Ogres novada pašvaldības domes sēde 20.09.2018.

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Dome > Sēžu tiešraides video > 2018

20.09.2018 09:00
Ogres novada pašvaldības domes sēde
notiek 2018.gada 20.septembrī pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva sēžu zālē
· Sēdes informatīvā daļa
· Nākamās komiteju sēdes 11.10.2018., domes sēde 18.10.2018.
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
1. Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1.Par dzīvokļa īpašuma Nr.8, “Ķieģeļceplis 7”, Ķieģeļceplis, Suntažu pag., Ogres nov., nodošanu atsavināšanai. Ziņo A.Misters
1.2.Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 002 0355 Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Misters
1.3.Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš
1.4.Par Ogres novada pašvaldības 2018.gada 24.maija saistošo noteikumu Nr.11/2018 “Par Ogres novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu” precizēšanu. Ziņo L.Lisovska
1.5.Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.__/2018 „Par Ogres novada pašvaldības 2011.gada 17.marta saistošo noteikumu Nr.8/2011 „Par kārtību, kādā sakārtojamas vai nojaucamas avārijas stāvoklī esošas būves Ogres novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem” pieņemšanu. Ziņo L.Lisovska
1.6.Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.__/2018 “Kārtība, kādā klasificējamas vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves Ogres novadā” pieņemšanu. Ziņo L.Kriviša-Budnika
1.7.Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2018.gada 19.jūlija lēmumā “Par grozījumu lokālplānojumā “Lokālplānojuma Ogres novadā, Ogres pilsētas teritorijā starp Kalna prospektu, Rīgas ielu, Ziedu ielu un Ogres upi, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” izstrādes uzsākšanu”. Ziņo J.Duboks
1.8.Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Aspāzija”. Ziņo L.Lisovska
1.9.Par dzīvokļu īpašumu Draudzības ielā 14-1 un 14-6, Ogrē, Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo P.Āboliņš
1.10. Par Ogres novada pašvaldības 2018.gada 29.marta saistošo noteikumu Nr.4/2018 “Par Ogres novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” precizēšanu. Ziņo S.Proose
1.11. Par Ogres novada pašvaldības 2018.gada 23.augusta saistošo noteikumu Nr. 16/2018 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2017.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr.21/2017 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem”” precizēšanu. Ziņo L.Zirnīte
1.12. Par nepieciešamību atsavināt nekustamo īpašumu sabiedrības vajadzībām – Ogres vispārējās pirmskolas izglītības iestādes „Cīrulītis” darbības nodrošināšanai un Ogres Centrālās bibliotēkas ēkas būvniecības realizācijai. Ziņo E.Asars
2. Finanšu komitejas jautājumi.
2.1. Par konkursa “Ogres novada sakoptākā lauku sēta 2018” uzvarētāju apbalvošanu. Ziņo N.Sapožņikovs
2.2. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Ogres novada iedzīvotāja dalībai Pasaules veterānu čempionātā grieķu-romiešu cīņā. Ziņo I.Švēde
2.3. Par Ogres novada pašvaldības vispārējās, interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu vadītāju un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju un viņu vietnieku amatalgām. Ziņo V.Āboltiņa
2.4. Par konkursa “Sakrālā mantojuma celtņu saglabāšana Ogres novadā” organizēšanu. Ziņo A.Romanovska
2.5. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 19.janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības pagastu pārvalžu un iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1; 7.§). Ziņo A.Pūga
2.6. Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.__/2018 „Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2017.gada 21.septembra saistošajos noteikumos Nr.19/2017 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Ogres novadā”” pieņemšanu. Ziņo L.Lisovska
2.7. Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.___/2018 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2018.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2018 “Par Ogres novada pašvaldības 2018.gada konsolidēto budžetu” pieņemšanu. Ziņo S.Velberga
2.7.1. Ogres novada 2018.gada pamatbudžeta korekcijas
2.7.2. Ogres un Ogresgala 2018.gada iestāžu koriģētās tāmes
2.7.3. p/a „Ogres komunikācijas” 2018.gada budžeta korekcijas
2.7.4. p/a „Ogres novada kultūras centrs” 2018.gada budžeta korekcijas
2.7.5. Krapes pagasta pārvaldes 2018.gada budžeta korekcijas
2.7.6. Ķeipenes pagasta pārvaldes 2018.gada budžeta korekcijas
2.7.7. Lauberes pagasta pārvaldes 2018.gada budžeta korekcijas
2.7.8. Madlienas pagasta pārvaldes 2018.gada budžeta korekcijas
2.7.9. Suntažu pagasta pārvaldes 2018.gada budžeta korekcijas
2.7.10. Taurupes pagasta pārvaldes 2018.gada budžeta korekcijas
2.7.11. Mazozolu pagasta pārvaldes 2018.gada budžeta korekcijas
2.7.12. Meņģeles pagasta pārvaldes 2018.gada budžeta korekcijas
2.7.13. Ogres novada pašvaldības 2018.gada specbudžeta korekcijas
2.7.14. p/a „Ogres komunikācijas” 2018.gada darba plāns
2.8. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Ogres novada iedzīvotāja dalībai Pasaules čempionātā 100 lauciņu dambretē. Ziņo I.Švēde
2.9. Par projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana izbūvējot Ogres Centrālās bibliotēkas ēku” īstenošanu. Ziņo E.Asars
3. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas jautājumi.
3.1. Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.17/2018 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2013.gada 18.jūlija saistošajos noteikumos Nr.17/2013 ”Par Ogres novada simboliku” precizēšanu. Ziņo A.Mežale
3.2. Par atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” organizēšanu. Ziņo I.Švēde
4. Sociālo un veselības jautājumu komitejas jautājumi.
4.1. Par dienesta dzīvojamās telpas izīrēšanu. Ziņo A.Mežale
4.2. Par dienesta dzīvojamās telpas izīrēšanu. Ziņo A.Mežale
Domes priekšsēdētāja vietnieks G.Sīviņš