Jaunais gads, 2020. Jaunais gads, 2020. (koki) Jaunais gads, 2020.

Ogres novada pašvaldības domes sēde 19.04.2018.

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

19.04.2018 09:00Ogres novada pašvaldības domes sēde
notiek 2018. gada 19. aprīlī pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3. stāva sēžu zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1.   Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu. Ziņo O.Atslēdziņš
1.2.   Par telpu nomas līguma pagarināšanu telpām Nr.1 un Nr.2 nekustamajā īpašumā “Vecā pārvaldes ēka”, Bērzu iela 9, Taurupe, Taurupes pag., Ogres nov. Ziņo J.Stafeckis
1.3.   Par telpu nomas līguma pagarināšanu telpām Nr.24, Nr.25, Nr.26 nekustamajā īpašumā “Vecā pārvaldes ēka”, Bērzu iela 9, Taurupe, Taurupes pag., Ogres nov. Ziņo J.Stafeckis
1.4.Par telpu nomas līguma pagarināšanu telpai Nr.27 nekustamajā īpašumā “Vecā pārvaldes ēka”, Bērzu iela 9, Taurupe, Taurupes pag., Ogres nov. Ziņo J.Stafeckis
1.5.Par Ogres novada pašvaldībai piederošas zemes vienības „Tumšais purvs”, daļas un piekrītošas zemes vienības “Kalts”, Mazozolu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo Dz.Žvīgurs
1.6.Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Pagrabi”, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Misters
1.7.Par Ogres novada pašvaldības pārstāvi Valsts probācijas dienesta Ogres teritoriālās struktūrvienības Konsultatīvajā padomē. Ziņo A.Lastiņa
1.8.Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.__/2018 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.36/2014 “Ogres novada pašvaldības nolikums”” pieņemšanu. Ziņo L.Lisovska
1.9. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu Rīgas HES ūdenskrātuvē, Ogres novadā. Ziņo I.Štāle
1.10.Par Ogres sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu. Ziņo U.Ulmanis
 
 
2.      Finanšu komitejas jautājumi.
2.1.Par projektu pieteikumu apstiprināšanu Ogres novada pašvaldības projektu konkursā “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā”. Ziņo N.Sapožņikovs
2.2.Par Ogres novada pašvaldības dalību biedrības “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme”” organizētajā projektu konkursā ar projekta pieteikumu par vēsturiskās ēkas “Krievskola” kā vietējās tirdzniecības vietas atjaunošanu un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru. Ziņo A.Romanovska
2.3.Par līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai 2018.gada budžeta ietvaros. Ziņo S.Proose
2.4.Par Ogres novada pašvaldības nepabeigtās būvniecības izmaksu izslēgšanu no Ogres novada pašvaldības ilgtermiņa ieguldījumiem un atzīšanu pārējos izdevumos 2017.gada finanšu pārskatā. Ziņo I.Zirnīte
2.5.Par uzturēšanās maksas apstiprināšanu Vispārējā tipa pansionātā “Madliena”. Ziņo O.Atslēdziņš
2.6. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Ogres novada pašvaldības budžeta „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”. Ziņo S.Velberga
2.7.Par Ogres novada pašvaldības dalību biedrības “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme”” organizētajā projektu konkursā ar projekta pieteikumu par Suntažu tirgus laukuma izveidi un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru. Ziņo A.Romanovska
 
 
3.      Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas jautājumi.
3.1.   Par atļauju Ogres novada pašvaldības Madlienas vidusskolas direktoram Edgaram Viņķim savienot amatus. Ziņo A.Pūga
3.2.   Par projektu pieteikumu apstiprināšanu Ogres novada pašvaldības projektu konkursā “Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam!” („R.A.D.I. – Ogres novadam”)”. Ziņo N.Sapožņikovs
3.3.   Par Ogres novada pašvaldības Ogresgala pagasta ģerboņa meta apstiprināšanu. Ziņo N.Sapožņikovs
 
