Ogres novadnieka karte Marts_2016_upe

Ogres novada domes sēdes protokols Nr. 11

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

 Pamatojoties uz LR Satversmes 96.pantu, fizisko personu datu aizsardzības likumu un likumu “Par sociālo drošību”, visi domes lēmumi un to pielikumi, kuros minēta informācija par fizisko personu, nav pieejami vai publicēti tikai personu iniciāļi.

26.06.2009 00:00

 

 

 

 

DOMES SĒDES PROTOKOLS Nr.11

 

 

2009.gada 25.jūnijā

Sēde sasaukta plkst.900

Sēdi atklāj plkst.910

 

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs

Protokolē: domes lietvedības nodaļas vadītāja Kristīna Apine

Piedalās deputāti: Raimonds Javoišs, Georgs Gutpelcs, Ludvigs Tribockis, Ilga Vecziediņa, Jānis Latišs no 930, Ludmila Sokolova, Rolands Millers, Vladimirs Paškovičs, Vita Pūķe, Juris Tukišs

 

Nepiedalās deputāti: - Pēteris Dimants – iemesls nezināms, Gunārs Kārkliņš – iemesls nezināms

 

 

Sēdes darba kārtība:

1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.

1.1.   Par nosaukuma “Ogres Goda pilsonis” piešķiršanu Jānim Tropam.

1.2.   Par Ogres novada domes 2008.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.

1.3.   Par grozījumiem Ogres novada domes 2008.gada 26.jūnija sēdes lēmumā „Par Ogres novada p/a „Mālkalne” maksas pakalpojumu apstiprināšanu”.

1.4.   Par saistošo noteikumu Nr.141 “Detālplānojums zemes gabalam Vidus prospektā 27, Ogres pilsētā, Ogres nov., Ogres raj.” apstiprināšanu.

1.5.   Par neapdzīvojamo telpu nomu SIA “Rūta-S” Zinību ielā 3, Ogrē.

1.6.   Par tiesas piesēdētāja atbrīvošanu.

1.7.   Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu “Urga” 477, Ogre, Ogres nov., Ogres raj.

1.8.   Par zemes gabala “Druviņas” 22, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj., izmantošanu zemes reformas pabeigšanai.

1.9.   Par Ogres novada pašvaldībai piekrītoša neapbūvēta zemes gabala Ogrē, Poruka ielā 28C iznomāšanu.

1.10. Par atļauju izbūvēt gāzes vada atzaru Ogres novada domei piederoša nekustama īpašuma Brīvības iela 58B, Ogre, teritorijā.

1.11. Par SIA “DKZ” iesnieguma izskatīšanu (par atļaujas izsniegšanu 15.07.2009. pasākumam Ogres estrādē).

1.12.  Par iestādes “Ogres sabiedrisko pakalpojumu regulators” locekļa Antona Veipa atbrīvošanu no amata.

1.13.  Par Ogres novada pašvaldības aģentūras “Mālkalne” konsultatīvās padomes priekšsēdētāja un locekļu atbrīvošanu no amata.

1.14.  Par ielu komitejas pārstāvju atbrīvošanu no amata.

1.15.  Par administratīvās komisijas locekles Regīnas Jostiņas atbrīvošanu no amata.

1.16.  Par tarifu komisijas locekļa Arkādija Rabčevska atbrīvošanu no amata.

  2. Finanšu komitejas jautājumi.

2.1.  Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu termiņa pagarinājumu SIA “RODEX PRO“.

2.2.  Par grozījumiem 30.08.2007. lēmumā “Par kompensācijas piešķiršanu SIA “Ogres autobuss” pensionāru pārvadājumiem”.

2.3.   Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu “Lašupes” 484, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj.

2.4.  Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu “Ievkalniņi”, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj.

2.5.   Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Ekānu iela, Ekānu iela 1, Ekānu iela 4, Ekānu iela 6, Ekānu iela 7, Celtnieku iela 7, Celtnieku iela 11 un Celtnieku iela 13, Ogre, Ogres nov., Ogres raj.

 3. Sociālo, izglītības un kultūras komitejas jautājumi.

3.1. Par saistošo noteikumu Nr.142 ”Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.79 “Par maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa noteikšanu Ogres novadā”” apstiprināšanu.

3.2. Par saistošo noteikumu Nr.143 ”Par ārstēšanās pabalstu piešķiršanas kārtību Ogres novadā” apstiprināšanu.

3.3. Par saistošo noteikumu Nr.144 “Par ēdināšanas maksas atlaidēm Ogres novada vispārējās izglītības iestāžu audzēkņiem no trūcīgām ģimenēm” apstiprināšanu.

3.4. Par saistošo noteikumu Nr.145 “”Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.67 “Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Ogres novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs”” apstiprināšanu.

3.5. Par grozījumiem vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” nolikumā.

3.6. Par grozījumiem vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” nolikumā.

3.7. Par Valsts dzīvojamo māju neprivatizētās daļas pārņemšanu Ogres novada domes īpašumā.

3.8. Par sociālajiem dzīvokļiem.

3.9. Par vienreizēja naudas pabalsta piešķiršanu bez vecāku gādības palikušajam.

3.10. Par dienesta dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu.

3.11. Par dzīvojamās platības izīrēšanu.

3.12. Par Ogresgala bāriņtiesas locekļu atbrīvošanu no amata.

3.13. Par Gundas Guntas Rudenes un Ievas Lasmanes ievēlēšanu par Ogresgala bāriņtiesas loceklēm.

 

Sēdi slēdz plkst. 1020

 

Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājs                                      E.Bartkevičs (25.06.2009.)

