Ogres novada pašvaldības domes sēde 24.05.2018.

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Dome > Sēžu tiešraides video > 2018

24.05.2018 08:40

Ogres novada pašvaldības domes sēde
notiek 2018.gada 24.maijā pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva sēžu zālē
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
1. Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš
1.2. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš
1.3. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 003 0503 Suntažu pag., Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo V.Ancāns
1.4. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības “Priedaines”, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo V.Ancāns
1.5. Par nekustamā īpašuma “Bērnu nams Laubere-2”, Lauberes pag., Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo A.Misters
1.6. Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības “Ranka 116”, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo J.Kļesoveca
1.7. Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības “Druviņas 18”, Ogresgala pag., Ogres nov., iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo J.Kļesoveca
1.8. Par zemes vienības “Pauļuki 22”, Ogresgala pag., Ogres nov., iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo J.Kļesoveca
1.9. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības 2010.gada 15.jūlija lēmumā “Par īpašuma tiesību atzīšanu Ogres novada pašvaldībai uz zemi zem ielām Ogres novada, Ogresgala pagasta, Ogresgala un Ciemupes ciemos”. Ziņo J.Kļesoveca
1.10.Par Ogres novada pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai - biedrībai “LUX VIRIDIA” bezatlīdzības lietošanā. Ziņo R.Smirnova
1.11. Par Ogres novada Attīstības programmas 2014. – 2020.gadam 2016. un 2017.gada īstenošanas pārskatu un Rīcības plānu un investīciju plānu 2018. – 2020.gadam. Ziņo A.Romanovska
1.12.Par zemes vienības Jaunā gatve 84, Ogre, Ogres nov., iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo J.Kļesoveca
1.13.Par konkursa “Sakoptākais namīpašums Ogrē 2018” organizēšanu. Ziņo N.Sapožņikovs
1.14. Par konkursa “Ogres novada sakoptākā lauku sēta 2018” organizēšanu. Ziņo N.Sapožņikovs
1.15.Par darba uzdevuma derīguma termiņa pagarinājumu detālplānojumam īpašumam “Jaundīķīši” , Ogresgala ciemā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā, kadastra numurs 74800040073. Ziņo J.Duboks
1.16.Par sūdzību par Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldība” Nekustamo īpašumu pārvaldes nodaļas 2018.gada 26.janvāra lēmumu Nr.10-2/3-2018 “Par atteikumu piešķirt telpu grupai ēkas adresi”. Ziņo A.Lastiņa
1.17. Par atļauju rīkot Maks Korzh koncertu Ogres estrādē. Ziņo P.Špakovskis
1.18.Par atļaujas izsniegšanu SIA „JOKER LTD” sporta totalizatoru un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanai un sporta totalizatoru un derību organizēšanai Skolas ielā 6, Ogrē. Ziņo S.Bertmane
1.19. Par stadiona nodošanu bezatlīdzības lietošanā Valsts Prezidenta balvas vieglatlētikā sacensību organizēšanai. Ziņo I.Švēde
1.20.Par atļauju Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” direktora pienākumu izpildītājam Kasparam Grīnbergam savienot amatus. Ziņo A.Pūga
1.21.Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.__/2018 „Par Ogres novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu” pieņemšanu. Ziņo L.Lisovska
2. Finanšu komitejas jautājumi.
2.1. Par līdzfinansējuma piešķiršanu riteņbraukšanas sacensību OGRE-IKŠĶILE MTB organizēšanai. Ziņo I.Švēde
2.2. Par trūcīgu un maznodrošinātu ģimeņu skolēnu piedalīšanos Ogres novada pašvaldības sociālo prasmju un iemaņu attīstīšanas akcijā 2018.gada vasaras mēnešos. Ziņo S.Grunte
2.3. Par grozījumu Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Dzīpariņš” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga
2.4. Par Ogres novada 2017.gada pamatbudžeta un speciālā budžeta izpildes un Ogres novada pašvaldības konsolidētās 2017.gada bilances apstiprināšanu. Ziņo I.Zirnīte
2.5. Par SIA „Rutare” iesniegumu par pašvaldības nodevas samazināšanu. Ziņo S.Bertmane
2.6. Par Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” objektu izslēgšanas no bilances apstiprināšanu. Ziņo K.Grīnbergs
2.7. Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 19.janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu” un Ogres novada sporta centra personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu. Ziņo A.Pūga
2.8. Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2018.gada 18.janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības izpilddirektora, izpilddirektora vietnieka un Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas „Ogres novada pašvaldība” amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu”. Ziņo A.Pūga
3. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas jautājumi.
3.1. Par Ogres novada pašvaldības nolikuma “Grozījums Ogres novada pašvaldības Ogres novada sporta centra nolikumā” pieņemšanu. Ziņo A.Pūga
4. Sociālo un veselības jautājumu komitejas jautājumi.
4.1. Par dienesta dzīvojamās telpas izīrēšanu. Ziņo A.Mežale
4.2. Par Ogres novada pašvaldības 2018.gada 19.aprīļa saistošo noteikumu Nr.8/2018 “Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Ogres novadā” precizēšanu. Ziņo G.Dimitrijeva
4.3. Par sabiedrībā balstītu pakalpojumu izveidi Ogres novadā Rīgas plānošanas reģiona Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.2.1/15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” ietvaros. Ziņo E.Pārpucis
Papildus iekļaujamie jautājumi:
1. Par grozījumu lokālplānojumā “Lokālplānojuma Ogres novadā, Ogres pilsētas teritorijā starp Kalna prospektu, Rīgas ielu, Ziedu ielu un Ogres upi, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” izstrādes uzsākšanu. Ziņo J.Duboks
2. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2014.gada 9.maija lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības īpašuma objektu izsoles komisijas nolikumu un komisijas sastāvu” (protokols Nr.10; 7.§). Ziņo A.Pūga
Papildus iekļaujamie jautājumi sēdes slēgtajā daļā:
1. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim [..], Ogrē, Ogres nov. Ziņo A.Mežale
Domes priekšsēdētājs E.Helmanis