Ogres novada pašvaldības dome sēde 19.07.2018.

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Dome > Sēžu tiešraides video > 2018

19.07.2018 09:00


Ogres novada pašvaldības domes sēde
notiek 2018.gada 19.jūlijā pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva sēžu zālē
· Sēdes informatīvā daļa
· Nākamās komiteju sēdes 16.08.2018., domes sēde 23.08.2018.
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
1. Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1. Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības Pureņu iela 1, Ogre, Ogres nov., iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo J.Kļesoveca
1.2. Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Dārziņi”, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Misters
1.3. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Noru dīķis”, Lauberes pag., Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo A.Misters
1.4. Par pašvaldībai piekrītošo vai rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību nomas tiesību izsoli. Ziņo J.Stafeckis
1.5. Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 003 0399, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo V.Ancāns
1.6. Par nekustamā īpašuma „Mehāniskā darbnīca”, Suntažu pag., Ogres nov., nodošanu atsavināšanai. Ziņo V.Ancāns
1.7. Par nedzīvojamo telpu nomu „Pagastmājā”, Madlienā, Madlienas pag., Ogres nov. Ziņo O.Atslēdziņš
1.8. Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmajam nekustamajam īpašumam “Krastiņi”, Madlienas pag., Ogres nov. Ziņo O.Atslēdziņš
1.9. Par nekustamā īpašuma Parka iela 5, Ogre,Ogres nov., daļas nepieciešamību sabiedrības vajadzībām . Ziņo I.Kažoka
1.10. Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2009.gada 17.decembra lēmumā “Par Ogres administratīvās komisijas nolikumu un sastāva apstiprināšanu” (protokols Nr.9; 2.§). Ziņo A.Pūga
1.11. Par grozījumu lokālplānojumā “Lokālplānojuma Ogres novadā, Ogres pilsētas teritorijā starp Kalna prospektu, Rīgas ielu, Ziedu ielu un Ogres upi, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” izstrādes uzsākšanu. Ziņo J.Duboks
1.12. Par sūdzību par Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldība” Ogres novada būvvaldes 2018.gada 23.februārī izsniegto būvatļauju Nr. BIS-BV-4.1-2018-838. Ziņo A.Lastiņa
1.13. Par telpu Mālkalnes prospektā 10, Ogrē, Ogres nov., iznomāšanu izglītības funkciju nodrošināšanai un nomas maksas noteikšanu. Ziņo I.Kažoka
1.14. Par lokālplānojuma “Lokālplānojums Ogres novadā, Ogres pilsētas teritorijā starp Meža prospektu, Zaķu ielu un Dzilnas ielu, lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu jaunas izglītības iestādes vajadzībām” apstiprināšanu. Ziņo J.Duboks
2. Finanšu komitejas jautājumi.
2.1. Par Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras „Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra” 2017. gada publisko pārskatu. Ziņo I.Kraukle
2.2. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ķeipenes pagasta pārvaldes (administrācijas) personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga
2.3. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Ogres novada sporta centra audzēkņu dalībai Eiropas U-18 čempionātā vieglatlētikā. Ziņo E.Slise
2.4. Par Ogres novada pašvaldības aģentūru 2017.gada publiskajiem pārskatiem. Ziņo S.Velberga
2.5. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Ogres novada pašvaldības budžeta “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”. Ziņo S.Velberga
2.6. Par Ogresgala pamatskolas skolēnu vasaras nometņu maksām. Ziņo V.Vaivods
2.7. Par Ogres novada pašvaldības 2017.gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Ziņo N.Sapožņikovs
3. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas jautājumi.
3.1. Par Ingas Elmes atbrīvošanu no Ogres novada pašvaldības Suntažu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra direktores amata. Ziņo V.Āboltiņa
3.2. Par Ogres novada skolēna karti. Ziņo V.Āboltiņa
3.3. Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu „Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība nosaka pirmsskolas izglītības grupu piepildījumu, pedagogu amata vienības un pedagogu darba samaksu” pieņemšanu. Ziņo E.Slise
4. Sociālo un veselības jautājumu komitejas jautājumi.
4.1. Par dienesta dzīvojamās telpas “Kadiķi”-2, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., izīrēšanu. Ziņo O.Atslēdziņš
4.2. Par dienesta dzīvojamās telpas Draudzības ielā 6A k-1 – 15, Ogrē, Ogres nov., izīrēšanu. Ziņo M.Siliņš
4.3. Par dienesta dzīvojamās telpas Skolas ielā 11 - 44, Ogrē, Ogres nov., izīrēšanu. Ziņo M.Siliņš
Papildus iekļaujamie jautājumi:
1. Par atļauju rīkot publisku pasākumu “RETRO FM vasaras diskotēka” Ogres estrādē. Ziņo P.Špakovskis
2. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 13.jūlija lēmumā "Par SIA “MS Siltums” dalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” projektā". Ziņo E.Asars
3. Par overdrafta līguma noslēgšanu. Ziņo E.Asars
SĒDES SLĒGTĀ DAĻA:
  1. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim [..], Ogrē, Ogres nov. Ziņo M.Siliņš
  2. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim [..], Ogrē, Ogres nov. Ziņo M.Siliņš
Domes priekšsēdētāja vietnieks G.Sīviņš