Ogres novadnieka karte Marts_2016_upe

Ogres novada domes sēdes protokols Nr. 6

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

 Pamatojoties uz LR Satversmes 96.pantu, fizisko personu datu aizsardzības likumu un likumu “Par sociālo drošību”, visi domes lēmumi un to pielikumi, kuros minēta informācija par fizisko personu, nav pieejami vai publicēti tikai personu iniciāļi.

26.03.2009 00:00

 

 OGRES  NOVADA  DOMES SĒDES PROTOKOLS Nr.6

2009.gada 26.martā

Sēde sasaukta plkst.900

Sēdi atklāj plkst.910

 

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs

Protokolē: lietvedības nodaļas vadītāja Kristīna Apine

Piedalās deputāti: Pēteris Dimants, Raimonds Javoišs, Georgs Gutpelcs, Ludvigs Tribockis, Ilga Vecziediņa, Jānis Latišs, Ludmila Sokolova, Juris Tukišs, Vladimirs Paškovičs, Gunārs Kārkliņš, Vita Pūķe

 

Nepiedalās deputāti: Arvis Auziņš – iesniedzis iesniegumu par deputāta pilnvaru izbeigšanu

 

Sēdes darba kārtība:

 

1.      Par Ogres novada domes deputāta Arvja Auziņa pilnvaru izbeigšanos.

 

2.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.

2.1.   Par Ogres novada pašvaldības pārstāvja deleģēšanu darbam Ogres rajona pašvaldības reorganizācijas uzraudzības komisijā.

2.2.   Par detālplānojuma zemes gabalā “Jaunozoliņi”, Ciemupē, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj., 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai.

2.3.   Par detālplānojuma zemes gabalā “Dzeņi”, Ciemupē, Ogresgala pag. Ogres nov., Ogres raj., 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai.

2.4.   Par detālplānojuma zemes gabalā “Laipaskrasti”, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj., 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai.

2.5.   Par detālplānojuma nekustamajā īpašumā “Vilciņi”, Ciemupē, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj., 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai.

2.6.   Par atļauju turpināt dzīvojamās mājas būvniecību Vidus prospektā 5, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj.

2.7.   Par J. K. sūdzības par administratīvā soda atcelšanu izskatīšanu.

2.8.   Par Ogres novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma objekta Austrumu ielā 18, Ogrē, privatizācijas uzsākšanu.

2.9.   Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu “Mežvidi” 6, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj., un minētā zemes gabala iznomāšanu.

2.10.        Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu “Mežvidi” 47, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj., un minētā zemes gabala iznomāšanu.

2.11.        Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu “Mežmalas” 15, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj., un minētā zemes gabala iznomāšanu.

2.12.        Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu “Pauļuki” 37, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj., un minētā zemes gabala iznomāšanu.

2.13.        Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu Vidus prospekts 26A, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj., un Ogres novada pašvaldības tiesībām uz šo zemes gabalu.

2.14.        Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu “Mežvidi” 7, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj., un tā izmantošanu zemes reformas pabeigšanai.

 

3.      Finanšu komitejas jautājumi.

3.1.   Par SIA “KP Tehnoloģijas” piederošo notekūdeņu attīrīšanas sistēmas, ūdens ņemšanas un atdzelžošanas sistēmas objektu pirkumu.

3.2.   Par Ogres novada domes līdzfinansējumu projektam “Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu būvniecība Ogresgalā” un tajā ietverto darbu un finansējuma apjomu.

3.3.   Par atteikumu telpu nomas maksas samazināšanai Swedbankai Brīvības ielā 11, Ogrē.

3.4.   Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda bezstrīda piedziņu.

3.5.   Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda bezstrīda piedziņu.

3.6.   Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda bezstrīda piedziņu.

3.7.   Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu termiņa pagarinājumu.

3.8.   Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jaunrobežnieku iela 2, Ciemupe, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj.

3.9.   Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu “Ezergaiļi”, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj.

3.10.        Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Parka iela 8-601, Ogre, Ogres nov., Ogres raj.

3.11.        Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Lazdu gatvē 30, Ogre, Ogres nov., Ogres raj.

 

4.      Sociālo, izglītības un kultūras komitejas jautājumi.

4.1.   Par dzīvojamās mājas “Ciemupes”, Ogresgala pagastā, Ogres novadā pārvaldīšanas tiesību nodošanu mājas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai.

4.2.   Par sociālajiem dzīvokļiem.

4.3.   Par materiālā pabalsta piešķiršanu sakarā ar ugunsgrēku “Mazstaldāti”, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj.

4.4.   Par dzīvojamās platības apmaiņu.

4.5.   Par papildus dzīvojamās platības izīrēšanu.

4.6.   Par dzīvojamās platības izīrēšanu.

4.7.   Par izmaiņām dzīvojamās telpas īres līgumā.

 

Sēdi slēdz plkst. 1010

 

Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājs             E.Bartkevičs (26.03.2009.)

 

Protokolētāja, domes lietvedības nodaļas                   K.Apine (26.03.2009.)

vadītāja

PIEŅEMTO   LĒMUMU   SARAKSTS

 

 

1.§

Par Ogres novada domes deputāta Arvja Auziņa pilnvaru izbeigšanos.

2.§

Par Ogres novada pašvaldības pārstāvja deleģēšanu darbam Ogres rajona pašvaldības reorganizācijas uzraudzības komisijā.

3.§

Par detālplānojuma zemes gabalā “Jaunozoliņi”, Ciemupē, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj., 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai.

4.§

Par detālplānojuma zemes gabalā „Dzeņi”, Ciemupē, Ogresgala pag. Ogres nov., Ogres raj., 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai.

5.§

Par detālplānojuma zemes gabalā „Laipaskrasti”, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj., 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai.

6.§

Par detālplānojuma nekustamajā īpašumā „Vilciņi”, Ciemupē, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj., 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai.

7.§

Par atļauju turpināt dzīvojamās mājas būvniecību Vidus prospektā 5, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj.

8.§

Par sūdzības par administratīvā soda atcelšanu izskatīšanu.

9.§

Par Ogres novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma objekta Austrumu ielā 18, Ogrē, privatizācijas uzsākšanu.

10.§

Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu “Mežvidi” 6, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj., un minētā zemes gabala iznomāšanu.

11.§

Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu “Mežvidi” 47, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj., un minētā zemes gabala iznomāšanu.

12.§

Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu “Mežmalas” 15, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj., un minētā zemes gabala iznomāšanu.

13.§

Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu “Pauļuki” 37, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj., un minētā zemes gabala iznomāšanu.

14.§

Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu Vidus prospekts 26A, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj., un Ogres novada pašvaldības tiesībām uz šo zemes gabalu.

15.§

Par zemes pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes gabalu “Mežvidi” 7, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj., un tā izmantošanu zemes reformas pabeigšanai.

16.§

Par SIA “KP Tehnoloģijas” piederošo notekūdeņu attīrīšanas sistēmas, ūdens ņemšanas un atdzelžošanas sistēmas objektu pirkumu.

17.§

Par Ogres novada domes līdzfinansējumu projektam  “Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu būvniecība Ogresgalā” un tajā ietverto darbu un finansējuma apjomu.

18.§

Par atteikumu telpu nomas maksas samazināšanai Swedbankai Brīvības ielā 11, Ogrē.

19.§

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda bezstrīda piedziņu.

20.§

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda bezstrīda piedziņu.

21.§

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda bezstrīda piedziņu.

22.§

Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu termiņa pagarinājumu.

23.§

Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jaunrobežnieku iela 2, Ciemupe, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj.

24.§

Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu “Ezergaiļi”, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj.

25.§

Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Parka iela 8-601, Ogre, Ogres nov., Ogres raj.

26.§

Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Lazdu gatvē 30, Ogre, Ogres nov., Ogres raj.

27.§

Par dzīvojamās mājas “Ciemupes”, Ogresgala pagastā, Ogres novadā pārvaldīšanas tiesību nodošanu mājas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai.

28.§

Par sociālajiem dzīvokļiem.

29.§

Par materiālā pabalsta piešķiršanu sakarā ar ugunsgrēku “Mazstaldāti”, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj.

30.§

Par dzīvojamās platības apmaiņu.

31.§

Par papildus dzīvojamās platības izīrēšanu.

32.§

Par dzīvojamās platības izīrēšanu.

33.§

Par izmaiņām dzīvojamās telpas īres līgumā.

 
Domes priekšsēdētājs                                                    E.Bartkevičs


          Ogres novada domes sēdē 2009.gada 26.martā (protokols Nr.6) pieņemtie lēmumi ar Ogres novada domes juristu saskaņoti un atbilst spēkā esošai LR likumdošanai.

 

Ogres novada domes jurists                                                 S.Bertmane

 

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Februāris
13
19
24
28
Marts
3
9
10
17
18
19
23
24
26
27
29
30
31
Aprīlis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai piekrītat, ka Operetes teātris varētu atrasties Ogrē?

Vairāk informācijas ŠEIT.

Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski