Jaunais gads, 2020. Jaunais gads, 2020. (koki) Jaunais gads, 2020.

Ogres novada pašvaldības domes sēde 29.03.2018.

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

29.03.2018 09:00

 
 
Ogres novada pašvaldības domes sēde
notiek 2018.gada 29.martā pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva sēžu zālē
 
·          Sēdes informatīvā daļa
·          Nākamās komiteju sēdes 12.04.2018., domes sēde 19.04.2018.
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1.   Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 002 0367 Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo V.Ancāns
1.2.   Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 005 0188 Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo V.Ancāns
1.3.   Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 003 0683 Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo V.Ancāns
1.4.   Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 003 0510 Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo V.Ancāns
1.5.   Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 003 0759 Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo V.Ancāns
1.6.   Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības “Mazglāznieki”, Suntažu pag., Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo V.Ancāns
1.7.   Par Ogres novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “P8”, Suntažu pag., Ogres nov., nodošanu Latvijas valsts īpašumā bez atlīdzības. Ziņo V.Ancāns pulksten 9.05
1.8.   Par dienesta dzīvojamās telpas izīrēšanu Suntažu internātpamatskolas rehabilitācijas centra darbiniecei. Ziņo V.Ancāns
1.9.   Par nekustamā īpašuma “Andrīši” Madlienas pag., Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo O.Atslēdziņš
1.10.Par Ogres novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Krastiņi”, Madlienas pag., Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo O.Atslēdziņš
1.11.Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu. Ziņo O.Atslēdziņš
1.12.Par pašvaldībai piederošo, piekrītošo vai rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību nomas tiesību izsoli. Ziņo O.Atslēdziņš
1.13.Par saistošo noteikumu Nr.__/2018 “Par licencēto makšķerēšanu Ogres novada Meņģeles pagasta Zvanu ezerā un Lejas ezera daļā” pieņemšanu. Ziņo J.Laizāns
1.14.Par dāvinājuma pieņemšanu. Ziņo A.Misters
1.15.Par 1/3 kopīpašuma domājamās daļas no zemes vienības Dārza ielā 4, Ogrē, Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo I.Kažoka
1.16.Par jauna ielas nosaukuma piešķiršanu Ogresgala pagasta Ogresgala ciemā. Ziņo J.Kļesoveca
1.17.Par grozījumiem 2016.gada 19.maija lēmumā “Par latvāņu izplatību ierobežošanas pasākumu organizatorisko plānu 2016.-2021.gadam apstiprināšanu Ogres novadā”. Ziņo I.Štāle
1.18.Par darba dienas pārcelšanu 2018.gada aprīlī. Ziņo A.Pūga
1.19.Par izmaiņām Ogres novada pašvaldības domes Komisijas palīdzības piešķiršanai daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai sastāvā. Ziņo A.Pūga
1.20.Par saistošo noteikumu Nr.__/2018 ”Par Ogres novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” pieņemšanu. Ziņo R.Vītols
1.21.Par lokālplānojuma “Lokālplānojums Ogres pilsētas teritorijā starp Meža prospektu, Zaķu ielu un Dzilnas ielu, lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu jaunas izglītības iestādes vajadzībām” 1.0. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Ziņo A.Romanovska
1.22.Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.    /2018 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2017.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr.25/2017 “Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” maksu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu 2018.gadā cenrādis” pieņemšanu. Ziņo K.Grīnbergs
1.23. Par nedzīvojamo telpu nomu Ogresgala Tautas namā, Ogresgalā, Ogres nov. Ziņo A.Tamane
1.24. Par ceļa rekonstrukcijas “Dubkalna ezera meži” Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā,   akceptētā projekta TP-461-2015 aktualizēšanu. Ziņo I.Kraukle
1.25.Par grozījumu Ogres novada domes 2017.gada 16.februāra lēmumā “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Ogres novadā, Ogres pilsētas teritorijā, kas ietver nekustamos īpašumus Dzilnas iela, Dzilnas iela 1, Dzilnas iela 2, Zaķu iela 12, Zaķu iela 12A, Zaķu iela 12B, Zaķu iela 16, Meža prospekts 17, kā arī Zaķu ielas un Meža prospekta daļās, lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu”. Ziņo A.Romanovska
 
2.      Finanšu komitejas jautājumi.
2.1 Par grozījumu Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Zelta sietiņš” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga
2.2 Par grozījumiem Ogres novada sociālā dienesta personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga
 
3.      Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas jautājumi.
3.1.   Par atļauju Ogres novada pašvaldības Ogres Mākslas skolas direktorei Astrai Rubenei savienot amatus. Ziņo A.Pūga
3.2.   Par atļauju Ogres novada pašvaldības Suntažu internātpamatskolas rehabilitācijas centra direktorei Ingai Elmei savienot amatus. Ziņo A.Pūga
3.3.   Par Ogres Vēstures un mākslas muzeja reorganizāciju. Ziņo A.Lastiņa
3.4.   Par nolikuma „Grozījumi Ogres Vēstures un mākslas muzeja nolikumā” pieņemšanu. Ziņo A.Lastiņa
3.5.   Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2018.gada 15.februāra lēmumā “Par Ogres novada nepilngadīgo lietu komisijas likvidēšanu, Ogres novada pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu” un Ogres novada pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības komisijas nolikumā. Ziņo S.Grunte
3.6.   Par Ogres novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu. Ziņo S.Grunte
 
Papildus iekļaujamie jautājumi:
 
 
4.      Sociālo un veselības jautājumu komitejas jautājumi.
4.1.   Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.__/2018 “Par Ogres novada pašvaldības palīdzību audžuģimenei” pieņemšanu. Ziņo G.Dimitrijeva
SĒDES SLĒGTĀ DAĻA :
4.2 [..] Ziņo A.Mežale
4.3 [..] Ziņo A.Mežale
4.4 [..] Ziņo A.Mežale
4.5 [..] Ziņo A.Mežale
4.6 [..] Ziņo A.Mežale
 
Papildus iekļaujamie jautājumi sēdes slēgtajā daļā:
 
 
Domes priekšsēdētāja vietnieks                                                                                    G.Sīviņš

 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība 21.01.2021.

Tuvākie notikumi

Februāris
13
19
24
28
Marts
3
9
10
23
24
26
29
30
31
Notikumu kalendārs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?