Jaunais gads, 2020. Jaunais gads, 2020. (koki) Jaunais gads, 2020.

Ogres novada pašvaldības domes komiteju sēdes 17.05.2018.

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

17.05.2018 09:00Ogres novada pašvaldības domes
Tautsaimniecības komitejas sēde
notiek 2018.gada 17.maijā pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
·          Domes vadības, izpilddirektora vietnieka informācija par aktuāliem darba jautājumiem.
·          Domes sēde 24.05.2018. pulksten 9.00
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1.   Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.05
1.2.   Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.05
1.3.   Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 003 0503   Suntažu pag., Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo V.Ancāns pulksten 9.10
1.4.   Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības “Priedaines”, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo V.Ancāns pulksten 9.10
1.5.   Par nekustamā īpašuma “Bērnu nams Laubere-2”, Lauberes pag., Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo A.Misters pulksten 9.15
1.6.   Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības “Ranka 116”, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo J.Kļesoveca pulksten 9.20
1.7.   Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības “Druviņas 18”, Ogresgala pag., Ogres nov., iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo J.Kļesoveca pulksten 9.20
1.8.   Par zemes vienības “Pauļuki 22”, Ogresgala pag., Ogres nov., iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo J.Kļesoveca pulksten 9.20
1.9.   Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības 2010.gada 15.jūlija lēmumā “Par īpašuma tiesību atzīšanu Ogres novada pašvaldībai uz zemi zem ielām Ogres novada, Ogresgala pagasta, Ogresgala un Ciemupes ciemos”. Ziņo J.Kļesoveca pulksten 9.20
1.10.                    Par Ogres novada pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai - biedrībai “LUX VIRIDIA” bezatlīdzības lietošanā. Ziņo R.Smirnova pulksten 9.25
1.11.                    Par Ogres novada Attīstības programmas 2014. – 2020.gadam 2016. un 2017.gada īstenošanas pārskatu un Rīcības plānu un investīciju plānu 2018. – 2020.gadam. Ziņo A.Romanovska pulksten 9.30
1.12.                    Par zemes vienības Jaunā gatve 84, Ogre, Ogres nov., iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo J.Kļesoveca pulksten 9.35
 
Papildu iekļaujamie jautājumi:
 1. Par konkursa “Sakoptākais namīpašums Ogrē 2018” organizēšanu. Ziņo N.Sapožņikovs pulksten 9.40
 2. Par konkursa “Ogres novada sakoptākā lauku sēta 2018” organizēšanu. Ziņo N.Sapožņikovs pulksten 9.40
 3. Par darba uzdevuma derīguma termiņa pagarinājumu detālplānojumam īpašumam “Jaundīķīši”, Ogresgala ciemā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā, kadastra numurs 74800040073. Ziņo J.Duboks pulksten 9.45
 4. Par sūdzību par Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldība” Nekustamo īpašumu pārvaldes nodaļas 2018.gada 26.janvāra lēmumu Nr.10-2/3-2018 “Par atteikumu piešķirt telpu grupai ēkas adresi”. Ziņo A.Lastiņa pulksten 9.50
 5. Par atļauju rīkot Maks Korzh koncertu Ogres estrādē. Ziņo P.Špakovskis pulksten 9.55
 6. Par atļaujas izsniegšanu SIA „JOKER LTD” sporta totalizatoru un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanai un sporta totalizatoru un derību organizēšanai Skolas ielā 6, Ogrē. Ziņo S.Bertmane pulksten 10.00
 7. Par stadiona nodošanu bezatlīdzības lietošanā Valsts Prezidenta balvas vieglatlētikā sacensību organizēšanai. Ziņo I.Švēde pulksten 10.05
 8. Par atļauju Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” direktora pienākumu izpildītājam Kasparam Grīnbergam savienot amatus. Ziņo A.Pūga pulksten 10.10
 9. Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.__/2018 „Par Ogres novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu” pieņemšanu. Ziņo L.Lisovska pulksten 10.15
 
 
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                           J.Laizāns

Ogres novada pašvaldības domes
Finanšu komitejas sēde
notiek 2018.gada 17.maijā pulksten 10.20
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
2.      Finanšu komitejas jautājumi.
2.1.   Par līdzfinansējuma piešķiršanu riteņbraukšanas sacensību OGRE-IKŠĶILE MTB organizēšanai. Ziņo I.Švēde pulksten 10.20
2.2.   Par trūcīgu un maznodrošinātu ģimeņu skolēnu piedalīšanos Ogres novada pašvaldības sociālo prasmju un iemaņu attīstīšanas akcijā 2018.gada vasaras mēnešos. Ziņo S.Grunte pulksten 10.25
2.3.   Par grozījumu Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Dzīpariņš” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga pulksten 10.30
2.4.   Par Ogres novada 2017.gada pamatbudžeta un speciālā budžeta izpildes un Ogres novada pašvaldības konsolidētās 2017.gada bilances apstiprināšanu. Ziņo I.Zirnīte pulksten 10.35
2.5.   Par SIA „Rutare” iesniegumu par pašvaldības nodevas samazināšanu. Ziņo S.Bertmane pulksten 10.40
 
Papildus iekļaujamie jautājumi:
 1. Par Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” objektu izslēgšanas no bilances apstiprināšanu. Ziņo K.Grīnbergs pulksten 10.45
 2. Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 19.janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu” un Ogres novada sporta centra personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu. Ziņo A.Pūga pulksten 10.50
 3. Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2018.gada 18.janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības izpilddirektora, izpilddirektora vietnieka un Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas „Ogres novada pašvaldība” amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu”. Ziņo A.Pūga pulksten 10.50
 
 
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                         E.Helmanis

Ogres novada pašvaldības domes
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas sēde
notiek 2018.gada 17.maijā pulksten 10.50
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
3.      Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas jautājumi.
3.1.   Par Ogres novada pašvaldības nolikuma “Grozījums Ogres novada pašvaldības Ogres novada sporta centra nolikumā” pieņemšanu. Ziņo A.Pūga pulksten 10.50
 
 
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                       A.Mangulis

 
Ogres novada pašvaldības domes
Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde
notiek 2018.gada 17.maijā pulksten 10.55
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
4.      Sociālo un veselības jautājumu komitejas jautājumi.
4.1.   Par dienesta dzīvojamās telpas izīrēšanu. Ziņo A.Mežale pulksten 10.55
Papildus iekļaujamie jautājumi:
 1. Par Ogres novada pašvaldības 2018.gada 19.aprīļa saistošo noteikumu Nr.8/2018 “Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Ogres novadā” precizēšanu. Ziņo G.Dimitrijeva pulksten 11.00
 2. Par sabiedrībā balstītu pakalpojumu izveidi Ogres novadā Rīgas plānošanas reģiona Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.2.1/15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” ietvaros. Ziņo E.Pārpucis pulksten 11.05
 
 
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
 
Komitejas priekšsēdētājas vietnieks                                                                            M.Siliņš          

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība 21.01.2021.

Tuvākie notikumi

Februāris
13
19
24
28
Marts
3
9
10
23
24
26
29
30
31
Notikumu kalendārs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?