkevičs, A.Ceplītis, E.Helmanis, R.Javoišs, S.Kirhnere, R.Millers, V.Paškovičs, J.Petrovičs, V.Pūķe, M.Siliņš, L.Sokolova, L.Strelkova, D.Širovs, A.Upenieks, I.Vecziediņa, L.Zadvinska), PRET – nav, ATTURAS – 1 balss (L.Tribockis), Ogres novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt turpmākā darba kārtību.

Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs ierosina par domes sēdes turpinājuma protokolētāju apstiprināt Ogres novada pašvaldības lietvedības nodaļas vadītāju Kristīnu Apini un aicina deputātus balsot.

Atklāti balsojot: PAR – 17 balsis (E.Bartkevičs, A.Ceplītis, E.Helmanis, R.Javoišs, S.Kirhnere, R.Millers, V.Paškovičs, J.Petrovičs, V.Pūķe, M.Siliņš, L.Sokolova, L.Strelkova, D.Širovs, L.Tribockis, A.Upenieks, I.Vecziediņa, L.Zadvinska), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ogres novada dome NOLEMJ:
Par domes sēdes turpinājuma protokolētāju apstiprināt Ogres novada pašvaldības lietvedības nodaļas vadītāju Kristīnu Apini.

Deputāts Ludvigs Tribockis paziņo, ka nav bijusi iespēja iepazīties ar pagastu pārvalžu vadītāju kandidātu pieteikumiem, jo dokumentus saņēmis tikko un tāpēc nav jēgas tālāk piedalīties sēdē. Deputāts Ludvigs Tribockis atstāj sēžu zāli plkst.1200.

Deputāts Jānis Petrovičs ierosina aizklātu balsošanu par pagastu pārvalžu vadītāju iecelšanu amatā.

Atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (E.Bartkevičs, A.Ceplītis, E.Helmanis, R.Javoišs, S.Kirhnere, R.Millers, V.Paškovičs, J.Petrovičs, V.Pūķe, M.Siliņš, L.Sokolova, L.Strelkova, D.Širovs, A.Upenieks, L.Zadvinska), PRET – nav, ATTURAS – 1 balss (I.Vecziediņa), Ogres novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt aizklātu balsošanu par Ogres novada pašvaldības pagastu pārvalžu vadītāju iecelšanu amatā.

Sēdes vadītājs ierosina pagastu pārvalžu vadītāju iecelšanai amatā apstiprināt domes priekšsēdētāja vēlēšanu balsu skaitīšanas komisiju. Atklāti balsojot: PAR – 16 balsis (E.Bartkevičs, A.Ceplītis, E.Helmanis, R.Javoišs, S.Kirhnere, R.Millers, V.Paškovičs, J.Petrovičs, V.Pūķe, M.Siliņš, L.Sokolova, L.Strelkova, D.Širovs, A.Upenieks, I.Vecziediņa, L.Zadvinska), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ogres novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt balsu skaitīšanas komisiju šādā sastāvā: Lolita Kuģeniece, Regīna Jostiņa, Jautrīte Mežjāne, Jānis Petrovičs un Lidija Strelkova.

Sēdi slēdz plkst.13.10

Sēdi vadītājs, vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs N.Sapožņikovs(01.07.2009.)

Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājs E.Bartkevičs(01.07.2009.)

Protokolētāja, vēlēšanu komisijas sekretāre V.Zvaigzne(01.07.2009.)

Protokolētāja, domes lietvedības nodaļas vadītāja K.Apine(01.07.2009.)

 

PIEŅEMTO LĒMUMU SARAKSTS 

  

  
 1.§

 Ogres novada domes priekšsēdētāja vēlēšanas (vada N.Sapožņikovs)

 2.§

 Saistošo noteikumu Nr.1/2009 “Ogres novada pašvaldības nolikums” apstiprināšana.

(vada E.Bartkevičs)

 3.§ Ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieka izglītības, kultūras, sporta, veselības un sociālo lietu jautājumos vēlēšanas.
 4.§Ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieka tautsaimniecības jautājumos vēlēšanas.
 5.§ Finanšu komitejas vēlēšanas.
 6.§ Tautsaimniecības komitejas vēlēšanas.
 7.§ Sociālo lietu komitejas vēlēšanas.
 8.§ Par Krapes pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā.
 9.§Par Ķeipenes pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā.
 10.§  Par Lauberes pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā.
 11.§ Par Madlienas pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā.
 12.§ Par Mazozolu pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā.
 13.§ Par Meņģeles pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā.
 14.§ Par Ogresgala pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā.
 15.§Par Suntažu pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā.
 16.§ Par Taurupes pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā.


                                                                                              Domes priekšsēdētājs E.Bartkevičs

Ogres novada domes sēdē 2009.gada 1.jūlijā (protokols Nr.1) pieņemtie lēmumi ar Ogres novada domes juristu saskaņoti un atbilst spēkā esošai LR likumdošanai. 

                                                                                         Ogres novada domes juriste S.Bertmane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Februāris
13
19
24
28
Marts
3
9
10
17
18
19
23
24
26
27
29
30
31
Aprīlis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai piekrītat, ka Operetes teātris varētu atrasties Ogrē?

Vairāk informācijas ŠEIT.

Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski