Ogres novada pašvaldības domes komiteju sēdes 11.10.2018.

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Dome > Sēžu tiešraides video > 2018

11.10.2018 09:00Ogres novada pašvaldības domes
Tautsaimniecības komitejas sēde
notiek 2018.gada 11.oktobrī pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
· Domes vadības, izpilddirektora informācija par aktuāliem darba jautājumiem.
· Domes sēde 18.10.2018. pulksten 9.00
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
1.Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1. Par nekustamā īpašuma „Juglas pienotava”, Suntažu pag., Ogres nov., nodošanu atsavināšanai. Ziņo V.Ancāns pulksten 9.10
1.2. Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 003 0324, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo V.Ancāns pulksten 9.15
1.3. Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2009.gada 17.decembra lēmumā “Par Ogres administratīvās komisijas nolikumu un sastāva apstiprināšanu” un Ogres novada pašvaldības Ogres administratīvās komisijas nolikumā (apstiprināts Ogres novada pašvaldības domes sēdē 2009.gada 17.decembrī (protokols Nr.9; 2.§)). Ziņo A.Pūga pulksten 9.20
1.4. Par atļauju Ronaldam Vītolam savienot valsts amatpersonas amatus. Ziņo A.Pūga pulksten 9.20
1.5. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.25
1.6. Par nekustamā īpašuma „Zīlēnu ferma”, Madlienas pag., Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.25
1.7. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.30
1.8. Par dzīvokļa īpašuma Nr.10, Skolas iela 4, Līčupe, Mazozolu pag., Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo Dz.Žvīgurs pulksten 9.35
1.9. Par nekustamā īpašuma Damāru iela 1, Līčupe, Mazozolu pag., Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo Dz.Žvīgurs pulksten 9.40
1.10. Par Ogres novada pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai “Staro 100” bezatlīdzības lietošanā. Ziņo R.Smirnova pulksten 9.45
1.11. Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamās zemes vienības daļas Stirnu ielā 31A, Ogrē, Ogres nov., atlīdzības apstiprināšanu un atsavināšanu. Ziņo I.Kažoka pulksten 9.50
1.12. Par Ogres novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Kaijas ielā 2B, Ogrē, Ogres nov., neapbūvētas zemes vienības (starpgabala), atsavināšanu. Ziņo I.Kažoka pulksten 9.55
1.13. Par grozījumu Ogres novada pašvaldības 2018. gada 21. jūnija saistošajos noteikumos Nr.12/2018 “Lokālplānojums kā Ogres novada teritorijas plānojuma grozījumi aizsargājamās apbūves teritorijās Ogres pilsētas centrā un tām piegulošajām teritorijām. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”. Ziņo J.Duboks pulksten 10.00
1.14. Par grozījumu Ogres novada pašvaldības 2018.gada 19.jūlija saistošajos noteikumos Nr.15/2018 “Lokālplānojums Ogres novadā, Ogres pilsētas teritorijā starp Meža prospektu, Zaķu ielu un Dzilnas ielu, lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu jaunas izglītības iestādes vajadzībām. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”. Ziņo J.Duboks pulksten 10.05
1.15. Par lokālplānojuma “Lokālplānojums zemes gabaliem ar kad. apz. 74680110066, 74680110038, 74680110077 un 74680110005 Madlienas pag., Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu olu un olu produktu ražotnes izveides vajadzībām” izstrādes uzsākšanu. Ziņo J.Duboks pulksten 10.10
1.16. Par saistošo noteikumu Nr.__/2018 “Par Ogres novada pašvaldības 2007.gada 25.oktobra saistošo noteikumu Nr. 100 “Detālplānojums zemes gabalam Kalna alejā 2, Ogrē, Ogres nov., Ogres raj., kad. Nr. 7401-003-0054” atcelšanu” pieņemšanu. Ziņo J.Duboks pulksten 10.15
1.17. Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2011.gada 21.aprīļa lēmumā “Par saistošo noteikumu Nr.11/2011 “Detālplānojums zemes gabalam “Jaunozoliņi”, Ciemupes ciemā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā” pieņemšanu. Ziņo J.Duboks pulksten 10.20
1.18. Par darba grupas izveidošanu būvprojekta “Autotransporta tunelis zem dzelzceļa sliežu ceļiem ar pieejām Kalna prospektā, Ogrē” realizācijai. Ziņo R. Vītols pulksten 10.25
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
Komitejas priekšsēdētāja vietnieks D.Širovs
Ogres novada pašvaldības domes
Finanšu komitejas sēde
notiek 2018.gada 11.oktobrī pulksten 10.30
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
2. Finanšu komitejas jautājumi.
2.1. Par Ogres novada pašvaldības Ogres novada sporta centra maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu. Ziņo I.Švēde pulksten 10.30
2.2. Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu. Ziņo A.Pūga pulksten 10.35
2.3. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2018.gada 15.februāra lēmumā (protokols Nr.3; 27.§) “Par kredītu ņemšanu”. Ziņo S.Velberga pulksten 10.40
2.4. Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.___/2018 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2018.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2018 “Par Ogres novada pašvaldības 2018.gada konsolidēto budžetu” pieņemšanu. Ziņo S.Velberga pulksten 10.45
2.4.1. Ogres novada 2018.gada pamatbudžeta korekcijas
2.4.2. Ogres un Ogresgala 2018.gada iestāžu koriģētās tāmes
2.4.3. PA “Rosme” 2018.gada budžeta korekcijas
2.4.4. Krapes pagasta pārvaldes 2018.gada budžeta korekcijas
2.4.5. Ķeipenes pagasta pārvaldes 2018.gada budžeta korekcijas
2.4.6. Lauberes pagasta pārvaldes 2018.gada budžeta korekcijas
2.4.7. Madlienas pagasta pārvaldes 2018.gada budžeta korekcijas
2.4.8. Suntažu pagasta pārvaldes 2018.gada budžeta korekcijas
2.4.9. Taurupes pagasta pārvaldes 2018.gada budžeta korekcijas
2.4.10. Mazozolu pagasta pārvaldes 2018.gada budžeta korekcijas
2.4.11. Ogres novada pašvaldības 2018.gada specbudžeta korekcijas
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
Komitejas priekšsēdētājs E.Helmanis
Ogres novada pašvaldības domes
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas sēde
notiek 2018.gada 11.oktobrī pulksten 11.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
3.Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas jautājumi.
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
Komitejas priekšsēdētājs A.Mangulis
Ogres novada pašvaldības domes
Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde
notiek 2018.gada 11.oktobrī pulksten 11.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
4.Sociālo un veselības jautājumu komitejas jautājumi.
4.1. Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.__/2018 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2018.gada 19.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8/2018 “Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un ienākumu un materiālo stāvokli personas atzīšanai par trūcīgu vai maznodrošinātu Ogres novadā” pieņemšanu. Ziņo S.Ozoliņa pulksten 11.00
4.2. Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.___/2018 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2018.gada 29.marta saistošajos noteikumos Nr.6/2018 “Par Ogres novada pašvaldības palīdzību audžuģimenei” pieņemšanu. Ziņo S. Ozoliņa pulksten 11.05
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
Komitejas priekšsēdētājas vietnieks M.Siliņš