Pētījumi un plānošanas dokumenti

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

  

Attīstības dokumenti:

 
Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013. – 2037. gadam
 
 
 
 
Ogres novada attīstības programma 2014. – 2020.gadam I daļa
Pašreizējās situācijas raksturojums un SVID analīze
 
 
Ogres novada attīstības programma 2014. – 2020. gadam II daļa  
Attīstības stratēģija 2014. - 2020. gadam
Atbilstoši Ogres novada domes 2018.gada 21.jūnija lēmumam (protokola Nr.9, 25.§) tika aktualizēta III sadaļa – Noteiktās vidēja termiņa prioritātes sasniegšanas izvērtējuma rādītāji.
 
 
Rīcības plāns un investīciju plāns 2014. - 2017. gadam
 
Ogres novada rīcības plāns 2018.-2020.gadam aktualizēts saskaņā ar Ogres novada pašvaldības domes 2020.gada 12.marta lēmumu “Par Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam Investīciju plāna 2018.-2020.gadam apstiprināšanu un grozījumiem Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam Rīcības plānā 2018.-2020.gadam” (protokola Nr.4, 1.§).
Ogres novada investīciju plāns 2018.-2020. gadam aktualizēts saskaņā ar Ogres novada pašvaldības domes 2018. gada 15. novembra lēmumu “Par Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam aktualizāciju” (protokola Nr. 17, 6.§), 2018. gada 20. decembra lēmumu “Par Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam aktualizāciju” (protokola Nr. 19, 33.§), 2019.gada 18.jūlija lēmumu “Par Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam aktualizāciju” (protokola Nr.9, 7.§), 2019.gada 19.decembra lēmumu “Par Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam Investīciju plāna 2018.-2020.gadam apstiprināšanu” (protokola Nr.17, 11.§), 2020.gada 12.marta lēmumu “Par Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam Investīciju plāna 2018.-2020.gadam apstiprināšanu un grozījumiem Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam Rīcības plānā 2018.-2020.gadam” (protokola Nr.4, 1.§), 2020.gada 16.aprīļa lēmumu “Par Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam Investīciju plāna 2018.-2020.gadam grozījumu apstiprināšanu” (protokola Nr.8, 8.§), 2020.gada 14.maija lēmumu “Par grozījumiem Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam Investīciju plānā 2018.-2020.gadam” (protokola Nr.12, 3.§), 2020.gada 18.jūnija lēmumu “Par grozījumiem Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam  III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam Investīciju plānā 2018.-2020.gadam” (protokola Nr.15, 6.§), 2020.gada 13.augusta lēmumu “Par grozījumiem Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam  III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam Investīciju plānā 2018.-2020.gadam” (protokola Nr.18, 14.§).
  
Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības kārtība
 
 

"Ogres novada vides koncepcija 2009. - 2019. gadam"

"Ogres novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu tīkla attīstības kocepcija 2011. - 2013. gadam"

Ogres novada pašvaldību aģentūru vidējā termiņa darbības stratēģijas 2016.-2018.gadam

 
Ogres novada pašvaldības aģentūras "Ogres namsaimnieks" stratēģija 2016.-2018.gadam
 
Ogres novada pašvaldības aģentūras "Ogres novada kultūras centrs" stratēģija 2016.-2018.gadam
 
Pētījumi:

"Dižkoku apzināšana un to aizsardzība Ogres novadā"
 
"Iespēja atgriezties darba tirgū un iespēja saskaņot ģimenes un darba dzīvi Ogres novadā''

Uzraudzība

Pārskats par Ogres novada attīstības programmas 2011.-2017. gadam īstenošanu 2011. gadā 

Pārskats par Ogres novada attīstības programmas 2011.-2017. gadam īstenošanu 2012. gadā

Pārskats par Ogres novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam īstenošanu 2016.gadā

Pārskats par Ogres novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam īstenošanu 2017.gadā

Pārskats par attīstības programmas īstenošanu 2018. gadā (pielikums nr.2, pielikums nr.3)

Pārskats par Ogres novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam īstenošanu 2019. gadā (pielikums Nr.2., pielikums Nr.3).

 

 

Uzsākta Ogres novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrāde


Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības domes 2020.gada 17.septembra lēmumu “Par Ogres novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu” tiek uzsākta Ogres novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novadu faktiskajās administratīvajās robežās.
 
Šī gada 23. jūnijā spēkā stājies Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums (ATAVL), atbilstoši tā pielikuma 28. punktam jaunveidojamā Ogres novada administratīvā teritorija ietver Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novadu faktiskajās administratīvās teritorijās esošos pagastus un pilsētas. Likumā tiek noteikts, ka jaunveidojamā novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi vada tā pašvaldība, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra datiem, šajā gadījumā tā ir Ogres novada pašvaldība.
 
Pēc ATAVL stāšanās spēkā Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novadu pašvaldību domju priekšsēdētāji un par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgo nodaļu vadītāji vienojās par jaunveidojamā Ogres novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu.
 
Ņemot vērā iepriekš minēto, Ogres novada pašvaldības dome nolēma pārtraukt saskaņā ar Ogres novada pašvaldības domes 2019.gada 21.novembra lēmumu “Par Ogres novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu” uzsākto Attīstības programmas izstrādi faktiskajai Ogres novada administratīvajai teritorijai, to integrējot jaunveidojamā novada attīstības programmas izstrādē. 
 
Ogres novada pašvaldības 2020.gada 17.septembra lēmums paredz uzsākt Ogres novada attīstības programmas 2021. – 2027.gadam Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novadu faktiskajās administratīvajās robežās izstrādi, sadarbojoties ar iesaistīto novadu pašvaldībām, kā arī apstiprināt jaunās attīstības programmas izstrādes darba uzdevumu.
 
Par jaunās attīstības programmas izstrādes un vadības grupas vadītāju apstiprināta Ogres novada pašvaldības centrālas administrācijas “Ogres novada pašvaldība” izpilddirektora vietniece Dana Bārbale.
 
Attīstības programmas izstrādei tiek izveidota vadības grupa šādā sastāvā – Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novadu pašvaldību domju priekšsēdētāji un to vietnieki, minēto novadu pašvaldību izpilddirektori un to vietnieki, Ogres novada pašvaldības Infrastruktūras veicināšanas nodaļas vadītājs, Ikšķiles novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītājs, Lielvārdes novada pašvaldības Attīstības plānošanas un pašvaldības īpašumu pārvaldības nodaļas vadītājs, Ķeguma novada pašvaldības administrācijas Attīstības nodaļas vadītājs.
 
Ogres novada pašvaldības 2020.gada 17.septembra lēmums “Par Ogres novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu” pieejams Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18361.
 
Pielikumi

Ogres novada pašvaldības domes 2020.gada 17.septembra lēmums “Par Ogres novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu”
 
Ogres novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes darba uzdevums (lēmuma pielikums)
 
Ogres novada attīstības programmas izstrādes procesa plāns un provizoriskie izpildes termiņi
 
Nav spēkā

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības domes 2019.gada 21.novembra lēmumu “Par Ogres novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu” uzsākta Ogres novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrāde un apstiprināts darba uzdevums.
 
Minētais lēmums pieejams Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā (https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_16253).
 
Aktuāla informācija par Ogres novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes aktivitātēm un pasākumiem pieejama izstrādātāja – SIA “Ķemers Business and Law Company” tīmekļa vietnē: https://kblc.lv/ogres-novada-ap-2021-2027-izstrade/
 

 

 

 

 

 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes komiteju ārkārtas sēžu darba kārtība

Tuvākie notikumi

Novembris
2
3
5
9
10
16
19
21
23
24
26
27
28
30
Janvāris
2
3
5
7
14
21
27
Notikumu kalendārs

Aptauja

Kā jūs izbaudāt Latvijas zelta rudeni?

  • Aptauju arhīvs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?