 
4.      Sociālo un veselības jautājumu komitejas jautājumi.
4.1.   Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.__/2018 “Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Ogres novadā” pieņemšanu. Ziņo G.Dimitrijeva
4.2.   Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 20.aprīļa lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Žēlsirdības Misija Dzīvības Ēdiens””. Ziņo S.Ozoliņa
4.3.   Par Ogres novada bērnu nama “Laubere” reorganizācijas plāna apstiprināšanu. Ziņo A.Misters
4.4.   Par Ogres novada pašvaldības iestādes “Ogres novada bāriņtiesa” izveidošanu. Ziņo A.Lastiņa
4.5.   Par dienesta dzīvojamās telpas izīrēšanu Suntažu internātpamatskolas rehabilitācijas centra skolotājai. Ziņo V.Ancāns
4.6.   Par dienesta dzīvojamās telpas izīrēšanu. Ziņo A.Mežale
4.7.   Par dienesta dzīvojamās telpas izīrēšanu. Ziņo A.Mežale
 
Papildus iekļaujamie jautājumi:
1. Par dienesta dzīvojamās telpas izīrēšanu. Ziņo A.Mežale
2.Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.5/2018 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2017.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr.25/2017 “Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” maksu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu 2018.gadā cenrādis”” precizēšanu. Ziņo S.Bertmane
3.Par Ogres novada pašvaldības aģentūras "Ogres namsaimnieks" amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu. Ziņo K.Grīnbergs
4.Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2018.gada 25.janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” reorganizāciju” un reorganizācijas beigu datuma noteikšanu. Ziņo K.Grīnbergs
5.Par saistošo noteikumu Nr.____/2018 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2014.gada 13.novembra saistošajos noteikumos Nr.32/2014 ”Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” nolikums” pieņemšanu. Ziņo K.Grīnbergs
6.Par Ogres novada pašvaldības 2018.gada 29.marta saistošo noteikumu Nr. 3/2018 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Ogres novada Meņģeles pagasta Zvanu ezerā un Lejas ezera daļā” precizēšanu. Ziņo A.Lastiņa
7.Par grozījumiem Ogres novada domes 2017. gada 19. oktobra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.22/2017 “Par Ogres novada pašvaldības 2017.gada 13.jūlija saistošo noteikumu Nr.8/2017 „Ogres novada Ogres pilsētas aizsargājamo apbūves teritoriju Ogres pilsētas centra 20. un 30. gadu apbūve un Ogres parka vasarnīcu kolonijas apbūve un tai piegulošās teritorijas grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” atcelšanu” pieņemšanu un lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai”. Ziņo J.Duboks
8.Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2018.gada 18.janvāra lēmumā “Par nepieciešamību atsavināt nekustamo īpašumu sabiedrības vajadzībām – autotransporta izbūvei”. Ziņo I.Kažoka
9. Par Aigara Brieža atbrīvošanu no Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” direktora amata. Ziņo A.Pūga
10. Par Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” direktora pienākumu izpildītāju Kasparu Grīnbergu. Ziņo A.Pūga
11. Par Ogres novada pašvaldības dalību Latvijas valsts budžeta finansētas mērķprogrammas “Ģimeņu atbalsta projektu konkurss pašvaldībām sadarbībā ar NVO” un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru. Ziņo A.Romanovska
12. Par Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra” vidējā termiņa darbības stratēģijas 2018.-2020.gadam apstiprināšanu. Ziņo I.Kraukle
 
SĒDES SLĒGTĀ DAĻA :
4.8.   [..] Ziņo V.Ancāns
4.9.   [..] Ziņo A.Mežale
4.10.                    [..] Ziņo A.Mežale
 
Papildus iekļaujamie jautājumi sēdes slēgtajā daļā:
1.      [..] Ziņo A.Mežale
2.      [..] Ziņo A.Mežale
 
Domes priekšsēdētāja vietnieks   G.Sīviņš
 
 

 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība 21.01.2021.

Tuvākie notikumi

Februāris
13
19
24
28
Marts
3
9
10
23
24
26
29
30
31
Notikumu kalendārs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?