Ogres novada pašvaldības domes sēde 18.10.2018.

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Dome > Sēžu tiešraides video > 2018

18.10.2018 09:00

Ogres novada pašvaldības domes sēde
notiek 2018.gada 18.oktobrī pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva sēžu zālē
· Sēdes informatīvā daļa
· Nākamās komiteju sēdes 15.11.2018., domes sēde 22.11.2018.
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
1. Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1.Par nekustamā īpašuma „Juglas pienotava”, Suntažu pag., Ogres nov., nodošanu atsavināšanai. Ziņo V.Ancāns
1.2.Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 003 0324, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo V.Ancāns
1.3.Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2009.gada 17.decembra lēmumā“Par Ogres administratīvās komisijas nolikumu un sastāva apstiprināšanu” un Ogres novada pašvaldības Ogres administratīvās komisijas nolikumā (apstiprināts Ogres novada pašvaldības domes sēdē 2009.gada 17.decembrī (protokols Nr.9; 2.§)). Ziņo A.Pūga
1.4.Par atļauju Ronaldam Vītolam savienot valsts amatpersonas amatus. Ziņo A.Pūga
1.5.Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš
1.6.Par nekustamā īpašuma „Zīlēnu ferma”, Madlienas pag., Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo O.Atslēdziņš
1.7.Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš
1.8.Par dzīvokļa īpašuma Nr.10, Skolas iela 4, Līčupe, Mazozolu pag., Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo Dz.Žvīgurs
1.9.Par nekustamā īpašuma Damāru iela 1, Līčupe, Mazozolu pag., Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo Dz.Žvīgurs
1.10. Par Ogres novada pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai “Staro 100” bezatlīdzības lietošanā. Ziņo R.Smirnova
1.11. Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamās zemes vienības daļas Stirnu ielā 31A, Ogrē, Ogres nov., atlīdzības apstiprināšanu un atsavināšanu. Ziņo I.Kažoka
1.12. Par Ogres novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Kaijas ielā 2B, Ogrē, Ogres nov., neapbūvētas zemes vienības (starpgabala), atsavināšanu. Ziņo I.Kažoka
1.13. Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.__/2018 “Grozījums Ogres novada pašvaldības 2018.gada 21.jūnija saistošajos noteikumos Nr.12/2018 “Lokālplānojums kā Ogres novada teritorijas plānojuma grozījumi aizsargājamās apbūves teritorijās Ogres pilsētas centrā un tām piegulošajām teritorijām. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi””apstiprināšanu. Ziņo J.Duboks
1.14. Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.__/2018 “Grozījums Ogres novada pašvaldības 2018.gada 19.jūlija saistošajos noteikumos Nr.15/2018 “Lokālplānojums Ogres novadā, Ogres pilsētas teritorijā starp Meža prospektu, Zaķu ielu un Dzilnas ielu, lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu jaunas izglītības iestādes vajadzībām. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”” apstiprināšanu. Ziņo J.Duboks
1.15. Par lokālplānojuma “Lokālplānojums zemes gabaliem ar kad. apz. 74680110066, 74680110038, 74680110077 un 74680110005 Madlienas pag., Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu olu un olu produktu ražotnes izveides vajadzībām” izstrādes uzsākšanu. Ziņo J.Duboks
1.16. Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2011.gada 21.aprīļa lēmumā “Par saistošo noteikumu Nr.11/2011 “Detālplānojums zemes gabalam “Jaunozoliņi”, Ciemupes ciemā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā” pieņemšanu. Ziņo J.Duboks
1.17. Par darba grupas izveidošanu būvprojekta “Autotransporta tunelis zem dzelzceļa sliežu ceļiem ar pieejām Kalna prospektā, Ogrē” realizācijai. Ziņo R.Vītols
2. Finanšu komitejas jautājumi.
2.1. Par Ogres novada pašvaldības Ogres novada sporta centra maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu. Ziņo I.Švēde
2.2. Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu. Ziņo A.Pūga
2.3. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2018.gada 15.februāra lēmumā (protokols Nr.3; 27.§) “Par kredītu ņemšanu”. Ziņo S.Velberga
2.4. Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.___/2018 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2018.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2018 “Par Ogres novada pašvaldības 2018.gada konsolidēto budžetu” pieņemšanu. Ziņo S.Velberga
2.4.1. Ogres novada 2018.gada pamatbudžeta korekcijas
2.4.2. Ogres un Ogresgala 2018.gada iestāžu koriģētās tāmes
2.4.3. PA “Rosme” 2018.gada budžeta korekcijas
2.4.4. Krapes pagasta pārvaldes 2018.gada budžeta korekcijas
2.4.5. Ķeipenes pagasta pārvaldes 2018.gada budžeta korekcijas
2.4.6. Lauberes pagasta pārvaldes 2018.gada budžeta korekcijas
2.4.7. Madlienas pagasta pārvaldes 2018.gada budžeta korekcijas
2.4.8. Suntažu pagasta pārvaldes 2018.gada budžeta korekcijas
2.4.9. Taurupes pagasta pārvaldes 2018.gada budžeta korekcijas
2.4.10. Mazozolu pagasta pārvaldes 2018.gada budžeta korekcijas
2.4.11. Ogres novada pašvaldības 2018.gada specbudžeta korekcijas
3. Sociālo un veselības jautājumu komitejas jautājumi.
3.1. Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.__/2018 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2018.gada 19.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8/2018 “Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un ienākumu un materiālo stāvokli personas atzīšanai par trūcīgu vai maznodrošinātu Ogres novadā” pieņemšanu. Ziņo S.Ozoliņa
3.2. Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.___/2018 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2018.gada 29.marta saistošajos noteikumos Nr.6/2018 “Par Ogres novada pašvaldības palīdzību audžuģimenei” pieņemšanu. Ziņo S.Ozoliņa
Papildus iekļaujamie jautājumi:
1. Par Ogres novada pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu sakrālā mantojuma celtņu saglabāšanai. Ziņo A.Romanovska
2. Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2018.gada 19.aprīļa lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības iestādes “Ogres novada bāriņtiesa” izveidošanu”. Ziņo R.Vītols
3. Par Ogres novada pašvaldības apbalvojuma “Ogres Goda pilsonis” piešķiršanu fiziskai personai. Ziņo N.Sapožņikovs
4. Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.__/2018 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2016.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.9/2016 “Par atbalstu svētkos Ogres novada iedzīvotājiem”” pieņemšanu. Ziņo D.Bārbale
5. Par atļauju Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Egilam Helmanim savienot amatus. Ziņo A.Pūga
6. Par noteikumu Nr.__/2018 “Grozījums Ogres novada pašvaldības 2018.gada 23.augusta noteikumos Nr.12/2018 “Noteikumi par Ogres novada iedzīvotāja kartes un Ogres novada skolēna kartes noformēšanas, izsniegšanas, lietošanas un anulēšanas kārtību Ogres novada pašvaldībā”” pieņemšanu. Ziņo R.Vītols
7. Par nosacītas cenas samazināšanu atkārtoti pārdodot automašīnu Ford S-Max Galaxy, reģ. Nr.GN169. Ziņo L.Kriviša-Budnika
8. Par automašīnas Volkswagen Bora pārdošanu par brīvu cenu. Ziņo L.Kriviša-Budnika
9. Par nosacītas cenas samazināšanu atkārtoti pārdodot nekustamo īpašumu – “Andrīši” Madlienas pag., Ogres nov. Ziņo L.Kriviša-Budnika
Papildus iekļaujamais jautājums sēdes slēgtajā daļā:
1. [..] Ziņo S.Ozoliņa

Domes priekšsēdētājs E.Helmanis