janvāris, baznīca janvāris, tilts

Ogres novada pašvaldības domes sēde 20.12.2018.

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

20.12.2018 09:00

 
 
 
 
Ogres novada pašvaldības domes sēde
notiek 2018.gada 20.decembrī pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva sēžu zālē
 
·          Sēdes informatīvā daļa
·          Nākamās komiteju sēdes 17.01.2019., domes sēde 24.01.2019.
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1.       Par Ogres novada pašvaldības domes komiteju un domes kārtējo sēžu sasaukšanu 2019.gadā. Ziņo R.Vītols
1.2.       Par nedzīvojamo telpu “Autoosta”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., nomas līguma pagarināšanu. Ziņo O.Atslēdziņš
1.3.       Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš
1.4.       Par zemes vienības „Pagasta zeme”, Mazozolu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo Dz.Žvīgurs
1.5.       Par zemes vienības „Pagasta zeme”, Mazozolu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo Dz.Žvīgurs
1.6.       Par nekustamā īpašuma “Brigitas”, Suntažu pag., Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo V.Ancāns
1.7.       Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Zaķu iela 2B, Ogre, Ogres nov., kadastra apzīmējums 7401 003 0161, daļas iznomāšanu. Ziņo J.Kļesoveca
1.8.       Par zemes vienības Zaķu iela 12B, Ogre, Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo I.Kažoka
1.9.       Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2015.gada 17.decembra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības medību koordinācijas komisijas izveidošanu”. Ziņo A.Pūga
1.10.   Par Ogres novada pašvaldības 2018. gada 20. decembra iekšējo noteikumu Nr. __/2018 “Ogres novada pašvaldības projektu konkursa “Veidojam vidi ap mums   Ogres novadā” nolikums” apstiprināšanu. Ziņo S.Zemīte
1.11.   Par lokālplānojuma “Lokālplānojuma Ogres novadā, Ogres pilsētas teritorijā starp Kalna prospektu, Rīgas ielu, Ziedu ielu un Ogres upi, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” grozījumu 1.0. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Ziņo J.Duboks
 
2.      Finanšu komitejas jautājumi.
2.1.       Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2018.gada 18.janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības izpilddirektora, izpilddirektora vietnieka un Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas „Ogres novada pašvaldība” amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu”. Ziņo A.Pūga
2.2.       Par nosacītas cenas samazināšanu atkārtoti atsavinot dzīvokļa īpašumu Nr.10, Skolas ielā 4, Līčupē, Mazozolu pag.,Ogres nov. Ziņo L.Kriviša-Budnika
2.3.       Par nekustamo īpašumu "Kooperators 74", "Kooperators 75", "Kooperators 76", "Kooperators 77", "Kooperators 78", "Kooperators 79", "Kooperators 80", "Kooperators 84", Ogresgala pag.,Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo I.Kažoka
2.4.       Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.___/2018 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2018.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2018 “Par Ogres novada pašvaldības 2018.gada konsolidēto budžetu” pieņemšanu. Ziņo S.Velberga
2.4.1.      Ogres novada 2018.gada pamatbudžeta korekcijas
2.4.2.      Ogres un Ogresgala 2018.gada iestāžu koriģētās tāmes
2.4.3.      p/a „Ogres komunikācijas” 2018.gada budžeta korekcijas
2.4.4.      p/a “Rosme” 2018. gada budžeta korekcijas
2.4.5.      p/a „Ogres novada kultūras centrs” 2018.gada budžeta korekcijas
2.4.6.      Krapes pagasta pārvaldes 2018.gada budžeta korekcijas
2.4.7.      Ķeipenes pagasta pārvaldes 2018.gada budžeta korekcijas
2.4.8.      Lauberes pagasta pārvaldes 2018.gada budžeta korekcijas
2.4.9.      Madlienas pagasta pārvaldes 2018.gada budžeta korekcijas
2.4.10. Suntažu pagasta pārvaldes 2018.gada budžeta korekcijas
2.4.11. Taurupes pagasta pārvaldes 2018.gada budžeta korekcijas
2.4.12. Mazozolu pagasta pārvaldes 2018.gada budžeta korekcijas
2.4.13. Meņģeles pagasta pārvaldes 2018.gada budžeta korekcijas
2.4.14. Ogres novada pašvaldības 2018.gada specbudžeta korekcijas
2.4.15. Kredīti
2.5.       Par Ogres novada pašvaldības aģentūras "Ogres komunikācijas" amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu. Ziņo P.Špakovskis
2.6.  Par saistošo noteikumu Nr. __/2018 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2017.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr.21/2017 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem”” pieņemšanu.  Ziņo R.Vītols
 
3.      Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas jautājumi.
3.1. Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 19.oktobra lēmumā “Par Ogres novada izglītības konsultatīvās komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu”. Ziņo A.Pūga
 
4.      Sociālo un veselības jautājumu komitejas jautājumi.
4.1. Par Ogres novada pašvaldības iestādes pansionāta “Madliena” kā iestādes likvidācijas pārtraukšanu. Ziņo R.Vītols
4.2. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim […], Ogrē, Ogres nov. Ziņo A.Mežale
4.3. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim […], Ogrē, Ogres nov. Ziņo A.Mežale
4.4. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim […], Ogrē, Ogres nov.Ziņo A.Mežale
4.5. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim […], Ogrē, Ogres nov.Ziņo A.Mežale
4.6. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim  […], Ogrē, Ogres nov.Ziņo A.Mežale
4.7. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim […], Ogrē, Ogres nov.Ziņo A.Mežale
4.8. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim […], Ogrē, Ogres nov.Ziņo A.Mežale
4.9. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim […], Ogrē, Ogres nov.Ziņo A.Mežale
4.10. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim […], Ogrē, Ogres nov.Ziņo A.Mežale
4.11. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim […], Ogrē, Ogres nov.Ziņo A.Mežale
 
Papildus iekļaujamie jautājumi:
1.      Par Ogres novada pašvaldības iestādes “Ogres novada Ogres bāriņtiesa” un “Ogres novada pagastu bāriņtiesa” priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku un bāriņtiesas locekļu atbrīvošanu no amata. Ziņo R.Vītols
2.      Par Ogres novada bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļu ievēlēšanu. Ziņo R.Vītols
3.      Par Ogres novada bāriņtiesas nolikuma “Ogres novada bāriņtiesas nolikums” apstiprināšanu. Ziņo R.Vītols
4.      Par Ogres novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam III daļas Rīcības un investīciju plāna 2018.-2020.gadam aktualizāciju. Ziņo J.Duboks
5.      Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 45, Ogre, Ogres nov., pirmpirkuma tiesību izmantošanu. Ziņo D.Bārbale
6.      Par materiālu palīdzību biedrībai “LabaDaba Dū” hokeja turnīram “LabaDaba Cup 2018”. Ziņo S.Ozoliņa
 
 
 
Domes priekšsēdētājs                                                                                                E.Helmanis

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība 21.01.2021.

Tuvākie notikumi

Februāris
13
19
24
28
Marts
3
9
10
23
24
26
29
30
31
Notikumu kalendārs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?