Ogres novadnieka karte Marts_2016_upe

Ogres novada domes sēdes protokols Nr. 7

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

 Pamatojoties uz LR Satversmes 96.pantu, fizisko personu datu aizsardzības likumu un likumu “Par sociālo drošību”, visi domes lēmumi un to pielikumi, kuros minēta informācija par fizisko personu, nav pieejami vai publicēti tikai personu iniciāļi.

19.11.2009 00:00

 

 

DOMES SĒDES PROTOKOLS Nr.7
 
 
 
2009.gada 19.novembrī
Sēde sasaukta plkst.900
Sēdi atklāj plkst.905
 
 
 
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs E.Bartkevičs
Protokolē: lietvedības nodaļas vadītāja Kristīna Apine
Piedalās deputāti: Andrejs Ceplītis, Raimonds Javoišs, Rolands Millers, Sarmīte Kirhnere, Vladimirs Paškovičs, Jānis Petrovičs, Vita Pūķe, Māris Siliņš, Lidija Strelkova, Dainis Širovs plkst.910, Ilga Vecziediņa, Ludvigs Tribockis, Ligita Zadvinska, Dzintra Mozule
 
Nepiedalās deputāti: Ludmila Sokolova – slimības dēļ, Egīls Helmanis - atvaļinājumā
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1.   Par Saistošo noteikumu Nr.19/2009 ”Grozījumi Saistošajos noteikumos Nr.1/2009 “Ogres novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.
1.2.   Par pagasta pārvalžu nolikumu apstiprināšanu.
1.3.   Par iesnieguma par administratīvā soda atcelšanu izskatīšanu.
1.4.   Par iesnieguma “Par Ogres novada pašvaldības policijas lēmuma apstrīdēšanu” izskatīšanu.
1.5.   Par Ogres novada sabiedrisko pakalpojuma regulatora locekļu pilnvaru izbeigšanos un likvidācijas komisijas izveidošanu.
1.6.   Par “Ogres novada Vides koncepcija 2009.-2019.gadam” apstiprināšanu.
1.7.   Par Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes un Ogres novada pašvaldību apvienotās civilās aizsardzības komisijas izveidošanu.
1.8.   Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu Valsts akciju sabiedrībai „Latvijas valsts meži”.
1.9.   Par zemes lietošanas mērķu precizēšanu nekustamam īpašumam “Augstkalns”, Ķeipenes pag., Ogres nov.
1.10.        Par zemes platības precizēšanu nekustamam īpašumam “Aizupes-1”, Suntažu pagastā, Ogres nov.
1.11.        Par zemes platības precizēšanu nekustamam īpašumam “Ranka” 140, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov.
1.12.        Par īpašuma tiesību atzīšanu Latvijas valstij Zemkopības ministrijas personā uz zemes gabalu Ogresgala pagastā, “Ūdenskrātuves dambis Ciemupe”.
1.13.        Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu Lēdmanes iela 17, Ogre, Ogres nov.
1.14.        Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu Madlienas iela 16, Ogre, Ogres nov.
1.15.        Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu Zaķu iela 2B, Ogre, Ogres nov.
1.16.        Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos uz zemes gabalu Ogrē, Poruka ielā 28B, un Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu Poruka iela 28B, Ogre, Ogres nov.
1.17.        Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos uz zemes gabala Ogrē, Rūpnieku ielā 44 daļu, un Ogres novada pašvaldības tiesībām uz daļu no zemes gabala Rūpnieku iela 44, Ogre, Ogres nov.
1.18.        Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos uz apbūves zemi Ogrē, Kaļķu ielā 3, un Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu Kaļķu iela 3, Ogre, Ogres nov.
1.19.        Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos uz apbūves zemi Ogrē, Pārogres gatvē 30, un Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu Pārogres gatve 30, Ogre, Ogres nov.
1.20. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos uz zemes gabalu Ogrē, Birzgales ielā 20, un Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu Birzgales iela 20, Ogre, Ogres nov.
1.21. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos uz zemes gabalu “Urga” 9, Ogrē, Ogres nov., un Ogres novada pašvaldības tiesībām uz minēto zemes gabalu.
1.22. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos uz apbūves zemi Ogrē, Jaunogres prospektā 40, un Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu Jaunogres prospekts 40, Ogre, Ogres nov.
1.23. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos uz apbūves zemi Ogrē, Jaunogres prospektā 43, un Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu Jaunogres prospekts 43, Ogre, Ogres nov.
1.24. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos uz apbūves zemi Ogrē, Jura Alunāna ielā 6, un Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu Jura Alunāna iela 6, Ogre, Ogres nov.
1.25. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos uz zemes gabalu Ogrē, Jaunā gatvē 62, un Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu Jaunā gatve 62, Ogre, Ogres nov.
1.26. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos uz apbūves zemi Ogrē, Uzvaras ielā 10, un Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu Uzvaras iela 10, Ogre, Ogres nov.
1.27. Par saistošo noteikumu Nr.20/2009 “Detālplānojums zemes gabala “Origones”, Ogresgala pag., Ogres nov.,” apstiprināšanu.
1.28. Par atļauju atdalīt zemes gabalu Kameņu ielā 5, Ogresgala pagastā, Ogres novadā.
1.29. Par izmaiņām reģionālajā vietējās nozīmes maršruta tīklā.
1.30. Par Ogres novada pašvaldības grāmatvedības struktūras un uzskaites sistēmas apstiprināšanu.
1.31. Parūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Ogres novada Ķeipenes pagasta Ķeipenes ciemā.
1.32. Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošinājumu Ogres novada Suntažu pagasta Suntažu, Cielavkalna, Juglas, Ķieģeļcepļa un Upespils ciemu teritorijās.
1.33. Par nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības Preiļu novada pašvaldības īpašumā.
1.34. Par izmaiņām Ogres rajona pasažieru regulāro auto pārvadājumu un autodotācijas komisijas sastāvā.
1.35. Par Ogres novada pašvaldības amatpersonu un speciālistu kandidātu vērtēšanas konkursa komisijas nolikuma un komisijas sastāva apstiprināšanu.
1.36. Par Ogres novada domes 17.09.2009. lēmuma “Par Ogres novada domei piederoša zemes gabala “Strēlnieki”, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu SIA “DANLINE”(prot. 5 13.§) atcelšanu un Ogres novada pašvaldībai piederoša zemes gabala “Suntažu sanatorijas internātskola” daļas iznomāšanu SIA “DANLINE”.

 

 

2.      Finanšu komitejas jautājumi.
2.1.   Par finansiālu atbalstu Agrim Kazeļņikam dalībai “Pasaules stiprākais vīrs 2009” sacensībās Latvijas izlases sastāvā Ķīnā.
2.2.   Par Ogres novada pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam “Dienas centra ”Madliena” izveide”.
2.3.   Par nedzīvojamo telpu nomu VPII “Strautiņš”, Lapu ielā 9, Ogrē.
2.4.   Par nedzīvojamo telpu nomu VPII “Cīrulītis”, Meža prospektā 8, Ogrē.
2.5.   Par nedzīvojamo telpu nomu Ogres ģimnāzijā, Meža prospektā 14, Ogrē.
2.6.   Par nedzīvojamo telpu nomu Brīvības ielā 48, Ogrē.
2.7.   Par telpu nomas maksas noteikšanu Ogres mūzikas skolas tehniskajā pagrabā Brīvības ielā 50, Ogrē.
2.8.   Par nedzīvojamo telpu nomas maksas noteikšanu ēkā “Pagastmāja” Madliena, Madlienas pagastā.
2.9.   Par Saistošo noteikumu Nr.21/2009 ”Grozījumi Saistošajos noteikumos Nr.4/2009 “Par Ogres novada pašvaldības 2009.gada konsolidēto budžetu” apstiprināšanu.
2.10. Par saistošo noteikumu Nr.22/2009 “Grozījumi Ogres rajona pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Ogres rajona pašvaldības 2009.gada budžetu” apstiprināšanu.

 
 
3.      Sociālo lietu komitejas jautājumi.
3.1.   Par Ogres novada pašvaldības iestāžu reorganizāciju un likvidāciju Meņģeles pagastā.
3.2.   Par uzturēšanās maksas apstiprināšanu Vispārējā tipa pansionātā „Madliena”.
3.3.   Par Ogres un Ogresgala skolu nolikumu apstiprināšanu jaunā redakcijā.
3.4.   Par Ogres novada Madlienas, Ogres novada Suntažu un Ogres novada Taurupes sociālā dienesta nolikumu apstiprināšanu un sociālo dienestu vadītāju iecelšanu amatā.
3.5.   Par Ogres novada bērnu nama “Laubere” nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā un direktora iecelšanu amatā.
3.6.   Par Ogres novada dzīvokļu komisijas nolikuma un komisijas sastāva apstiprināšanu.
3.7. Par Ogres novada nepilngadīgo lietu komisijas nolikuma un komisijas sastāva apstiprināšanu.  