Protokolētāja, domes lietvedības nodaļas                                K.Apine (25.06.2009.)

vadītāja

 

 

PIEŅEMTO   LĒMUMU   SARAKSTS

 

 

1.§

Par nosaukuma “Ogres Goda pilsonis” piešķiršanu Jānim Tropam.

2.§

Par Ogres novada domes 2008.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.

3.§

Par grozījumiem Ogres novada domes 2008.gada 26.jūnija sēdes lēmumā „Par Ogres novada p/a „Mālkalne” maksas pakalpojumu apstiprināšanu”.

4.§

Par saistošo noteikumu Nr.141 “Detālplānojums zemes gabalam Vidus prospektā 27, Ogres pilsētā, Ogres nov., Ogres raj.” apstiprināšanu.

5.§

Par neapdzīvojamo telpu nomu SIA “Rūta-S” Zinību ielā 3, Ogrē.

6.§

Par tiesas piesēdētāja atbrīvošanu.

7.§

Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu “Urga” 477, Ogre, Ogres nov., Ogres raj.

8.§

Par zemes gabala “Druviņas” 22, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj., izmantošanu zemes reformas pabeigšanai.

9.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītoša neapbūvēta zemes gabala Ogrē, Poruka ielā 28C iznomāšanu.

10.§

Par atļauju izbūvēt gāzes vada atzaru Ogres novada domei piederoša nekustama īpašuma Brīvības iela 58B, Ogre, teritorijā.

11.§

Par SIA “DKZ” iesnieguma izskatīšanu (par atļaujas izsniegšanu 15.07.2009. pasākumam Ogres estrādē).

12.§

Par iestādes “Ogres sabiedrisko pakalpojumu regulators” locekļa Antona Veipa atbrīvošanu no amata.

13.§

Par Ogres novada pašvaldības aģentūras “Mālkalne” konsultatīvās padomes priekšsēdētāja un locekļu atbrīvošanu no amata.

14.§

Par ielu komitejas pārstāvju atbrīvošanu no amata.

15.§

Par administratīvās komisijas locekles Regīnas Jostiņas atbrīvošanu no amata.

16.§

Par tarifu komisijas locekļa Arkādija Rabčevska atbrīvošanu no amata.

17.§

Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu termiņa pagarinājumu SIA “RODEX PRO“.

18.§

Par grozījumiem 30.08.2007. lēmumā “Par kompensācijas piešķiršanu SIA “Ogres autobuss” pensionāru pārvadājumiem”.

19.§

Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu “Lašupes” 484, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj.

20.§

Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu “Ievkalniņi”, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj.

21.§

Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Ekānu iela, Ekānu iela 1, Ekānu iela 4, Ekānu iela 6, Ekānu iela 7, Celtnieku iela 7, Celtnieku iela 11 un Celtnieku iela 13, Ogre, Ogres nov., Ogres raj.

22.§

Par saistošo noteikumu Nr.142 ”Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.79 “Par maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa noteikšanu Ogres novadā”” apstiprināšanu.

23.§

Par saistošo noteikumu Nr.143 ”Par ārstēšanās pabalstu piešķiršanas kārtību Ogres novadā” apstiprināšanu.

24.§

Par saistošo noteikumu Nr.144 “Par ēdināšanas maksas atlaidēm Ogres novada vispārējās izglītības iestāžu audzēkņiem no trūcīgām ģimenēm” apstiprināšanu.

25.§

Par saistošo noteikumu Nr.145 “”Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.67 “Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Ogres novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs”” apstiprināšanu.

26.§

Par grozījumiem vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” nolikumā.

27.§

Par grozījumiem vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” nolikumā.

28.§

Par Valsts dzīvojamo māju neprivatizētās daļas pārņemšanu Ogres novada domes īpašumā.

29.§

Par sociālajiem dzīvokļiem.

30.§

Par vienreizēja naudas pabalsta piešķiršanu bez vecāku gādības palikušajam.

31.§

Par dienesta dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu.

32.§

Par dzīvojamās platības izīrēšanu.

33.§

Par Ogresgala bāriņtiesas locekļu atbrīvošanu no amata.

34.§

Par Gundas Guntas Rudenes un Ievas Lasmanes ievēlēšanu par Ogresgala bāriņtiesas loceklēm.


Domes priekšsēdētājs                                                    E.Bartkevičs

 

 

            Ogres novada domes sēdē 2009.gada 25.jūnijā (protokols Nr.11) pieņemtie lēmumi ar Ogres novada domes juristu saskaņoti un atbilst spēkā esošai LR likumdošanai.

 

 

Ogres novada domes jurists                                                    V.Mūrnieks

 

 

 

 

 

 

 

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Februāris
13
19
24
28
Marts
3
9
10
17
18
19
23
24
26
27
29
30
31
Aprīlis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai piekrītat, ka Operetes teātris varētu atrasties Ogrē?

Vairāk informācijas ŠEIT.

Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski