Ogres novadnieka karte Marts_2016_upe

Ogres novada domes sēdes protokols Nr. 7

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

 Pamatojoties uz LR Satversmes 96.pantu, fizisko personu datu aizsardzības likumu un likumu “Par sociālo drošību”, visi domes lēmumi un to pielikumi, kuros minēta informācija par fizisko personu, nav pieejami vai publicēti tikai personu iniciāļi.

09.04.2009 00:00

 

 

 

 OGRES  NOVADA  DOMES SĒDES PROTOKOLS Nr.7

2009.gada 9.aprīlī

Sēde sasaukta plkst.900

Sēdi atklāj plkst.910

 

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs

Protokolē: domes lietvedības nodaļas vadītāja Kristīna Apine

Piedalās deputāti: Georgs Gutpelcs, Raimonds Javoišs, Jānis Latišs, Rolands Millers, Vladimirs Paškovičs, Vita Pūķe, Ludmila Sokolova, Ludvigs Tribockis, Juris Tukišs, Ilga Vecziediņa

Nepiedalās deputāti: Pēteris Dimants, Gunārs Kārkliņš – iemesls nezināms

 

 

Sēdes darba kārtība:

1.      Par grozījumiem 17.03.2005. lēmumā “Par Ogres novada domes finanšu komitejas ievēlēšanu” (protokols Nr.8; 3.§).

 

2.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.

2.1.   Par saistošo noteikumu Nr.136 ““Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.115 “Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ogres novadā”” apstiprināšanu.

2.2.   Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabalam ”Salči”, Ogresgala pagastā, Ogres novadā.

2.3.   Par saistošo noteikumu Nr.137 “Detālplānojums 1., 4., un 5., zemes gabalos nekustamajā īpašumā “Saides”, Ogresgala pagastā, Ogres nov., Ogres raj.” apstiprināšanu.

2.4.   Par Brīvības ielas un veloceliņa,  posmā no Suntažu ielas līdz Ogres pilsētas robežai, rekonstrukcijas ieceres publiskās apspriešanas rezultātu apstiprināšanu.

2.5.   Par nekustama īpašuma - zemes gabala Ķeguma ielā 16, Ogrē, atsavināšanu un novērtēšanas komisijas apstiprināšanu.

2.6.   Par Ogres novada domei piederoša atsevišķa neapbūvēta zemesgabala Mednieku ielā 5A, Ogrē, Ogres nov., Ogres raj., nenodošanu privatizācijai.

2.7.   Par Ogres novada domei piederoša atsevišķa neapbūvēta zemesgabala Mednieku ielā 5B, Ogrē, Ogres nov., Ogres raj., nenodošanu privatizācijai.

2.8.   Par Ogres novada domei piederoša atsevišķa neapbūvēta zemesgabala Mednieku ielā 5C, Ogrē, Ogres nov., Ogres raj., nenodošanu privatizācijai.

2.9.   Par Ogres novada pašvaldībai piekrītoša neapbūvēta zemes gabala Ogrē, Puķu ielā 6A iznomāšanu.

2.10. Par atļauju PA “Ogres novada kultūras centrs” organizēt gadatirgus un maksas apstiprināšanu.

 

3.      Finanšu komitejas jautājumi.

3.1.   Par SIA “ĶILUPE” veikto ieguldījumu atzīšanu Ogres novada domei piederošā nekustamā īpašumā Akmeņu ielā 43B, Ogrē, remontā un attīstībā.

3.2.   Par izmaiņām 2009.gada 29.janvāra lēmumā (protokols Nr.2; 8.§) “Par kredītu ņemšanu projektu realizācijai.

3.3.   Par nekustamā īpašuma nodokļa ēkām un būvēm atvieglojumiem SIA “Malevs”.

3.4.   Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarinājumu SIA “Juvils”.

3.5.   Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par zemi Vēju ielā 3A Ogrē, Ogres nov., Ogres raj.

3.6.   Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par zemi Jasmīnu ielā 4 – 2, Ogrē, Ogres nov., Ogres raj.

3.7.   Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda bezstrīda piedziņu.

3.8.   Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda bezstrīda piedziņu.

3.9.   Par Ogres novada domes iestāšanos biedrībā “Latvijas kūrortpilsētu asociācija”.

3.10. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu “Panaceja”, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj.

 

4.      Sociālo, izglītības un kultūras komitejas jautājumi.

4.1.   Par dzīvojamās mājas Brīvības ielā 8, Ogrē, Ogres nov., Ogres raj., pārvaldīšanas tiesību nodošanu mājas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai.

4.2.   Par sociālajiem dzīvokļiem.

4.3.   Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu dzīvokļa Bērzu alejā 8 – 25, Ogrē, sanitārā mezgla pārbūvei I grupas invalīdam.

4.4.   Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu dzīvokļa remontam.

4.5.   Par dzīvokļu palīdzības reģistru apstiprināšanu.

4.6.   Par dzīvojamās platības izīrēšanu.

4.7.   Par dzīvojamās platības izīrēšanu.

4.8.   Par dzīvojamās platības izīrēšanu.

4.9.   Par izslēgšanu no dzīvokļu palīdzības reģistra.

4.10.  Par dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu.

 

Sēdi slēdz plkst. 1015

Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājs             E.Bartkevičs (26.03.2009.)

 

Protokolētāja, domes lietvedības nodaļas                   K.Apine (26.03.2009.)

vadītāja

 

PIEŅEMTO   LĒMUMU   SARAKSTS

 

 

 

1.§

Par grozījumiem 17.03.2005. lēmumā “Par Ogres novada domes finanšu komitejas ievēlēšanu” (protokols Nr.8; 3.§).

2.§

Par saistošo noteikumu Nr.136 ““Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.115 “Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ogres novadā”” apstiprināšanu.

3.§

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabalam ”Salči”, Ogresgala pagastā, Ogres novadā.

4.§

Par saistošo noteikumu Nr.137 “Detālplānojums 1., 4., un 5., zemes gabalos nekustamajā īpašumā “Saides”, Ogresgala pagastā, Ogres nov., Ogres raj.” apstiprināšanu.

5.§

Par Brīvības ielas un veloceliņa,  posmā no Suntažu ielas līdz Ogres pilsētas robežai, rekonstrukcijas ieceres publiskās apspriešanas rezultātu apstiprināšanu.

6.§

Par nekustama īpašuma - zemes gabala Ķeguma ielā 16, Ogrē, atsavināšanu un novērtēšanas komisijas apstiprināšanu.

7.§

Par Ogres novada domei piederoša atsevišķa neapbūvēta zemesgabala Mednieku ielā 5A, Ogrē, Ogres nov., Ogres raj., nenodošanu privatizācijai.

8.§

Par Ogres novada domei piederoša atsevišķa neapbūvēta zemesgabala Mednieku ielā 5B, Ogrē, Ogres nov., Ogres raj., nenodošanu privatizācijai.

9.§

Par Ogres novada domei piederoša atsevišķa neapbūvēta zemesgabala Mednieku ielā 5C, Ogrē, Ogres nov., Ogres raj., nenodošanu privatizācijai.

10.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītoša neapbūvēta zemes gabala Ogrē, Puķu ielā 6A iznomāšanu.

11.§

Par atļauju PA “Ogres novada kultūras centrs” organizēt gadatirgus un maksas apstiprināšanu.

12.§

Par SIA “ĶILUPE” veikto ieguldījumu atzīšanu Ogres novada domei piederošā nekustamā īpašumā Akmeņu ielā 43B, Ogrē, remontā un attīstībā.

13.§

Par izmaiņām 2009.gada 29.janvāra lēmumā (protokols Nr.2; 8.§) “Par kredītu ņemšanu projektu realizācijai.

14.§

Par nekustamā īpašuma nodokļa ēkām un būvēm atvieglojumiem SIA “Malevs”.

15.§

Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarinājumu SIA “Juvils”.

16.§

Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi.

17.§

Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi.

18.§

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda bezstrīda piedziņu.

19.§

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda bezstrīda piedziņu.

20.§

Par Ogres novada domes iestāšanos biedrībā “Latvijas kūrortpilsētu asociācija”.

21.§

Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu “Panaceja”, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj.

22.§

Par dzīvojamās mājas Brīvības ielā 8, Ogrē, Ogres nov., Ogres raj., pārvaldīšanas tiesību nodošanu mājas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai.

23.§

Par sociālajiem dzīvokļiem.

24.§

Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu dzīvokļa sanitārā mezgla pārbūvei I grupas invalīdam.

25.§

Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu dzīvokļa remontam.

26.§

Par dzīvokļu palīdzības reģistru apstiprināšanu.

27.§

Par dzīvojamās platības izīrēšanu.

28.§

Par dzīvojamās platības izīrēšanu.

29.§

Par dzīvojamās platības izīrēšanu.

30.§

Par izslēgšanu no dzīvokļu palīdzības reģistra.

31.§

Par dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu.

 

  Domes priekšsēdētājs                                                    E.Bartkevičs

 

        Ogres novada domes sēdē 2009.gada 9.aprīlī (protokols Nr.7) pieņemtie lēmumi ar Ogres novada domes juristu saskaņoti un atbilst spēkā esošai LR likumdošanai.

 

Ogres novada domes jurists   Ē.Ancāns

 

 

 

 

 

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Februāris
13
19
24
28
Marts
3
9
10
17
18
24
26
27
29
30
31
Aprīlis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai piekrītat, ka Operetes teātris varētu atrasties Ogrē?

Vairāk informācijas ŠEIT.

Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski