Jaunais gads, 2020. Jaunais gads, 2020. (koki) Jaunais gads, 2020.

Ogres novada pašvaldības domes komiteju sēdes 13.12.2018.

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

13.12.2018 09:00Ogres novada pašvaldības domes
Tautsaimniecības komitejas sēde
notiek 2018.gada 13.decembrī pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
·          Domes vadības un izpilddirektora informācija par aktuāliem darba jautājumiem.
·          Domes sēde 20.12.2018. pulksten 9.00
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1.       Par Ogres novada pašvaldības domes komiteju un domes kārtējo sēžu sasaukšanu 2019.gadā. Ziņo D.Bārbale pulksten 9.10
1.2.       Par nedzīvojamo telpu “Autoosta”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., nomas līguma pagarināšanu. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.15
1.3.       Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.15
1.4.       Par zemes vienības „Pagasta zeme”, Mazozolu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo D.Žvīgurs pulksten 9.20
1.5.       Par zemes vienības „Pagasta zeme”, Mazozolu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo D.Žvīgurs pulksten 9.20
1.6.       Par nekustamā īpašuma “Brigitas”, Suntažu pag., Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo V.Ancāns pulksten 9.25
1.7.       Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Zaķu iela 2B, Ogre, Ogres nov., kadastra apzīmējums 7401 003 0161, daļas iznomāšanu. Ziņo J.Kļesoveca pulksten 9.30
1.8.       Par īpašuma tiesību atzīšanu Ogres novada pašvaldībai uz zemes vienību Zaķu iela 12B, Ogre, Ogres nov., kadastra apzīmējums 7401 003 0096. Ziņo I.Kažoka pulksten 9.35
1.9.       Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2015.gada 17.decembra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības medību koordinācijas komisijas izveidošanu”. Ziņo A.Pūga pulksten 9.40
1.10.   Par Ogres novada pašvaldības 2018. gada 20. decembra iekšējo noteikumu Nr. __/2018 “Ogres novada pašvaldības projektu konkursa “Veidojam vidi ap mums   Ogres novadā” nolikums” apstiprināšanu. Ziņo S.Zemīte pulksten 9.45
 
Papildus iekļaujamie jautājumi:
  1. Par lokālplānojuma “Lokālplānojuma Ogres novadā, Ogres pilsētas teritorijā starp Kalna prospektu, Rīgas ielu, Ziedu ielu un Ogres upi, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” grozījumu 1.0. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Ziņo J.Duboks pulksten 9.50
 
 
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                   J.Laizāns

Ogres novada pašvaldības domes
Finanšu komitejas sēde
notiek 2018.gada 13.decembrī pulksten 9.55
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
2.      Finanšu komitejas jautājumi.
2.1.   Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2018.gada 18.janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības izpilddirektora, izpilddirektora vietnieka un Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas „Ogres novada pašvaldība” amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu”. Ziņo A.Pūga pulksten 9.55
2.2.   Par nosacītas cenas samazināšanu atkārtoti atsavinot dzīvokļa īpašumu Nr.10, Skolas ielā 4, Līčupē, Mazozolu pag.,Ogres nov. Ziņo L.Kriviša-Budnika pulksten 10.00
2.3.   Par nekustamo īpašumu "Kooperators 74", "Kooperators 75", "Kooperators 76", "Kooperators 77", "Kooperators 78", "Kooperators 79", "Kooperators 80", "Kooperators 84", Ogresgala pag.,Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo I.Kažoka pulksten 10.05
2.4.   Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.___/2018 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2018.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2018 “Par Ogres novada pašvaldības 2018.gada konsolidēto budžetu” pieņemšanu. Ziņo S.Velberga pulksten 10.10
2.4.1.      Ogres novada 2018.gada pamatbudžeta korekcijas
2.4.2.      Ogres un Ogresgala 2018.gada iestāžu koriģētās tāmes
2.4.3.      p/a „Ogres komunikācijas” 2018.gada budžeta korekcijas
2.4.4.      p/a “Rosme” 2018. gada budžeta korekcijas
2.4.5.      p/a „Ogres novada kultūras centrs” 2018.gada budžeta korekcijas
2.4.6.      Krapes pagasta pārvaldes 2018.gada budžeta korekcijas
2.4.7.      Ķeipenes pagasta pārvaldes 2018.gada budžeta korekcijas
2.4.8.      Lauberes pagasta pārvaldes 2018.gada budžeta korekcijas
2.4.9.      Madlienas pagasta pārvaldes 2018.gada budžeta korekcijas
2.4.10. Suntažu pagasta pārvaldes 2018.gada budžeta korekcijas
2.4.11. Taurupes pagasta pārvaldes 2018.gada budžeta korekcijas
2.4.12. Mazozolu pagasta pārvaldes 2018.gada budžeta korekcijas
2.4.13. Meņģeles pagasta pārvaldes 2018.gada budžeta korekcijas
2.4.14. Ogres novada pašvaldības 2018.gada specbudžeta korekcijas
2.4.15. Kredīti
2.5.   Par Ogres novada pašvaldības aģentūras "Ogres komunikācijas" amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu. Ziņo P.Špakovskis pulksten 10.20
 
Papildus iekļaujamie jautājumi:
1. Par saistošo noteikumu Nr. __/2018 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2017.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr.21/2017 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem”” pieņemšanu.  Ziņo R.Vītols pulksten 10.25
 
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                            E.Helmanis

Ogres novada pašvaldības domes
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas sēde
notiek 2018.gada 13.decembrī pulksten 10.30
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
3.      Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas jautājumi.
3.1. Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 19.oktobra lēmumā “Par Ogres novada izglītības konsultatīvās komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu”. Ziņo A.Pūga pulksten 10.30
 
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                 A.Mangulis

 
Ogres novada pašvaldības domes
Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde
notiek 2018.gada 13.decembrī pulksten 10.35
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
4.      Sociālo un veselības jautājumu komitejas jautājumi.
4.1. Par Ogres novada pašvaldības iestādes pansionāta “Madliena” kā iestādes likvidācijas pārtraukšanu.  Ziņo R.Vītols pulksten 10.35
4.2. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim […], Ogrē, Ogres nov.  Ziņo A.Mežale pulksten 10.40
4.3. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim […], Ogrē, Ogres nov. Ziņo A.Mežale pulksten 10.40
4.4. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim […], Ogrē, Ogres nov. Ziņo A.Mežale pulksten 10.45
4.5. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim […], Ogrē, Ogres nov. Ziņo A.Mežale pulksten 10.45
4.6.  Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim […], Ogrē, Ogres nov. Ziņo A.Mežale pulksten 10.50
4.7. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim […], Ogrē, Ogres nov. Ziņo A.Mežale pulksten 10.50
4.8. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim […], Ogrē, Ogres nov. Ziņo A.Mežale pulksten 10.55
4.9. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim […], Ogrē, Ogres nov. Ziņo A.Mežale pulksten 10.55
4.10. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim […], Ogrē, Ogres nov. Ziņo A.Mežale pulksten 11.00
4.11. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim […], Ogrē, Ogres nov. Ziņo A.Mežale pulksten 11.00
 
 
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Komitejas priekšsēdētāja                                                                                   I.Vecziediņa

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība 21.01.2021.

Tuvākie notikumi

Februāris
13
19
24
28
Marts
3
9
10
23
24
26
29
30
31
Notikumu kalendārs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?