Ziemassvētku rotājumi, Brīvības iela Ziemassvētku rotājumi, Brīvības iela

Ogres novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

16.08.2019 14:58

1.      Ogres novada pašvaldības Madlienas vidusskolas Krapes filiālē, adrese "Krapes skola", Krapes pagasts, Ogres novads, LV-5012, kadastra numurs 7452 004 0060 (turpmāk – Krapes skola) šobrīd Ogres novada pašvaldība nodrošina pirmsskolas un sākumskolas pakalpojumu. Ņemot vērā, ka Krapes skolas telpas šobrīd netiek pilnvērtīgi izmantotas, Ogres novada pašvaldība aicina interesentus pieteikties Krapes skolas bezatlīdzības lietošanai līdz 10 gadiem.
 
2.      Krapes skolai ir 3 stāvi un pagrabs, tās telpu kopējā platība ir 1720,3 kv.m. Pirmajā stāvā atrodas 5 klases telpas (20,7 kv.m., 17,5 kv.m., 34,7 kv.m., 18 kv.m., 20 kv.m.), tualete un dušas telpa, palīgtelpa un noliktava, ēdnīca (59,2 kv.m.). Otrajā stāvā atrodas 5 klases telpas (22,3 kv.m., 18,8 kv.m., 38,2 kv.m., 29,3 kv.m., 17,5 kv.m.), palīgtelpa un noliktava, tualete, 2 kabineti (16,9 kv.m. un 9,9 kv.m.), halle (32,6 kv.m.) un aktu zāle (62,1 kv.m.). Trešajā stāvā atrodas bibliotēka (40,2 kv.m.), 2 klases (26 kv.m. un 24,9 kv.m.), kabinets (9 kv.m.), palīgtelpa un 2 noliktavas, zāle (85,6 kv.m.) un citas mazākas telpas. Atsevišķā ēkā (savienota ar skolas ēku) atrodas sporta halle ar palīgtelpām (918 kv.m.).
 
Telpas ir lietošanai derīgā stāvoklī, tām var būt ir nepieciešams kosmētiskais remonts. Telpas nav paredzēts nodot nomā jeb apakšnomā. Par nomas objekta apskates laiku var vienoties, sazinoties ar Ogres novada pašvaldības Nekustamo īpašumu pārvaldes nodaļas vadītāju Gunti Graudiņu, tālruņa numurs 26161635.
 
3.      Ogres novada pašvaldības mērķis Krapes skolas telpu nodošanai bezatlīdzības lietošanā ir izglītības pakalpojumu īstenošana vienā no šādām formām:
1)      pirmsskolas un pamatizglītības (sākumskolas) pakalpojuma sniegšana, īstenojot licencētas vispārējās pirmsskolas izglītības un pamatizglītības programmas, izmantojot iespēju īstenot alternatīvu pieeju izglītības ieguvē, personības attīstībā un audzināšanā;
2)      profesionālās ievirzes (sporta) izglītības pakalpojuma sniegšana, īstenojot licencētas profesionālās ievirzes izglītības programmas, organizējot treniņnometnes un citus veselību un sportisko sasniegumu veicinošus pasākumus;
3)      interešu izglītības pakalpojuma sniegšana vides izglītībā, vides izglītības programmu īstenošanai, intensīvu izglītojošu pasākumu organizēšanai vides izglītībā;
4)      pieaugušo neformālās izglītības pakalpojuma sniegšana, personības pilnveides kursu un citu pasākumu organizēšanai.
 
4.      Lai pieteiktos uz pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā, personai ir jāatbilst Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.pantā noteiktajām prasībām. Minētā likuma 5.panta pirmā prim daļa nosaka, ka, publiskas personas mantu aizliegts nodot privātpersonai vai kapitālsabiedrībai bezatlīdzības lietošanā. Savukārt šī likuma panta otrā daļa noteic, ka tas neattiecas uz gadījumiem, kad:
1)      valsts mantu publiskas personas institūcija nodod lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai vai sociālajam uzņēmumam;
2)      atvasināta publiska persona savu mantu nodod lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai vai sociālajam uzņēmumam;
3)      publiska persona savu mantu nodod privātpersonai vai kapitālsabiedrībai tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu pildīšanai, arī publiskas personas pakalpojumu sniegšanai;
4)      citos likumos vai Ministru kabineta noteikumos ir atļauts publiskas personas mantu nodot bezatlīdzības lietošanā.
 
Saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizācijas likuma 3.pantu, sabiedriskā labuma organizācijas ir biedrības un nodibinājumi, kuru statūtos, satversmē vai nolikumā norādītais mērķis ir sabiedriskā labuma darbība, kā arī reliģiskās organizācijas un to iestādes (turpmāk — reliģiskās organizācijas), kuras veic sabiedriskā labuma darbību, ja šīm biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss un ja tās izlieto savus ienākumus darbībām, kurām nav komerciāla rakstura un kuras vērstas uz sabiedriskā labuma darbības nodrošināšanu, ievērojot šā likuma 11. un 12.pantā noteiktos ierobežojumus.
 
Saskaņā ar Sociālā uzņēmuma likuma 2.pantu sociālais uzņēmums ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kurai šajā likumā noteiktajā kārtībā piešķirts sociālā uzņēmuma statuss un kura veic labvēlīgu sociālo ietekmi radošu saimniecisko darbību (piemēram, sociālo pakalpojumu sniegšana, iekļaujošas pilsoniskas sabiedrības veidošana, izglītības veicināšana, atbalsts zinātnei, vides aizsardzība un saglabāšana, dzīvnieku aizsardzība vai kultūras daudzveidības nodrošināšana).
 
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta trešā daļa noteic, ja publiskas personas mantu nodod bezatlīdzības lietošanā, par to pieņem lēmumu; trīs prim daļa noteic, ka tiesību subjekts, kuram nodota manta bezatlīdzības lietošanā, nodrošina attiecīgās mantas uzturēšanu, arī sedz ar to saistītos izdevumus; piektā daļa noteic, publiskas personas mantu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai vai sociālajam uzņēmumam nodod uz laiku, kamēr tiem ir spēkā attiecīgais statuss, bet ne ilgāku par 10 gadiem. Publiskas personas mantu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai vai sociālajam uzņēmumam var nodot atkārtoti; sestā daļa noteic, ka pamatojoties uz lēmumu par publiskas personas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā, slēdz rakstveida līgumu. Līgumā nosaka arī attiecīgās publiskas personas institūcijas tiesības kontrolēt, vai bezatlīdzības lietošanā nodotā manta ir izlietota likumīgi un lietderīgi.
 
5.      Ja Jums ir vēlme iegūt bezatlīdzības lietošanā norādītās telpas, lūdzam iesniegt iesniegumu Ogres novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Brīvības ielā 33, Ogrē, vai sūtot elektroniski (atbilstoši normatīvo aktu prasībām noformētu elektronisko dokumentu) uz e-pastu ogredome@ogresnovads.lv līdz 2019.gada 25.augustam, norādot:
1)      informāciju par iesniedzēju;
2)      detalizētu plānoto telpu izmantošanas mērķi;
3)      iepriekšējo profesionālo pieredzi;
4)      atbilstību normatīvo aktu prasībām, lai īstenotu izglītības funkciju, atbilstoši šī sludinājuma 3.punktā norādītajiem mērķiem;
5)      nomas periodu uz kādu plānots iznomāt telpas.
 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība 23.01.2020.

Tuvākie notikumi

Janvāris
2
3
5
7
14
21
27
Februāris
2
3
4
10
11
13
17
19
23
24
25
26
27
28
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai atbalstāt Administratīvi teritoriālo reformu (ATR), izveidojot lielākas pašvaldības?

Saeima plāno īstenot Administratīvi teritoriālo reformu (ATR), izveidojot lielākas pašvaldības. ATR rezultātā ir paredzēts izveidot Ogres novadu kādreizējā Ogres rajona robežās, apvienojot Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novadus vienotā administratīvajā teritorijā un Ogri nosakot par jaunā novada centru.

  • Aptauju arhīvs
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski