Ogres novada pašvaldības domes sēde 23.08.2018.

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Dome > Sēžu tiešraides video > 2018

23.08.2018 08:46


Ogres novada pašvaldības domes sēde
notiek 2018. gada 23. augustā pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva sēžu zālē
· Sēdes informatīvā daļa
· Nākamās komiteju sēdes 13.09.2018., domes sēde 20.09.2018.
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
1. Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1.Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 21.septembra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības dzīvojamajai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr.10; 3.§). Ziņo D.Šķēle
1.2.Par atļauju rīkot publisku pasākumu lielkoncertu “Leģendārā nakts Ogrē 2018” Ogres estrādē. Ziņo P.Špakovskis
1.3.Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Amatnieku ielā 40, Ogres pilsētā, Ogres nov. Ziņo J.Duboks
1.4.Par transportlīdzekļa atsavināšanu. Ziņo L.Kriviša-Budnika
1.5.Par noteikumu Nr. /2018 “Noteikumi par Ogres novada iedzīvotāja kartes un Ogres novada skolēna kartes noformēšanas, izsniegšanas, lietošanas un anulēšanas kārtību Ogres novada pašvaldībā” pieņemšanu. Ziņo R.Vītols
2. Finanšu komitejas jautājumi.
2.1. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Meņģeles pagasta pārvaldes personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo D.Šķēle
2.2. Par grozījumu Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Cīrulītis” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo D.Šķēle
2.3. Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2018.gada 18.janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības izpilddirektora, izpilddirektora vietnieka un Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas „Ogres novada pašvaldība” amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu”. Ziņo D.Šķēle
2.4. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Ogres novada pašvaldības budžeta „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”. Ziņo A.Ormane
2.5. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Ogres novada iedzīvotāju dalībai Pasaules minifutbola čempionātā. Ziņo I.Švēde
2.6. Par saistošo noteikumu Nr. /2018 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2017.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr.21/2017 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem”” pieņemšanu. Ziņo R.Vītols
3. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas jautājumi.
3.1. Par Māra Siliņa atbrīvošanu no Ogres novada pašvaldības Ķeipenes pamatskolas direktora amata. Ziņo V.Sirsonis
4. Sociālo un veselības jautājumu komitejas jautājumi.
4.1. Par Ogres novada pašvaldības 2018.gada 29.marta saistošo noteikumu Nr.6/2018 “Par Ogres novada pašvaldības palīdzību audžuģimenei” precizēšanu. Ziņo G.Dimitrijeva
4.2. Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2018.gada 19.aprīļa lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības iestādes “Ogres novada bāriņtiesa” izveidošanu”. Ziņo R.Vītols
4.3. Par dalību Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētajā projekta “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” izmēģinājumprojektā. Ziņo S.Ozoliņa
Papildus iekļaujamie jautājumi:
1. Par dienesta dzīvojamās telpas izīrēšanu Suntažu vidusskolas pedagogam. Ziņo V.Ancāns
2. Par Ogres novada logo un Ogres zīmola stila grāmatas apstiprināšanu. Ziņo A.Mežale
3. Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. /2018 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2013.gada 18.jūlija saistošajos noteikumos Nr.17/2013 ”Par Ogres novada simboliku” pieņemšanu. Ziņo A.Mežale
4. Par projekta “Viedo tehnoloģiju ieviešana Ogres pilsētas apgaismojuma sistēmā” īstenošanu. Ziņo P.Preiss
5. Par atļauju rīkot publisku pasākumu “Policijas Akadēmija’98 jubilejas balle”. Ziņo P.Špakovskis
SĒDES SLĒGTĀ DAĻA:
  1. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim [..] Ziņo A.Mežale
  2. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim [..] Ziņo A.Mežale
Domes priekšsēdētājs E.Helmanis