Jaunais gads, 2020. Jaunais gads, 2020. (koki) Jaunais gads, 2020.

Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēde un komiteju sēdes 13.09.2018.

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

13.09.2018 09:00


 
 
 
Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēde
notiek 2018.gada 13.septembrī pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva sēžu zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
  1. Par Danas Bārbales iecelšanu Ogres novada pašvaldības izpilddirektora vietnieces amatā. Ziņo P.Špakovskis
  2. Par olu un olu produktu ražotnes izveides veicināšanu Ogres novadā. Ziņo A.Romanovska
 
 
Domes priekšsēdētājs                                                                                              E.Helmanis
 
 
 
 
 
 
Ogres novada pašvaldības domes
Tautsaimniecības komitejas sēde
notiek 2018.gada 13.septembrī pulksten 9.30
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
·          Domes vadības, izpilddirektora informācija par aktuāliem darba jautājumiem.
·          Domes sēde 20.09.2018. pulksten 9.00
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1.Par dzīvokļa īpašuma Nr.8, “Ķieģeļceplis 7”, Ķieģeļceplis, Suntažu pag., Ogres nov., nodošanu atsavināšanai. Ziņo A.Misters pulksten 9.35
1.2.             Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 002 0355 Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Misters pulksten 9.35
1.3.Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.40
1.4.                      Par Ogres novada pašvaldības 2018.gada 24.maija saistošo noteikumu Nr.11/2018 “Par Ogres novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu” precizēšanu. Ziņo L.Lisovska pulksten 9.45
1.5.Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.__/2018 „Par Ogres novada pašvaldības 2011.gada 17.marta saistošo noteikumu Nr.8/2011 „Par kārtību, kādā sakārtojamas vai nojaucamas avārijas stāvoklī esošas būves Ogres novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem” pieņemšanu. Ziņo L.Lisovska pulksten 9.50
1.6.Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.__/2018 “Kārtība, kādā klasificējamas vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves Ogres novadā” pieņemšanu. Ziņo L.Kriviša-Budnika pulksten 9.55
1.7.Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2018.gada 19.jūlija lēmumā “Par grozījumu lokālplānojumā “Lokālplānojuma Ogres novadā, Ogres pilsētas teritorijā starp Kalna prospektu, Rīgas ielu, Ziedu ielu un Ogres upi, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” izstrādes uzsākšanu”. Ziņo J.Duboks pulksten 10.00
1.8.             Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Aspāzija”. Ziņo L.Lisovska pulksten 10.05
1.9.Par dzīvokļu īpašumu Draudzības ielā 14-1 un 14-6, Ogrē, Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo P.Āboliņš pulksten 10.10
1.10.                    Par Ogres novada pašvaldības 2018.gada 29.marta saistošo noteikumu Nr.4/2018 “Par Ogres novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” precizēšanu. Ziņo S.Proose pulksten 10.15
 
 
 
 
 
 
Papildus iekļaujamie jautājumi:
  1. Par Ogres novada pašvaldības 2018.gada 23.augusta saistošo noteikumu Nr. 16/2018 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2017.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr.21/2017 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem”” precizēšanu. Ziņo L.Zirnīte pulksten 10.20
  2. Par nepieciešamību atsavināt nekustamo īpašumu sabiedrības vajadzībām – Ogres vispārējās pirmskolas izglītības iestādes „Cīrulītis” darbības nodrošināšanai un Ogres Centrālās bibliotēkas ēkas būvniecības realizācijai. Ziņo E.Asars pulksten 10.25
 
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                J.Laizāns

Ogres novada pašvaldības domes
Finanšu komitejas sēde
notiek 2018.gada 13.septembrī pulksten 10.30
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
2.      Finanšu komitejas jautājumi.
2.1.   Par konkursa “Ogres novada sakoptākā lauku sēta 2018” uzvarētāju apbalvošanu. Ziņo N.Sapožņikovs pulksten 10.30
2.2.   Par līdzfinansējuma piešķiršanu Ogres novada iedzīvotāja dalībai Pasaules veterānu čempionātā grieķu-romiešu cīņā. Ziņo I.Švēde pulksten 10.35
2.3.   Par Ogres novada pašvaldības vispārējās, interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu vadītāju un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju un viņu vietnieku amatalgām. Ziņo V.Āboltiņa pulksten 10.40
2.4.   Par konkursa “Sakrālā mantojuma celtņu saglabāšana Ogres novadā” organizēšanu. Ziņo A.Romanovska pulksten 10.45
2.5.   Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 19.janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības pagastu pārvalžu un iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1; 7.§). Ziņo A.Pūga pulksten 10.50
2.6.   Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.__/2018 „Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2017.gada 21.septembra saistošajos noteikumos Nr.19/2017 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Ogres novadā”” pieņemšanu. Ziņo L.Lisovska pulksten 10.55
2.7.   Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.___/2018 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2018.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2018 “Par Ogres novada pašvaldības 2018.gada konsolidēto budžetu” pieņemšanu. Ziņo S.Velberga pulksten 11.00
2.7.1.      Ogres novada 2018.gada pamatbudžeta korekcijas
2.7.2.      Ogres un Ogresgala 2018.gada iestāžu koriģētās tāmes
2.7.3.      p/a „Ogres komunikācijas” 2018.gada budžeta korekcijas
2.7.4.      p/a „Ogres novada kultūras centrs” 2018.gada budžeta korekcijas
2.7.5.      Krapes pagasta pārvaldes 2018.gada budžeta korekcijas
2.7.6.      Ķeipenes pagasta pārvaldes 2018.gada budžeta korekcijas
2.7.7.      Lauberes pagasta pārvaldes 2018.gada budžeta korekcijas
2.7.8.      Madlienas pagasta pārvaldes 2018.gada budžeta korekcijas
2.7.9.      Suntažu pagasta pārvaldes 2018.gada budžeta korekcijas
2.7.10. Taurupes pagasta pārvaldes 2018.gada budžeta korekcijas
2.7.11. Mazozolu pagasta pārvaldes 2018.gada budžeta korekcijas
2.7.12. Meņģeles pagasta pārvaldes 2018.gada budžeta korekcijas
2.7.13. Ogres novada pašvaldības 2018.gada specbudžeta korekcijas
2.7.14. p/a „Ogres komunikācijas” 2018.gada darba plāns
 
 
 
 
 
 
 
Papildus iekļaujamie jautājumi:
  1. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Ogres novada iedzīvotāja dalībai Pasaules čempionātā 100 lauciņu dambretē. Ziņo I.Švēde pulksten 11.10
  2. Par projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana izbūvējot Ogres Centrālās bibliotēkas ēku” īstenošanu. Ziņo E.Asars pulksten 11.15
 
 
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                            E.Helmanis

Ogres novada pašvaldības domes
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas sēde
notiek 2018.gada 13.septembrī pulksten 11.20
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
3.      Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas jautājumi.
3.1.   Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.17/2018 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2013.gada 18.jūlija saistošajos noteikumos Nr.17/2013 ”Par Ogres novada simboliku” precizēšanu. Ziņo A.Mežale pulksten 11.20
 
Papildus iekļaujamie jautājumi:
  1. Par atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” organizēšanu. Ziņo I.Švēde pulksten 11.25
 
 
 
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                 A.Mangulis

 
Ogres novada pašvaldības domes
Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde
notiek 2018.gada 13.septembrī pulksten 11.30
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
4.      Sociālo un veselības jautājumu komitejas jautājumi.
4.1.   Par dienesta dzīvojamās telpas izīrēšanu. Ziņo A.Mežale pulksten 11.30
4.2.   Par dienesta dzīvojamās telpas izīrēšanu. Ziņo A.Mežale pulksten 11.30
 
 
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Komitejas priekšsēdētājas vietnieks                                                    M.Siliņš

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība 21.01.2021.

Tuvākie notikumi

Februāris
13
19
24
28
Marts
3
9
10
23
24
26
29
30
31
Notikumu kalendārs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?