3.8.  
Par izmaiņām civilstāvokļa aktu reģistrācijas kārtībā.
3.9.   Par sociālās dzīvojamās mājas statusa noteikšanu dzīvojamām mājām Indrānu ielā Nr.9, Nr.14, Nr.17, Nr.24, Ogres pilsētā, Ogres novadā.
3.10. Par operācijas (ceļa locītava) daļēju apmaksu.
3.11. Par vienreizēja naudas pabalsta piešķiršanu bez vecāku gādības palikušajam.
3.12. Par vienreizēja naudas pabalsta piešķiršanu bez vecāku gādības palikušajam.
 
Sēdi slēdz plkst. 940
Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājs                                                 E.Bartkevičs (19.11.2009.)
Protokolētāja, lietvedības nodaļas vadītāja                             K.Apine (19.11.2009.)
 
 
 
 
 

PIEŅEMTO   LĒMUMU   SARAKSTS


 

 
 
1.§
2.§
3.§
Par iesnieguma par administratīvā soda atcelšanu izskatīšanu.
4.§
Par iesnieguma “Par Ogres novada pašvaldības policijas lēmuma Nr.1-12/150 apstrīdēšanu” izskatīšanu.
5.§
6.§
7.§
8.§
 
9.§
Par zemes lietošanas mērķu precizēšanu nekustamam īpašumam “Augstkalns”, Ķeipenes pag., Ogres nov.
10.§
 
Par zemes platības precizēšanu nekustamam īpašumam “Aizupes-1”, Suntažu pagastā, Ogres nov.
11.§
Par zemes platības precizēšanu nekustamam īpašumam “Ranka” 140, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov.
12.§
13.§
Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu Lēdmanes iela 17, Ogre, Ogres nov.
14.§
Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu Madlienas iela 16, Ogre, Ogres nov.
15.§
 
Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu Zaķu iela 2B, Ogre, Ogres nov.
16.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos uz zemes gabalu Ogrē, Poruka ielā 28B, un Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu Poruka iela 28B, Ogre, Ogres nov.
17.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos uz zemes gabala Ogrē, Rūpnieku ielā 44 daļu, un Ogres novada pašvaldības tiesībām uz daļu no zemes gabala Rūpnieku iela 44, Ogre, Ogres nov.
18.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos uz apbūves zemi Ogrē, Kaļķu ielā 3, un Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu Kaļķu iela 3, Ogre, Ogres nov.
19.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos uz apbūves zemi Ogrē, Pārogres gatvē 30, un Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu Pārogres gatve 30, Ogre, Ogres nov.
20.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos uz zemes gabalu Ogrē, Birzgales ielā 20, un Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu Birzgales iela 20, Ogre, Ogres nov.
21.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos uz zemes gabalu “Urga” 9, Ogrē, Ogres nov., un Ogres novada pašvaldības tiesībām uz minēto zemes gabalu.
22.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos uz apbūves zemi Ogrē, Jaunogres prospektā 40, un Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu Jaunogres prospekts 40, Ogre, Ogres nov.
23.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos uz apbūves zemi Ogrē, Jaunogres prospektā 43, un Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu Jaunogres prospekts 43, Ogre, Ogres nov.
24.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos uz apbūves zemi Ogrē, Jura Alunāna ielā 6, un Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu Jura Alunāna iela 6, Ogre, Ogres nov.
25.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos uz zemes gabalu Ogrē, Jaunā gatvē 62, un Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu Jaunā gatve 62, Ogre, Ogres nov.
26.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos uz apbūves zemi Ogrē, Uzvaras ielā 10, un Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu Uzvaras iela 10, Ogre, Ogres nov.
27.§
28.§
29.§
30.§
31.§
32.§
33.§
34.§
35.§
36.§
37.§
38.§
39.§
40.§
41.§
42.§
43.§
44.§
45.§
46.§
47.§
48.§
49.§
50.§
51.§
52.§
53.§
 
54.§
55.§
56.§
Par operācijas (ceļa locītava) daļēju apmaksu.
57.§
Par vienreizēja naudas pabalsta piešķiršanu bez vecāku gādības palikušajam.
58.§
Par vienreizēja naudas pabalsta piešķiršanu bez vecāku gādības palikušajam.
 
 
Domes priekšsēdētājs                                                              E.Bartkevičs
 
 
            Ogres novada domes sēdē 2009.gada 19.novembrī (protokols Nr.7) pieņemtie lēmumi ar Ogres novada pašvaldības juristu saskaņoti un atbilst spēkā esošai LR likumdošanai.
 
 
Jurists    E.Ancāns
 

 

 

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Februāris
13
19
24
28
Marts
3
9
10
17
18
24
26
27
29
30
31
Aprīlis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai piekrītat, ka Operetes teātris varētu atrasties Ogrē?

Vairāk informācijas ŠEIT.

Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski