Ogres novada pašvaldības domes komiteju sēde 12.04.2018.

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Dome > Sēžu tiešraides video > 2018

12.04.2018 09:00

Ogres novada pašvaldības domes
Tautsaimniecības komitejas sēde
notiek 2018.gada 12.aprīlī pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
· Domes vadības, izpilddirektora vietnieka informācija par aktuāliem darba jautājumiem.
· Domes sēde 19.04.2018. pulksten 9.00
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
1. Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.05
1.2. Par telpu nomas līguma pagarināšanu telpām Nr.1 un Nr.2 nekustamajā īpašumā “Vecā pārvaldes ēka”, Bērzu iela 9, Taurupe, Taurupes pag., Ogres nov. Ziņo J.Stafeckis pulksten 9.10
1.3. Par telpu nomas līguma pagarināšanu telpām Nr.24, Nr.25, Nr.26 nekustamajā īpašumā “Vecā pārvaldes ēka”, Bērzu iela 9, Taurupe, Taurupes pag., Ogres nov. Ziņo J.Stafeckis pulksten 9.10
1.4. Par telpu nomas līguma pagarināšanu telpai Nr.27 nekustamajā īpašumā “Vecā pārvaldes ēka”, Bērzu iela 9, Taurupe, Taurupes pag., Ogres nov. Ziņo J.Stafeckis pulksten 9.10
1.5. Par Ogres novada pašvaldībai piederošas zemes vienības „Tumšais purvs”, daļas un piekrītošas zemes vienības “Kalts”, Mazozolu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo Dz.Žvīgurs pulksten 9.15
1.6. Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Pagrabi”, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Misters pulksten 9.20
1.7. Par Ogres novada pašvaldības pārstāvi Valsts probācijas dienesta Ogres teritoriālās struktūrvienības Konsultatīvajā padomē. Ziņo A.Lastiņa pulksten 9.25
1.8. Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.__/2018„ Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr. 36/2014 „Ogres novada pašvaldības nolikums”” pieņemšanu. Ziņo L.Lisovska pulksten 9.30
Papildus iekļaujamie jautājumi:
  1. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu Rīgas HES ūdenskrātuvē, Ogres novadā. Ziņo I.Štāle pulksten 9.35
2. Par Ogres sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu. Ziņo U.Ulmanis pulksten 9.40
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
Komitejas priekšsēdētājs J.Laizāns

Ogres novada pašvaldības domes
Finanšu komitejas sēde
notiek 2018.gada 12.aprīlī pulksten 9.25
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
2. Finanšu komitejas jautājumi.
2.1. Par projektu pieteikumu apstiprināšanu Ogres novada pašvaldības projektu konkursā „Veidojam vidi ap mums Ogres novadā”. Ziņo N.Sapožņikovs pulksten 9.45
2.2. Par Ogres novada pašvaldības dalību biedrības “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme”” organizētajā projektu konkursā ar projekta pieteikumu par vēsturiskās ēkas “Krievskola” kā vietējās tirdzniecības vietas atjaunošanu un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru. Ziņo A.Romanovska pulksten 9.50
Papildus iekļaujamie jautājumi:
  1. Par līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai 2018.gada budžeta ietvaros. Ziņo S.Proose pulksten 9.55
  2. Par Ogres novada pašvaldības nepabeigtās būvniecības izmaksu izslēgšanu no Ogres novada pašvaldības ilgtermiņa ieguldījumiem un atzīšanu pārējos izdevumos 2017.gada finanšu pārskatā. Ziņo I.Zirnīte pulksten 10.00
3. Par uzturēšanās maksas apstiprināšanu Vispārējā tipa pansionātā “Madliena”. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 10.05
4. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Ogres novada pašvaldības budžeta „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”. Ziņo S.Velberga pulksten 10.10
5. Par Ogres novada pašvaldības dalību biedrības “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme”” organizētajā projektu konkursā ar projekta pieteikumu par Suntažu tirgus laukuma izveidi un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru. Ziņo A.Romanovska pulksten 10.15
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
Domes priekšsēdētāja vietnieks G.Sīviņš

Ogres novada pašvaldības domes
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas sēde
notiek 2018.gada 12.aprīlī pulksten 10.10
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
3. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas jautājumi.
3.1. Par atļauju Ogres novada pašvaldības Madlienas vidusskolas direktoram Edgaram Viņķim savienot amatus. Ziņo A.Pūga pulksten 10.20
3.2. Par projektu pieteikumu apstiprināšanu Ogres novada pašvaldības projektu konkursā “Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam!” („R.A.D.I. – Ogres novadam”)”. Ziņo N.Sapožņikovs pulksten 10.25
Papildus iekļaujamie jautājumi:
  1. Par Ogres novada pašvaldības Ogresgala pagasta ģerboņa apstiprināšanu. Ziņo N.Sapožņikovs pulksten 10.25
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
Komitejas priekšsēdētājs A.Mangulis

Ogres novada pašvaldības domes
Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde
notiek 2018.gada 12.aprīlī pulksten 10.20
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
4. Sociālo un veselības jautājumu komitejas jautājumi.
4.1. Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.__/2018 “Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Ogres novadā” pieņemšanu. Ziņo G.Dimitrijeva pulksten 10.30
4.2. Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 20.aprīļa lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Žēlsirdības Misija Dzīvības Ēdiens””. Ziņo S.Ozoliņa pulksten 10.35
4.3. Par Ogres novada bērnu nama “Laubere” reorganizācijas plāna apstiprināšanu. Ziņo A.Misters pulksten 10.40
4.4. Par Ogres novada pašvaldības iestādes “Ogres novada bāriņtiesa” izveidošanu. Ziņo A.Lastiņa pulksten 10.45
4.5. Par dienesta dzīvojamās telpas izīrēšanu Suntažu internātpamatskolas rehabilitācijas centra skolotājai. Ziņo V.Ancāns pulksten 10.50
4.6. Par dienesta dzīvojamās telpas izīrēšanu. Ziņo A.Mežale pulksten 10.55
4.7. Par dienesta dzīvojamās telpas izīrēšanu. Ziņo A.Mežale pulksten 10.55
SĒDES SLĒGTĀ DAĻA :
4.8. [..] Ziņo V.Ancāns pulksten 11.00
4.9. [..] Ziņo A.Mežale pulksten 11.05
Papildus iekļaujamie jautājumi sēdes slēgtajā daļā:
  1. [..] Ziņo A.Mežale pulksten 11.05
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
Komitejas priekšsēdētājas vietnieks M.Siliņš